Học và làm theo Bác: Gần dân, trọng dân, là công bộc của dân
Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác do Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ báo cáo chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi công tác, sinh hoạt. Cả hệ thống chính trị gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị và những vấn đề lớn của Thành phố.

Gắn nội dung chuyên đề hằng năm với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Việc thực hiện chuyên đề hằng năm, nhất là chuyên đề năm 2018 về Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai kịp thời, gắn với nhiệm vụ chính trị. Quá trình triển khai tập trung vào các nội dung chủ yếu: 1) Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên Thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi mặt công tác. 2) Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh và  Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 3) Gắn học và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 4) Tiếp tục phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để biểu dương và đề xuất biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo Bác.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung chuyên đề hằng năm được đưa vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng; trong đó, lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến nội dung chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm và tăng cường trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng những công việc cụ thể. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị xác định một số nội dung cụ thể về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong công việc và sinh hoạt đời thường; xác định một số vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để giải quyết gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí... Bảo đảm thực hiện có hiệu quả cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các ngành, các cấp, các cấp ủy, tổ chức đảng. Hằng năm, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Để kịp thời rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là chuyên đề từng  năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với thường trực các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy về “Kinh nghiệm sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tập hợp, tóm tắt, chọn lọc những nội dung đột phá, những cách làm mới, mô hình hay, có hiệu quả của các đơn vị làm tài liệu tham khảo. Phát huy kết quả giao ban chuyên đề, hầu hết các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tổ chức giao ban, tọa đàm hoặc lồng ghép trong các hội nghị để trao đổi, thảo luận, đúc rút thành những cách làm hay, kinh nghiệm quý, những giải pháp khả thi để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 thiết thực, hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

          Xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác

Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đã tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể xác định những nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo Bác; có lộ trình thực hiện cụ thể và nghiêm túc nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Nội dung học và làm theo Bác về tình yêu thương con người, chăm lo cho nhân dân; gần dân, trọng dân, là công bộc của dân được quán triệt trong toàn Đảng bộ Thành phố ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về rèn luyện đạo đức, lối sống, nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân...

Từ đầu năm 2017, xác định đạo đức công vụ là một trong những nội dung đột phá trong học và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tổ chức tọa đàm khoa học “Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” kết nối đến 100% đơn vị cơ sở. Sau tọa đàm và hội nghị cấp Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phát hành 200 đĩa hướng dẫn nghiên cứu 2 tác phẩm này của Người và 1.000 cuốn kỷ yếu tọa đàm khoa học “Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Hồ Chí Minh” đến 100% quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy. Đến nay, hầu hết các đơn vị cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tọa đàm, tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu, vận dụng đối với nội dung 2 tác phẩm của Bác; có liên hệ, vận dụng cụ thể, sâu sắc, phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc điểm ngành nghề, đặc thù địa phương và vị trí vai trò của từng cá nhân được phân công phụ trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị, sở, ngành của Thành phố chọn cải cách hành chính là một trong những nội dung đột phá, quyết tâm và quyết liệt tổ chức thực hiện, bước đầu tạo được những sự chuyển biến tích cực, nhất là cải cách thủ tục hành chính…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị vẫn còn thiếu những liên hệ, vận dụng sát hợp. Nhiều đơn vị đã xác định được những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhưng việc tổ chức thực hiện chưa thật quyết liệt, thiếu báo cáo kết quả thực hiện. Trong khi đó, việc xây dựng kế hoạch tập thể và cá nhân làm theo Bác ở một số nơi chưa sát với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học và làm theo Bác ở một số cơ sở chưa thật sự trở thành một tiêu chí quan trọng, quyết định trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và trong đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Ý thức về vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền một số nơi chưa thật nổi bật và thiếu thuyết phục…

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả, trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - đoàn thể trên địa bàn Thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, xác định rõ các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thứ hai, đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn liền với chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TWvề trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; giám sát việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, hằng quý của tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở;  kết hợp với việc đánh giá kết quả bình xét thi đua, phân loại đảng viên cuối năm và bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

Thứ ba, tăng cường tổ chức thảo luận, tọa đàm, nghiên cứu, quán triệt và liên hệ, vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ… Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thanh niên và các giới trong học và làm theo Bác với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; tổ chức các hội thi tìm hiểu, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở và trong đội ngũ giảng viên, giáo viên các cấp học, bậc học...

Thứ tư, kịp thời tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tập thể, cá nhân, các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Nghiêm túc phê bình, uốn nắn những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch hoạt động năm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, thiết thực xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

 

Thân Thị Thư, 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất