Lâm Đồng: Gần dân, sát dân là một trong những yêu cầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Điều này được thể hiện thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong toàn tỉnh; trên cơ sở đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả từ việc học tập, quán triệt Chỉ thị, đến việc gắn với nhiệm vụ chính trị, chính vì vậy đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

'


Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và chuyên đề từ năm 2016-2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được thực hiện nghiêm túc;  gần 900 lớp đã được mở cho trên 95.315  lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, tôn giáo… tham gia học tập và gần 2.000 buổi sinh hoạt chuyên đề (trong đó, tỷ lệ cán bộ chủ chốt các cấp tham gia học tập đạt 100%; cán bộ, đảng viên đạt gần 95%). Ngoài ra, các đoàn thể chính trị-xã hội đã tổ chức các lớp, các đợt tuyên truyền cho trên 130.000 lượt đoàn viên, hội viên tham gia. Công tác tuyên truyền được chú trọng từ tuyên truyền trực quan đến các tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội thi, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến…


Cụ thể hóa Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng việc ban hành các nghị quyết chuyên đề như: Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại; Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; Phát triển du lịch chất lượng cao; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tuỳ theo tình hình và điều kiện cụ thể các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm…


Đối với năm 2017, chú trọng cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống nhũng nhiễu, tham nhũng, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, hạn chế tối đa các vụ vi phạm lâm luật, phá rừng... Thực hiện phương châm “Đổi mới mạnh mẽ; chủ động, sáng tạo; quyết liệt, hiệu quả; 4 hoá hệ thống”. Từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ. 


Để biến những nội dung đột phá trở thành phương châm hành động, trong hai năm qua, lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân tỉnh và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã hạn chế tối đa những cuộc làm việc với hình thức hội nghị, đã trực tiếp xuống người dân, cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Hai năm qua thể hiện hành động mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh và các địa phương về việc “gần dân, sát dân”; từ đó, tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên.


Đối với các cơ quan, đơn vị khối chính quyền triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 27-CT/TTg, gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực; xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện văn hoá công sở, chấp hành nghiêm thời gian làm việc; quy định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị... Nổi bật là tiếp tục chấp hành nghiêm Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 30/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tỉnh Lâm Đồng và Công văn số 2351-CV/TU ngày 08/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc.


Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. Qua đó, tạo sự chuyển biến đáng kể về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ; đồng thời, đây cũng là sự phát triển về chất trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua.


Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cũng đã minh chứng rõ nét thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong hai năm 2016 - 2017, phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của các địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm như: tình trạng di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc, đòi về làng cũ, lấn chiếm đất rừng, khiếu nại tố cáo, cải cách thủ tục hành chính, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân…; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng (năm 2016 đứng ở vị trí 27/63, năm 2017 đứng ở vị trí 22/63). Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng chỉ đạo việc đổi mới, sắp xếp, tinh giản bộ máy cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất; từ đó, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhất là các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.
                                                                                           

  Hồng Vĩnh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất