Hải Dương: Gắn học và làm theo Bác với thực hiện công việc đột phá

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định và đưa vào là một trong những nội dung thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; làm tiêu chí quan trọng của biểu điểm đánh giá phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hằng năm. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua hằng năm.  

 

Nhiều cấp ủy đã chú trọng việc“làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; giải quyết một số vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; nói đi đôi với làm; xây dựng mô hình điển hình, tiên tiến; làm chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan, đoàn thể... 

 

Trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện học và làm theo Bác. Từ tháng 5/2016 đến nay, đã có gần 7.000 gương người tốt, việc tốt là những tập thể, cá nhân tiêu biểu được bình chọn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được bình xét và ghi trong “Sổ ghi người tốt, việc tốt”. Một số đơn vị thực hiện việc ghi Sổ đạt kết quả tốt như Thành uỷ Hải Dương, Huyện uỷ Bình Giang, Thanh Miện, Công an tỉnh… Qua đó, giáo dục sâu sắc cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong làm theo Bác từ những việc làm thiết thực, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và văn hoá ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác

Nghiêm túc trong lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện

 

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở, cấp ủy các cấp đã tiến hành bổ sung, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội; lựa chọn những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nội dung sát với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị để chỉ đạo giải quyết. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu mới; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn minh đô thị; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...  Trên cơ sở đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của mỗi cơ quan, đơn vị xác định nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

 

Việc học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện khá nghiêm túc. Các tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” năm 2017 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 được trang bị đến cơ sở. Nội dung sinh hoạt phong phú, sôi nổi, hấp dẫn, có tác dụng tích cực trong việc gắn học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Qua học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, thúc đẩy mạnh mẽ việc rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy, chuẩn mực đạo đức của các cơ quan, đơn vị liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện” được thực hiện đảm bảo sát tình hình thực tiễn, ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ. Các bản chuẩn mực đạo đức in với chất liệu đẹp, đóng khung, treo nơi trang trọng ở công sở, cơ quan để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện, nhân dân giám sát và theo dõi. Một số đơn vị làm tốt như: Thanh Miện, Nam Sách, Chí Linh, Gia Lộc, Cẩm Giàng...

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 05 được đẩy mạnh qua nhiều hình thức như  hội nghị học tập trực tuyến, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, tại sinh hoạt chi bộ, qua hệ thống phát thanh, truyền thanh và các loại tài liệu.... Việc phát huy, đa dạng hóa các hình thức thông tin đã mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 05, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học và làm theo Bác. Các tài liệu học tập Chỉ thị 05 được biên soạn, phát hành nghiêm túc, kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã biên soạn, in ấn, phát hành 9.000 cuốn tài liệu hỏi - đáp về thực hiện Chỉ thị 05 trang bị tới cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; biên soạn và phát hành 36.000 cuốn tài liệu học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, 2018 trang bị đến các chi bộ và khu dân cư, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; phát hành 8000 đĩa DVD về bài nói chuyện của GS.TS Hoàng Chí Bảo về tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, phục vụ cho sinh hoạt chi bộ...

 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh, hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị 05 và các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo Hải Dương viết và đưa tin hằng trăm bài về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, phối hợp tổ chức cuộc thi viết về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Đài PT-TH tỉnh mở chuyên mục, chuyên trang, xây dựng được 20 phóng sự và hàng trăm tin bài đi sâu phản ảnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

Gắn làm theo Bác với thực hiện công việc đột phá

 

Thực hiện kế hoạch 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn công việc đột phá, với các nội dung trọng tâm, để tập trung giải quyết.

 

Công việc thứ nhất: Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Theo đó, các cấp ủy, các đơn vị, địa phương đã xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân người đứng đầu. Những nội dung và yêu cầu về trách nhiệm đã được cụ thể hoá; các bản đăng ký nêu gương được viết tay, nội dung gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên để phấn đấu. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký đạt trên 90%. Đa số các bản đăng ký nêu gương, kế hoạch rèn luyện của các cá nhân được thông qua trước tập thể nơi cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt và công tác. Nhiều bản đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên đã đề ra kế hoạch phấn đấu rèn luyện cụ thể, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc thực hiện việc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên đi đầu trong đổi mới lề lối làm việc, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, hiến đất mở đường, dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới... được nhân dân đánh giá tốt, củng cố niềm tin trong nhân dân. Một số đơn vị thực hiện nghiêm túc, số lượng cán bộ, đảng viên đăng ký đạt cao như : Thành ủy Hải Dương, Thanh Hà, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,...

 

Công việc thứ hai: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 95 công việc đột phá; trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, bổ sung công việc đáp ứng với yêu cầu thực tiễn địa phương, đơn vị, nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm như vấn đề cải cách thủ tục hành chính, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân trên địa bàn, quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, xây dựng nông thôn mới… bước đầu có sự chuyển biến; tiêu biểu là: huyện Thanh Hà, Bình Giang, Nam Sách, Gia Lộc, Thanh Miện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,…

 

Công việc thứ ba: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây là việc làm rất thiết thực, cấp thiết, vì vậy đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả tốt; các sở, ngành, các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động đổi mới việc tổ chức hội nghị theo hướng giảm bớt những cuộc họp không cần thiết bằng cách lồng ghép nhiều nội dung trong một hội nghị; ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hội nghị trực tuyến qua mạng Internet. Qua 2 năm thực hiện, đã tạo ra chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo và quản lý, nhiều hội nghị của UBND tỉnh, các ban, ngành của tỉnh đã thực hiện theo hình thức trực tuyến. Số lượng hội nghị, cuộc họp đã giảm đáng kể, góp phần tiết kiệm thời gian và kinh phí. Chất lượng tổ chức các cuộc họp, hội nghị có chuyển biến rõ nét cả về cách điều hành, thảo luận, kết luận và triển khai công việc sau cuộc họp; hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy, điều hành của chính quyền được nâng lên.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị còn chậm so với kế hoạch. Một số đơn vị mới chỉ chọn công việc đột phá, song chưa chủ động triển khai chỉ đạo tổ chức thực hiện: còn chung chung, hình thức trong xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong một số lĩnh vực đột phá, giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân còn chưa dứt điểm; công tác cải cách  hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu so với tình hình thực tế... Một số chi bộ triển khai học tập chuyên đề còn sơ sài, hình thức; nội dung ghi "Sổ ghi người tốt, việc tốt" làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ghi chưa đúng, chưa đầy đủ, gương tiêu biểu chưa thực sự xứng đáng...

 

Những kinh nghiệm bước đầu

 

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII trên địa bàn tỉnh Hải Dương, một số bài học kinh nghiệm bước đầu được rút ra là:

 

Một là, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả, công tác chỉ đạo, lãnh đạo, vai trò của cấp ủy, bí thư cấp uỷ các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả hai mặt: lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác có vai trò rất quan trọng, mang tính quyết định. Qua đó, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao uy tín của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

 

Hai là, việc gắn thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, với triển khai các phong trào thi đua, nhất là với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 là giải pháp cơ bản, lâu dài đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi địa phương, đơn vị và cũng là nhiệm vụ trước mắt, tạo nên sự thống nhất tư tưởng và hành động của cả hệ thống chính trị hướng vào giải quyết các nhiệm vụ đề ra.

 

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác cần tránh dàn trải nội dung mà phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương; trong đó, cần xác định rõ một số công việc đột phá, bức thiết để tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo ra sự chuyển biến rõ nét, nâng cao tính thuyết phục, củng cố niềm tin của nhân dân vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Bốn là, cấp ủy các cấp phải chủ động tìm tòi và nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và mỗi người. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng, có điểm nhấn với nội dung, hình thức phù hợp, hấp dẫn để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực. Chú trọng tuyên truyền về những gương điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mọi lĩnh vực; gương cán bộ, đảng viên, người đứng đầu nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần tự giác trong làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

 

Bùi Thúy Hạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất