Những chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác
Hội nghị triển khai mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Hà Nam.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... đều đăng ký  việc làm theo Bác. Năm 2019, tỉnh Hà Nam thực hiện xóa nhà không an toàn cho toàn bộ gia đình chính sách, hộ nghèo, vì vậy nhiều đơn vị đăng ký việc làm theo của tập thể chọn nội dung “chăm lo đời sống nhân dân” bằng việc làm cụ thể: hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cả vật chất, tinh thần, kiến thức pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân... ). Đây chính là cách học và làm theo Bác thiết thực và ý nghĩa.

Năm 2019 có trên 45.000 lượt đăng ký, trong đó có 21.325 lượt đăng ký làm theo Bác về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân”;  8.721 lượt đăng ký “phát huy dân chủ”; 15.000 lượt đăng ký “chăm lo đời sống nhân dân”.  

Để tạo sự chuyển biến thật sự về hành động, khắc phục tình trạng “nói không đi đôi với làm”, từ năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu các cấp ủy đảng xây dựng các mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 300 mô hình, trong đó có nhiều mô hình được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, như: mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, mô hình “Ngày thứ 7 với dân” (cán bộ, công chức, viên chức giành ngày thứ 7 và chủ nhật xuống với nhân dân, cùng nhân dân lao động, phát quang đường, dọn vệ sinh, cắt tỉa đường hoa, trồng hoa cây cảnh, đường điện chiếu sáng, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ neo đơn, hộ khó khăn...); mô hình “Cùng em đến trường”, “Con đường hoa nghĩa tình”; “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị” v.v... 

Có thể khẳng định, hiệu quả từ việc triển khai mô hình điểm đã góp phần đẩy lùi và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương nhất là xây dựng nông thôn mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống cho người dân... Đồng thời, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến nhận thức và tình cảm của các tầng lớp nhân dân.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHỈ THỊ  05

Song song với việc xây dựng mô hình điểm, công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như thông qua hội nghị báo cáo viên, tọa đàm, thi tìm hiểu, giao lưu, gặp mặt điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở... 

 Năm 2017, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”, đã kịp thời phát hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam đã biên soạn và phát hành sách “Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đến các tổ chức đảng, các chi bộ thôn, xóm trong toàn tỉnh nhằm phục vụ cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2019, Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 3 năm gắn với biểu dương, khen thưởng từ cấp huyện đến cấp tỉnh. 

Tổng kết Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” của tỉnh Hà Nam năm 2017
Tổng kết Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” của tỉnh Hà Nam năm 2017

Các cấp ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2018, cấp tỉnh, huyện và tương đương đã tổ chức 36 đoàn kiểm tra, giám sát. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra 4 tổ chức đảng; tháng 4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát đối với 2 đảng bộ trực thuộc (Đảng ủy khối cơ quan, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh) về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua giám sát, kiểm tra, đã kịp thời nhắc nhở khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, thực hiện dân chủ, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đối với cấp xã, Hà Nam đã tiến hành giải thể chi bộ hành chính cấp xã, thực hiện xong sáp nhập thôn tổ phố (giảm 554 thôn, tổ phố). Rà soát, xây dựng đề án sáp nhập xã chưa đủ 2 tiêu chí.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 104 ngày 4/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam đã nghe báo cáo các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 104 ngày 4/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam đã nghe báo cáo các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Đối với cấp huyện, tỉnh đã thực hiện xong việc trưởng ban tuyên giáo, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Thực hiện xong việc trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh; hiện nay, đã xong đại hội cấp cơ sở, quý II xong Đại hội cấp huyện.

Đối với cấp tỉnh, Hà Nam thực hiện sắp xếp phòng, ban của khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (giảm 13 đầu mối); thực hiện sắp xếp các ban của Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, trường Chính trị tỉnh (giảm 11 phòng); thực hiện rà soát sắp xếp các tổ chức Hội theo hướng gọn lại, các Hội có hoạt động gần giống nhau sáp nhập theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, Nhà nước hỗ trợ kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 nêu trên đã góp phần quan trọng ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương.

Năm 2018, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh tăng 11,35%, GDP bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 7.900 tỷ. Toàn tỉnh đã có 91/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, thành phố Phủ Lý hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 


KHẮC PHỤC HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI

Bên cạnh những kết quả tích cực mà Đảng bộ và nhân dân Hà Nam đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự coi đây là công việc thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vì thế chưa thật sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 có nơi còn biểu hiện hình thức, làm lướt, chưa gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chưa giải quyết có hiệu quả, dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm.

Thứ hai, công tác thông tin tuyên truyền mặc dù được quan tâm nhưng có thời điểm chưa hấp dẫn, hiệu quả. Nhiều tấm gương được phát hiện, khen thưởng nhưng chưa được quan tâm tuyên truyền tốt nên chưa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Thứ ba, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu có lúc, có việc chưa thực sự rõ nét. Một số nơi tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao. Phương châm làm “từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài” có lúc, có việc chưa thực hiện nghiêm. Chưa phát huy hết vai trò của quần chúng nhân dân và các đoàn thể trong công tác giám sát. Hệ thống văn bản, tiêu chí khen thưởng, đánh giá, xếp loại còn chung chung nên hạn chế trong triển khai thực hiện.

ĐƯA VÀO GIẢNG DẠY Ở NHÀ TRƯỜNG NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, thời gian tới, Hà Nam tập trung làm tốt một số  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề 2019 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hai là, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với biểu dương khen thưởng; trong đó, Tỉnh ủy chủ trương chỉ khen đối với tổ chức đảng, tập thể cơ sở trở xuống và chú trọng khen những tấm gương người lao động. 

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức sinh động hấp dẫn, trong đó chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác. Gắn tuyên truyền Chỉ thị 05 với tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. 

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị các tỉnh khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã đề nghị Trung ương tiếp tục chỉ đạo sâu sát hơn nữa việc biên soạn tài liệu và đưa vào giảng dạy trong trường học nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cho giáo viên và học sinh. Song song với đó, tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống gắn với sơ kết Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Có thể khẳng định, những chuyển biến tích cực trong việc học và làm theo Bác tại Hà Nam sẽ là động lực để Hà Nam tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020.

CN. Đoàn Thị Nguyệt

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất