Tây Ninh: Một số kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu kết luận thông báo kết quả kiểm tra. Ảnh có tính minh họa (Quốc Chính, báo Tây Ninh)

CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ

Ngày 20/1/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình số 13-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, với Chỉ thị 05quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các cấp uỷ đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; đã chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân đối với nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả; công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình, nhân tố mới được quan tâm thực hiện. Trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, các cấp uỷ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và ban thường vụ cấp uỷ trong việc phổ biến, quán triệt nghị quyết.

Nhằm thiết thực đổi mới cách làm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng về nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã triển khai tích hợp thực hiện các nội dung cam kết thông qua “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”, thực hiện từ tháng 8/2017 trong toàn Đảng bộ. Đây là việc làm mới, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, đến nay đã dần đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương (5), được Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp rất chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, nhất là xây dựng chương trình hành động, đề ra kế hoạch khắc phục hạn chế gắn với khắc phục hạn chế qua kiểm điểm hằng năm của tập thể cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp. Trên tinh thần tự phê bình và phê bình, qua kiểm tra, khảo sát việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận thấy những hạn chế, tồn tại liên quan Chương trình số 13-CTr/TU và đã đề ra Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 27/7/2018 để thực hiện khắc phục.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

Nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên: Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng rất quan tâm. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, dài hạn, đội ngũ cán bộ, đảng viên được giáo dục, đào tạo bản lĩnh chính trị, ngang tầm nhiệm vụ, có khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo những nguyên lý, nội dung cơ bản, cốt lõi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra, xử lý các mối quan hệ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ khi triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 05, với quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo toàn khoá, hằng năm trong Đảng bộ và Nhân dân để tổ chức thực hiện.

 Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đổi mới mạnh mẽ phương thức triển khai, quán triệt nghị quyết thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, có cấp uỷ đã thực hiện đến cấp xã. Qua đổi mới cách làm, vừa rút ngắn thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức triển khai, học tập nghị quyết, vừa tạo điều kiện cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở được tiếp thu nghị quyết, chỉ thị của Đảng do những đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và người đứng đầu của tỉnh trực tiếp triển khai, quán triệt, tạo thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Định hướng hoạt động báo chí và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 1019-QĐ/TU ngày 5/9/2016 quy định về chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí về cung cấp thông tin, báo chí tuyên truyền và định hướng dư luận trước các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm của đất nước và địa phương; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... Đặc biệt là tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05 và tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phản bác chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 4/4/2018 về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Sau 1 năm thực hiện, công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đi đôi với đấu tranh phản bác, gỡ bỏ các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch đã dần trở thành phong trào có sức lan toả cao, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực, tự nguyện tham gia. Từ đó, giúp chủ động cung cấp thông tin đúng, đủ, có tính định hướng, đi đôi với đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng, giải quyết kịp thời các vụ việc nhạy cảm, phức tạp mới nảy sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Song song với nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng, trong dân trên Internet và mạng xã hội, hằng năm, tỉnh đều tổ chức từ 2 - 3 cuộc điều tra dư luận xã hội để thăm dò, tiếp thu ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm giúp cấp uỷ định hướng chỉ đạo và có những giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

 Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phát triển lý luận của Đảng: Các cấp uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tập trung vào một số lĩnh vực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, các cấp uỷ đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, cũng như phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề xuất, kiến nghị, cung cấp những luận cứ, luận điểm làm căn cứ ban hành chủ trương, nghị quyết, chính sách mới.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm chỉ đạo, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ, đủ khả năng nắm bắt, giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là trong giải quyết bức xúc, nổi cộm; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, cấp uỷ, chính quyền các cấp. Cùng với đó, các cấp uỷ rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị của cấp uỷ; công tác đảng, đoàn, hội, đội của địa phương; giáo dục chính trị giáo viên, viên chức ngành giáo dục thông qua sinh hoạt chính trị đầu năm học và bồi dưỡng chính trị hè hằng năm....

 Công an Tây Ninh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

 Xây dựng Đảng về đạo đức, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân: Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ then chốt để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ. Kết quả thể hiện qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hài lòng của nhân dân qua các năm từ 2016 - 2018 không ngừng cải thiện. Công tác đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với đoàn thể nhân dân, được quan tâm thực hiện theo quy định (2 lần/năm). Qua đó, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của quần chúng, Nhân dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

THƯỜNG XUYÊN, NGHIÊM TÚC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm.

Qua kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật của Đảng được các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc. Ban thường vụ các cấp uỷ đã gợi ý kiểm điểm đối với 129 tập thể và 163 cá nhân; trong đó, có 17 tập thể và 5 cá nhân diện tỉnh quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số cấp uỷ cấp huyện, sở, ngành, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hạn chế, sai phạm; đồng thời chỉ đạo các tập thể, cá nhân đề ra kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình từ cấp tỉnh đến cơ sở được tổ chức đảm bảo các nội dung, kiểm điểm trên tinh thần thẳng thắn góp ý xây dựng. Thực hiện quy trình kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, đồng chí Bí thư, lãnh đạo đơn vị kiểm điểm trước đến các cấp phó, uỷ viên; các hạn chế, khuyết điểm của tập thể đều được mỗi cá nhân nhìn nhận trong vai trò, trách nhiệm lãnh đạo chung trong kiểm điểm cá nhân. Quá trình kiểm điểm tập thể và cá nhân đã tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý từng bước đi vào thực chất, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tổ chức cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh giảm.

Qua kiểm tra, giám sát và qua kiểm điểm, đánh giá cán bộ hằng năm, nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến đoàn kết nội bộ hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân như: quản lý tài nguyên và môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, khiếu kiện vượt cấp đông người…đã được các cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo tập trung giải quyết, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình, nhân tố mới được quan tâm thực hiện. Thông qua phong trào thi đua yêu nước của địa phương và  thực hiện Chỉ thị 05, đã biểu dương hơn 15.000 lượt cán bộ, đảng viên. Riêng trong thực hiện Chỉ thị 05, qua sơ kết 3 năm thực hiện, toàn Đảng bộ tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 1.365 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên điển hình; trong đó, biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh 120 điển hình tiêu biểu, Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát đến cán bộ chủ chốt và các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp. Hằng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của tỉnh, địa phương để xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể; các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ đều thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thành lập đoàn kiểm tra, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp chủ trì làm trưởng đoàn, lãnh đạo và cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ làm phó đoàn và thành viên. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã bám sát nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ để triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp mình, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong  năm, các cấp uỷ đã tiến hành kiểm tra 1.416 tổ chức đảng và 13.862 đảng viên. Trong đó, cấp uỷ đã kiểm tra đối với 163 tổ chức đảng và 52 đảng viên (Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra đối với 11 tổ chức và 3 đảng viên) về nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05. Qua kiểm tra, đã chỉ ra những ưu điểm để phát huy; cảnh báo, nhắc nhở các tổ chức đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa; giám sát chuyên đề 950 tổ chức đảng và 590 đảng viên và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 17 tổ chức đảng, 296 đảng viên và xử lý khác đối với 287 đảng viên.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các cấp uỷ đã luôn chủ động, phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chú ý các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để cảnh báo, nhắc nhở, giới thiệu kịp thời các sai phạm để khắc phục; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị báo cáo chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Kết quả: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xem xét, xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc xảy ra tham nhũng tại huyện Tân Biên, Bến Cầu, Tân Châu, Châu Thành, Trảng Bàng; cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 đảng viên; xử lý đối với 20 đảng viên có vi phạm về nội dung tham nhũng, cố ý làm trái và kê khai tài sản, thu nhập.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị chưa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết có nơi chưa sát với thực tiễn, rập khuôn, thiếu tính khả thi; còn lúng túng trong việc lựa chọn và tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở một số cấp uỷ chưa nghiêm, còn hình thức, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm, chưa thẳng thắn, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của bản thân và tập thể. Tinh thần, trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, kể cả trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt còn có mặt hạn chế, thể hiện qua việc chưa mạnh dạn trong tự phê bình và phê bình, nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm; còn thụ động chưa phát huy vai trò cá nhân trong việc đóng góp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết... Công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa sâu sát, chưa thường xuyên, chưa thực chất trong việc triển khai thực hiện, nhất là trong việc kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, kê khai tài sản; còn gặp nhiều khó khăn trong việc nhận diện sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 13-CTr/TUcủa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tập trung thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp uỷ, cơ quan đơn vị thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ, viết thu hoạch sau học tập và viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo quy định; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm cuối năm và những vấn đề mới phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp uỷ quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ hng năm, làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, đánh giá xếp loại cuối năm; kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Ba là, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ; kiểm tra việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên hàng năm; theo dõi, giám sát việc sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức đảng; ban hành quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cụ thể, chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đánh giá gắn với kiểm tra, giám sát việc đánh giá xếp loại chất lượng khách quan, đúng thực chất. Đồng thời, tăng cường, chấn chỉnh công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 154-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và toàn diện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tổ chức bộ máy, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định về kê khai tài sản.

 

Nguyễn Minh Triều

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất