Bắc Giang: Nhân rộng phong trào tiết kiệm và tình yêu thương đồng bào, đồng chí trong học và làm theo Bác

Ngày đăng: 18/05/2018 16:53
Mặc định Cỡ chữ

(TG)-Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo Báo cáo tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Chương trình hành động số 22- CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và tình hình thực tế địa phương bằng những nhiệm vụ cụ thể, với quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm vừa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, vừa phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện. 100% các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
 


Từ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, rút kinh nghiệm và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng, nhân rộng điển hình tiêu biểu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Cùng với việc phát hiện điển hình từ phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiến hành lựa chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu để chỉ đạo xây dựng thành điển hình, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện. Định kỳ hằng quý, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả việc xây dựng điển hình về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, định hướng tuyên truyền).

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cụ thể hóa hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thành về biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hướng dẫn cụ thể để thực hiện ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, làm căn cứ để chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu.

Tổ chức hội nghị xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó chia sẻ cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo nâng cao hiệu quả xây dựng điển hình trong thời gian tiếp theo. Hằng tháng đưa thông tin việc làm tốt, cách làm hay ở địa phương, đơn vị, cơ sở vào bản tin sinh hoạt chi bộ và định hướng tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông của tỉnh; định kỳ hằng quý, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tọa đàm về gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh
.Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị. Tiêu biểu như: Đảng bộ huyện Tân Yên, Lạng Giang tổ chức xây dựng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo trong doanh nghiệp theo chủ đề "Xây dựng, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác", "Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu". Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh lựa chọn, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc xây dựng mới 01 hoạt động/loại hình "làm theo" Bác...


 


Những kết quả trên đã góp phần tuyên truyền, nhân rộng và cổ vũ phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW còn một số hạn chế, khuyết điểm:

Về nhận thức, một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa thật sự sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, dẫn đến chưa chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có nơi chưa thật sự sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Về công tác tuyên truyền, một số cơ sở chưa chú trọng công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các khẩu hiệu, panô tuyên truyền chủ yếu tập trung ở các trung tâm huyện, thành phố, chưa chú ý, quan tâm nhiều đến khu vực nông thôn, miền núi. Việc triển khai học tập các chuyên đề ở một số huyện và đảng bộ cơ sở, nhất là ở một số đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp chưa nghiêm. Việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo có nơi chưa kịp thời.

Trong tổ chức thực hiện, việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị chưa tốt. Việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong một số cơ quan khối hành chính nhà nước kết quả chưa cao.

Về công tác kiểm tra, sơ kết, một số cấp ủy chưa kịp thời kiểm tra, giám sát, sơ kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thật sự toàn diện, sâu sắc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong một số tổ chức đảng còn hình thức. Công tác tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị chưa đồng bộ, thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở một số cấp ủy đảng chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực, trình độ của một số cán bộ chuyên môn làm công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chưa cao.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 một cách thiết thực, hiệu quả

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận, chia sẻ những mô hình hay, cách làm tốt, việc khắc phục những hạn chế còn tại trong việc triển khai Chỉ thị 05.

Các đại biểu cũng thống nhất, trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 một cách thiết thực, hiệu quả, Bắc Giang sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản liên quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và trách nhiệm cụ thể của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức đa dạng, sinh động. Duy trì nghiêm việc giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Bốn là, kiên trì, kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, kịp thời phát hiện, tăng cường biểu dương, nhân rộng hiệu quả các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) khẳng định, Bắc Giang là một trong những địa phương được Ban Bí thư đánh giá cao trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực và hiệu quả. Thước đo quan trọng nhất để đánh giá việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 chính là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa cũng nêu rõ, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư tổ chức ngày 16-5, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đề nghị, từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung làm tốt, hiệu quả hai nội dung: (1) Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu bức thiết của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mà còn là mong mỏi thực sự từ mỗi gia đình. (2) Tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh  nào,  môi trường làm việc nào thì mọi hành vi ứng xử phải có nghĩa, có tình, giải quyết công việc phải xuất phát từ nền tảng tình yêu thương con người, làm điều thiện, tránh điều ác.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa cùng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05, Bắc Giang tiếp tục phát động, thực hiện tốt hai nội dung mà đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã đề cập. Chắc chắn rằng, với sự vào cuộc tích cực, Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang sẽ đạt những kết quả hết sức cụ thể và thiết thực.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải đã biểu dương các tập thể và cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị hôm nay. Đồng chí Bùi Văn Hải cũng nhấn mạnh, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là:
Thứ nhất, đã tích cực tổ chức tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, nhiều địa phương, ngành, đơn vị đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị; từ đó, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều huyện, nhiều xã trong tỉnh đã có những thành tích nổi bật, nhiều phong trào thiết thực đi vào quần chúng nhân dân; tạo được sự ủng hộ, đồng thuận, nhất trí, đồng tình trong nhân dân.

Thứ ba, đã xuất hiện nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu gương về tự tu dưỡng, tự rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, cách tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở Bắc Giang nói chung và ở các địa phương đã đổi mới, sáng tạo, cụ thể, thiết thực; phù hợp với tình hình của mỗi lĩnh  vực, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Hải cũng lưu ý, trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Bắc Giang, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Đó là, tính hình thức còn tương đối nặng nề; việc làm theo Bác còn mang tính phong trào, hô hào, khẩu hiệu, bề ngoài, phô trương. Điều này trái với phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tính tự giác của một số cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo chưa hoàn toàn được thực hiện; chưa coi đó là động cơ bên trong, thực sự muốn tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu cán bộ, đảng viên và người dân chưa tự giác thì việc học tập và làm theo Bác này chưa đạt được hiệu quả thực sự. Việc tổng kết, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến tuy đã làm nhưng chưa nhiều; hiệu quả của công tác này chưa cao.

Vì vậy, đồng chí Bùi Văn Hải đề nghị, cần rút kinh nghiệm một số nội dung sau: Công tác tuyên truyền, quán triệt phải làm thường xuyên, liên tục. Việc tuyên truyền Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền điển hình, nhân tố mới. 

Phải gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các nghị quyết khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, tạo ra sự chuyển biến thật sự về tổ chức Đảng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị ph�%