Hiệu quả từ việc học và làm theo Bác ở Lạc Dương
Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, trong toàn huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”', “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã triển khai quán triệt, phổ biến, học tập, Chỉ thị số 05, chuyên đề từ năm 2016-2018 một cách bài bản, sâu rộng, nhiều cách làm sáng tạo… với trên 30 lớp cho gần 4.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Nhất là đã kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần làm chuyển biến rõ nét về nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện (như: lồng ghép tổ chức trên 65 buổi tuyên truyền Chỉ thị 05 và chuyên đề hàng năm cho trên 7.000 lượt người tham dự; Đài TT-TH huyện giới thiệu 48 mô hình, gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực; dịch 270 tin, bài, phóng sự sang tiếng K’Ho để tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số)...  

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị 10-CT/HU về xây dựng đội ngũ cán bộ, cốt cán tại cơ sở… đã tạo chuyển biến tích cực về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn; chọn những vấn đề đột phá liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mời, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức để tập trung giải quyết… Qua đó, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã dần được nâng lên, hạn chế được tình trạng đùn đẩy, né tránh việc khó, thiếu trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao được vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở. Từ nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Dương.
 


Duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Trong phong trào thi đua làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện như: Đảng ủy xã Đạ Nhim phân công đảng ủy viên trực tiếp làm bí thư chi bộ các thôn, đồng thời phụ trách giúp 01-02 hộ thoát nghèo; mô hình “phụ nữ không có hôn nhân cận huyết thống” của chi hội Phụ nữ thôn Liêng Bông xã Đạ Nhim; mô hình 01 hội viên giúp 01 hội viên, 01 hội viên giúp 02-03 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống của Hội Cựu Chiến binh xã Đạ Sar; mô hình truyền dạy cồng chiêng cho đoàn viên thanh niên để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của MTTQ xã Đạ Sar và các mô hình: xây dựng thôn kiểu mẫu; phong trào đồng sức, đồng lòng làm đường giao thông nông thôn; tuyến đường không rác của các đoàn thể; đổi ngày công của Hội cựu chiến binh… Đồng thời, cũng xuất hiện nhiều cá nhân biểu biểu trong lao động, sản xuất giỏi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hiến đất làm đường, hội trường thôn, phát huy tuổi cao gương sáng của người cao tuổi, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 

Theo đồng chí Trần Công Chánh, Phó Bí thư Huyện ủy Lạc Dương: Sự xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Lạc Dương chính là nguồn cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân soi rọi, nhân lên nhiều việc làm hiệu quả, có sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó, góp phần quan trọng đẩy lùi tệ nạn và bức xúc xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; tạo sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 Nhằm ghi nhận và tiếp tục tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 được tổ chức vào ngày 15/5 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã biểu dương, khen thưởng đối với 04 tập thể và 08 cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục chú trọng, xây dựng, phát hiện, nêu gương, nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả, cách làm hay có sức thuyết phục cao của tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư toàn huyện.

            

 

Hồng Vĩnh - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất