Huyện Kiên Lương (Kiên Giang): Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân
Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác.

Qua đó, có nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng 30 tập thể và 47 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống văn hóa, lịch sử, gương người tốt việc tốt. Trong năm qua, một số mô hình đạt hiệu quả tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì tốt như: Mô hình “Cựu chiến binh tham gia đội canh phòng”; “Hội viên Hội Cựu chiến binh treo ảnh Bác nơi trang trọng”; “Hũ gạo tình thương”,“Nuôi heo đất” của Hội Phụ nữ; mô hình “bếp ăn từ thiện” của Hội chữ thập đỏ; phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;“Nuôi bò vỗ béo”; "Nuôi cá lồng bè” và xây dựng mới các mô hình “Câu lạc bộ nông dân pháp luật”;“Câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ môi trường”; mô hình “Nụ cười công sở”; “nâng cao trách nhiệm của công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính của tổ một cửa”; mô hình “Giúp đỡ người hoàn lương”… từ đó nhiều tổ chức, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Phòng Văn hóa-Thông tin và Đài Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong 02 năm đã tiếp nhận 1.195 tin, bài, cộng tác với đài tỉnh 414 tin, bài; 330 chương trình thời sự; 15 chuyên mục học tập làm theo Bác và chuyên mục thuế 04 buổi/tuần; 9 chương trình “trang địa phương” phát trên sóng truyền hình tỉnh. Kịp thời phản ánh các hoạt động ở cơ sở, các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa tin biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo những nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức của Bác Trong năm treo 37 băng rol; 480 cờ Đảng, 530 cờ phướn, 21 pano theo trục chính khu Đô thị Ba Hòn. Phát hành 02 tập san Hội Văn học - nghệ thuật huyện có đăng nhiều bài về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đã tạo nên sức lan tỏa mạnh trong xã hội.

Huyện ủy luôn xác định đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động Nghị quyết XII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Từ đó, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt lệ định kỳ hàng tháng nhằm đánh giá những phần việc, giải pháp đã được nêu trong kế hoạch và bản cam kết cá nhân, gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chấn chỉnh một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên. 

Định kỳ họp lệ hàng tháng, chi bộ phân công đảng viên báo cáo kết quả thực hiện nội dung đăng ký trước tập thể chi bộ, qua đó chi bộ tổ chức thảo luận bàn giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Qua việc đăng ký học tập, làm theo đã tác động tích cực tới tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đoàn, hội viên. Đến nay, việc học tập và làm theo trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Thực hiện Chủ đề 2017-2018 của Tỉnh ủy về “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 02-11-2017 thực hiện Chủ đề 2017-2018 về  “Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận - các đoàn thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị”. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc lựa chọn nội dung phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai quán triệt, thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định lấy kết quả học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm; gắn việc thực hiện Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức và chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết như: công tác cải  cách thủ tục hành chính; công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng;... Bên cạnh đó, các cấp ủy và chính quyền cũng đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vi phạm về đạo đức, lối sống, phong cách và ý thức phục vụ nhân dân của một số cán bộ, đảng viên; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý các vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới; tranh chấp đất đai;…Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực. 

Đồng chí Tăng Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kiên Lương cho biết trong năm 2018, Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 20-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khóa đến từng đối tượng trong toàn Đảng bộ huyện bằng những hình thức phong phú và phù hợp. Tiếp tục triển khai chủ đề 2017-2018 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Tổ chức học tập Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chủ đề của năm 2017- 2018, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh nhật Bác bằng nhiều hình thức phong phú, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 20 năm chia tách huyện Kiên Lương thành lập thị xã Hà Tiên (1998-2018); chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định khâu đột phá cần thực hiện; lựa chọn những nội dung có tính khả thi cao để thực sự làm chuyển biến rõ nét; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề bức xúc ở địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Kim ThưCó thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất