Ninh Bình phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) luôn thu hút đông đảo khách du lịch tham quan

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW gắn với việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy, Kết luận số 03-KL/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch Số 83/KH-UBND đã nêu rõ: Phấn đấu đến năm 2020 đón 7,5 triệu khách du lịch trở lên (trong đó có 0,8 triệu khách quốc tế); doanh thu du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 20.000 người lao động, trong đó trên 6.000 lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch các cấp ủy, ban, ngành chức năng của tỉnh cần phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức về vị trí, vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, huy động và phát huy sự tham gia góp sức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hướng đến phát triển du lịch bền vững; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách.

Cụ thể là, huy động các nguồn lực, tập trung khai thác hợp lý tài nguyên tự nhiên, văn hóa, lịch sử, xây dựng Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước. Xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cho du lịch, đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên. Phấn đấu đến năm 2020, tổng số khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3-5 sao là 15-20 khách sạn với 1.500 - 2.000 phòng. Đồng thời quan tâm phát triển nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê để phát triển loại hình du lịch nghỉ tại nhà dân (homestay). Đồng thời, hoàn chỉnh đầu tư xây dựng và phương thức quản lý các khu du lịch lớn. Đến năm 2025 cơ bản hoàn chỉnh khu du lịch sinh thái Tràng An, khu công viên động vật hoang dã quốc gia, khu du lịch tổng hợp Kênh Gà-Vân Trình, khu du lịch sinh thái Vân Long, khu du lịch Cồn Nổi...

Phấn đấu đến năm 2025, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Du khách tham quan tại Tràng An
 

Để đẩy mạnh và phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình, tạo sự đột phá về phát triển sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch, định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững; tăng cường huy động xã hội hóa; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế, kế hoạch Số: 83/KH-UBND nhấn mạnh một số nhiệm vụ và  giải pháp trọng tâm sau: 

Một là, đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của ngành du lịch đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Xác định rõ du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và có tính văn hóa sâu sắc, có khả năng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có cơ chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau (các lớp tập huấn, bồi dưỡng; hội nghị, hội thảo; phương tiện thông tin đại chúng...) nhằm nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường du lịch, góp phần phát triển du lịch theo hướng bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch Ninh Bình. Kịp thời khen thưởng động viên các doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển du lịch.

Hai là, cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững trong tình hình mới theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Xây dựng và triển khai Đề án cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có chất lượng cao; ưu tiên phát triển các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao; nâng cao quy trình phục vụ tại các khu, điểm du lịch; tập trung phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch cộng đồng; khai thác sản phẩm làng nghề phục vụ phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững.

Ba là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch theo định hướng du lịch bền vững, hài hòa gắn với bảo tồn và phát triển. Tăng cường hợp tác công tư để huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển du lịch.

Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển du lịch Ninh Bình. Ưu tiên bố trí vốn và có cơ chế tài chính cho công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư nguồn nhân lực, nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch. Xây dựng phương án chuyển dần cơ chế thu phí thăm quan sang cơ chế giá dịch vụ, điều chỉnh giá điện, nước cho các cơ sở lưu trú ngang bằng với giá điện, nước sản xuất trong tỉnh.

Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tạo hành lang pháp lý và định hướng phát triển du lịch toàn tỉnh và từng địa phương.

Bốn là, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch: Ưu tiên nguồn lực thích hợp đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối đến các khu, điểm du lịch; đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (điện, nước, giao thông, điểm vui chơi giải trí - mua sắm, internet), hệ thống bãi đỗ xe, các trạm dừng nghỉ, nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường chính vào Khu du lịch suối Kênh Gà - Vân Trình (giai đoạn I), tuyến đường Cúc Phương - Bái Đính - Kim Sơn. Tập trung đầu tư các dự án mang tính đột phá có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển du lịch như: Khu du lịch sinh thái Tràng An; Công viên văn hóa Tràng An; tuyến du lịch Bái Đính - Đền Trần; Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư; Khu Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế; Phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn; Công viên động vật hoang dã quốc gia tỉnh Ninh Bình; Khu dịch vụ khách sạn cao cấp trung tâm thành phố Ninh Bình; Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, các di tích lịch sử - văn hóa, đặc biệt giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An.

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016.

Trong đó, xác định “Bảo vệ và phát huy hiệu quả, bền vững các giá trị của Di sản là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và của nhân dân trong tỉnh”. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết và các Quy định trong quản lý, bảo tồn và phát huy Di sản này.

Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, các khách sạn có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên; hình thành khu mua sắm, chợ đêm, phố đi bộ, phát triển nhà hàng ăn uống đạt chuẩn, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để phục vụ khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách du lịch.

Xây dựng đề án đầu tư khai thác cảnh quan mặt nước và khu vực ven sông Đáy phục vụ vui chơi giải trí về đêm và du thuyền trên sông, khai thác triệt để cảnh quan khu vực lâm viên núi Cánh Điều, sông Vân, núi Thúy thành khu vui chơi tổng hợp có chất lượng cao, phát triển du lịch ở Cồn Nổi và vùng sinh quyển bãi bồi huyện Kim Sơn.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa trong du lịch, đưa các loại hình nghệ thuật dân tộc (hát chèo, hát xẩm, hát văn, múa rối nước...) vào phục vụ ở các khu, điểm du lịch, khôi phục một số lễ hội văn hóa dân gian (lễ hội cồng chiêng, hát ru, hát đúm của đồng bào Mường, hát xẩm...) nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp trực tiếp đến với du khách. Khôi phục và nâng cao chất lượng các món ăn truyền thống (thịt dê, cơm cháy, cá rô Tổng Trường, mắm tép Gia Viễn...) của địa phương phục vụ khách du lịch.

Năm là, tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch: Tích cực triển khai thực hiện công tác xã hội hóa trong quảng bá xúc tiến du lịch. Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, giới thiệu được các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của Ninh Bình nói chung và Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An nói riêng đối với du khách và các nhà đầu tư; chú trọng kết hợp nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm với các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch.

Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Ninh Bình, chú trọng xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An bằng chính chất lượng sản phẩm dịch vụ - du lịch, môi trường du lịch an toàn, văn minh, thái độ ứng xử lịch sự, hiếu khách của cộng đồng địa phương.

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 trong đó xác định “Bảo vệ và phát huy hiệu quả, bền vững các giá trị của Di sản là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và của nhân dân trong tỉnh”. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết và các Quy định trong quản lý, bảo tồn và phát huy Di sản này.

Đẩy mạnh liên kết, mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng, thế mạnh và khai thác các cơ hội, nguồn lực để phát triển gắn kết du lịch Ninh Bình với các địa phương trong cả nước và khu vực.

Sáu là. tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phát triển du lịch: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép hoạt động lữ hành, công nhận loại, hạng các cơ sở lưu trú, cấp thẻ hướng dẫn viên, hỗ trợ hướng dẫn và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp.

Khuyến khích và hướng dẫn các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp.

Có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư tham gia kinh doanh du lịch và hưởng lợi từ du lịch.

Bảy là, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong hoạt động phát triển du lịch. Cần có chính sách ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn nhân lực là người dân địa phương phục vụ du lịch cộng đồng, góp phần tạo việc làm trong khu vực nông thôn, xóa đói giảm nghèo.

Đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực nhằm mở rộng quy mô, đa dạng hóa hình thức đào tạo; quan tâm công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, công tác đào tạo lại nguồn nhân lực; khuyến khích xã hội hóa trong hoạt động đào tạo.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về công tác quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và lao động nghề du lịch. Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề cho lực lượng lao động ngành du lịch. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025.

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất