Bến Tre: Người đứng đầu công khai bản đăng ký trên các phương tiện thông tin đại chúng
Đồng chí Nguyễn Hữu Việt - Phó vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Công khai nội dung đăng ký trên các kênh thông tin
Thể hiện tinh thần gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre thống nhất chủ trương công khai các bản đăng ký nội dung thực hiện của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân biết và giám sát việc thực hiện.
Từ ngày 12-4-2017, trên báo Đồng Khởi (phát hành đến 14.750 tổ nhân dân tự quản và 983 ấp với số lượng 17.699 tờ/số) và trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã đăng, phát các bản đăng ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và người đứng đầu các cấp ủy. Bản đăng ký thống nhất với 3 nội dung: cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng; cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đối với cấp cơ sở, nội dung bản đăng ký của Bí thư, Chủ tịch UBND được công khai trên Đài Phát thanh địa phương, bản tin sinh hoạt ở xã, phường, thị trấn. Đối với cán bộ, đảng viên thì công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Tỉnh ủy cũng chỉ đạo đưa nội dung sinh hoạt 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Hằng quý, từng khối thi đua bình chọn gương điển hình để biểu dương, khen thưởng. Cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện nội dung đăng ký và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (đối tượng đã đăng ký trước đó) và công khai trong nội bộ cơ quan.
Đây là cách làm mạnh dạn, thể hiện quyết tâm trong đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu trong thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “nói đi đôi với làm”, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong từng cơ quan, đơn vị, trong mỗi cán bộ, đảng viên.
"Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới từng hộ dân"
Vận dụng học tập theo phong cách của Bác, trong lãnh đạo điều hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn thể hiện tinh thần quyết liệt với phương châm hành động: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ dân” thông qua tổ nhân dân tự quản. Hai phương châm này được quán triệt trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công cán bộ lãnh đạo, trưởng, phó các ban, ngành trực tiếp phụ trách từ một đến hai xã để truyền đạt chủ trương của tỉnh cần tập trung thực hiện; đồng thời, kịp thời nắm và phản ánh tình hình cơ sở với Tỉnh ủy. Tương tự, huyện, xã đều cử cán bộ phụ trách ấp và tổ nhân dân tự quản.
Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ chỉ đạo tập trung công tác tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền miệng thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi, tổ hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nội dung tuyên truyền bám vào nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm; tuyên truyền nhân rộng gương điển hình của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí. Đến nay, đã có trên 100 tác phẩm viết về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác.
Ban Thường vụ cũng chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát điều chỉnh, xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng ngành, cơ quan, đơn vị “theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra” treo nơi công cộng để cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp cận, phấn đấu làm theo. Các cấp ủy quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện. Kết quả sau hai năm đã có 144 tổ chức và trên 5.000 đảng viên được kiểm tra, giám sát, qua đó đã kịp thời uốn nắn, tháo gỡ những lúng túng trong tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào nền nếp, hiệu quả hơn.
Câu lạc bộ gương điển hình
Hai năm qua, Bến Tre đã biểu dương 175 tập thể và 779 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Để phát huy và nhân rộng gương điển hình, một số địa phương đã hình thành câu lạc bộ gương điển hình, định kỳ hằng tháng sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tuyên truyền vận động mọi người làm theo. Huyện Ba Tri là nơi đầu tiên trong tỉnh hình thành câu lạc bộ. Đến nay, đã có 18 câu lạc bộ gương điển hình trong toàn tỉnh.
Lễ ra măt một Câu lạc bộ gương điển hình "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Những sáng tạo thực hiện Chỉ thị 05 trong hai năm qua đã tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành của cán bộ đứng đầu. Nhiều người đã phát huy gương mẫu trong công tác cũng như rèn luyện về phong cách đạo đức, tích cực trong lãnh đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện tư tưởng tiến công, liên tục hành động. Công tác chính trị tư tưởng tại chi bộ đạt được nhiều đổi mới hiệu quả, tăng cường đoàn kết nội bộ, tăng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, giảm cơ sở Đảng yếu kém, giảm đảng viên bị kỷ luật…
Những kết quả nhiều mặt đó đã góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị - xã hội, phát triển kinh tế địa phương thời gian qua. Song, bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế. Đó là, một số cấp ủy, chi bộ cơ sở chưa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Nội dung đăng ký học tập và làm theo của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, nên kết quả thực hiện chưa rõ nét. Việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể tích cực trong học tập và làm theo để nhân rộng chưa tốt. Công tác tuyên truyền, cổ vũ trong các đoàn thể chưa liên tục, chưa đều khắp. Vai trò nêu gương của người đứng đầu ở một số cơ quan đơn vị, địa phương còn chưa được thể hiện rõ,... Nguyên nhân là do cấp ủy và người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền thiếu quan tâm và thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
Từ "hành động" tới "tăng tốc"
Phát huy phương châm “hành động”, “nói đi đôi với làm”, “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, năm 2018 được coi là năm “tăng tốc” nhằm phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương tiếp tục thực hiện công khai nội dung cam kết thực hiện của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn trên hệ thống Đài truyền thanh các cấp, đặc biệt là công khai tại nơi làm việc của Bí thư các cấp ủy. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình công khai nội dung đăng ký thực hiện năm 2018 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên chuyên trang, chuyên mục để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí bí thư các cấp rà soát, đối chiếu lại những nội dung thực hiện của năm 2017 còn khó khăn, hạn chế, chưa đạt được; xác định nguyên nhân, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, với đặc điểm từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra cho năm “tăng tốc” 2018.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quán triệt nội dung Chỉ thị 05, nội dung chuyên đề toàn khóa và từng năm để vận dụng thực hiện.
Một là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; nâng cao vai trò và trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban lãnh đạo và Bí thư cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chuyên đề 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.
Hai là, đặc biệt đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp để cán bộ, đảng viên noi theo; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên để đoàn viên, hội viên và nhân dân noi theo.
Ba là, tiếp tục củng cố và phát triển các câu lạc bộ gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Bốn là, tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua hệ thống báo cáo viên, thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền, nhân rộng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí, tập trung tuyên truyền, cổ vũ lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cập nhật các chuyên đề học tập hằng năm ở Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.
Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào nền nếp ở từng cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện những gương điển hình để biểu dương, khen thưởng. Các cấp ủy, chính quyền ở Bến Tre nhận thức rõ, làm tốt và nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ cũng chính là xây dựng Đảng bộ Bến Tre thật sự trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới./.

Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre

_______________________________________

Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo số 5/2018

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất