Hoa Lư: Hiệu quả từ việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác hàng năm

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư đã ban hành Kế hoạch về triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành các văn bản, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ chuyên đề năm 2017, 2018 và in sao tài liệu tham khảo phục vụ học tập sinh hoạt chuyên đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và cùng dự buổi học tập chuyên đề tại đơn vị phụ trách. Việc tổ chức học tập, sinh hoạt được chỉ đạo thống nhất vào buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể tháng đầu quý. Cách tổ chức sinh hoạt và thời gian được tiến hành theo 3 bước. Hàng năm, đến tháng 3, 100% các đảng bộ, chi bộ thực hiện xong bước 1 và bước 2: Tổ chức nghiên cứu, học tập, trao đổi, tọa đàm, thảo luận để làm rõ những nội dung cơ bản về nêu gương, về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; liên hệ đánh giá thực trạng về việc thực hiện “nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ” tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, phương hướng phấn đấu của tập thể, cá nhân. Từ tháng 4 đến tháng 11, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch, phương hướng phấn đấu đã đề ra. Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), được lưu tại chi bộ làm cơ sở đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Trên cơ sở đề cương do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, căn cứ vào tình hình thực tiễn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2017 là nêu gương về “nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao”; năm 2018 là “xây dựng và thực hiện phong cách nói đi đôi với làm” để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để chủ động nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể là về giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, về vấn đề tôn giáo, các ý kiến kiến nghị của cử tri... Chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao một số tiêu chí của huyện nông thôn mới, đặc biệt các tiêu chí dở dang khi về đích nông thôn mới của các xã và triển khai xây dựng 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong toàn huyện, tạo được nền nếp, ý thức trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo triển khai các đường hoa ở một số tuyến giao thông chính và đường lãng ngõ xóm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp...

Cũng trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về cách thức, nội dung, các bước sinh hoạt chuyên đề của cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn, nhất là việc rút kinh nghiệm từ việc triển khai học tập, sinh hoạt chi bộ chuyên đề những năm trước, cấp ủy cơ quan, đơn vị trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc học tập và sinh hoạt chuyên đề kịp thời, phù hợp với cơ quan, đơn vị, đảm bảo về nội dung, có chiều sâu tạo được sức lan tỏa tới các chi bộ và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua sinh hoạt đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phân tích liên hệ với thực trạng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân từ đó đề ra giải pháp phù hợp để thực hiện.

Sau khi sinh hoạt chủ đề đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành động rèn luyện đạo đức, lối sống, thực thi công vụ, nhất là người đứng đầu. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, có ý thức hơn trong việc giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân, đoàn kết, phối hợp giúp đỡ nhau trong công việc, có sự chuyển biến tốt hơn trong quan hệ với quần chúng nhân dân, thể hiện trong tác phong làm việc, thái độ tiếp xúc và giải quyết công việc đối với nhân dân; hoàn thiện hơn quy trình giải quyết công việc theo hướng sát thực tiễn, sát cơ sở và đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Cải cách lề lối làm việc theo hướng chính quy, tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả; một số thói quen xấu như đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ lao động, sử dụng lãng phí tài sản công đã được khắc phục. Những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong huyện.

 

Xuân Trường

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất