Đảng ủy EVNHCMC: Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội

Các đại biểu đã được báo cáo viên tập huấn về công tác xây dựng lực lượng cộng tác viên và phương thức tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.