Thành phố Hồ Chí Minh: Học và làm theo Bác trở thành nền nếp, thường xuyên

 

Chủ động trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện

Trong 2 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hồ Chí Minh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Kế hoạch 03 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ chủ chốt Thành phố; xây dựng và triển khai Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 05 đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU về tổ chức quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và tổ chức vận hành hoạt động Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh: thuviensachHoChiMinh.tphcm.gov.vn,  thuviensachHoChiMinh.tphcm.org.vn. Đồng thời, tập trung giới thiệu những tác phẩm, ấn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm, ấn phẩm của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học viết về Người, kết quả thực hiện Chỉ thị 05, các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thành phố; tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” bằng hình thức trực tuyến; triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình thành phố (HTV9)…

 

'

Tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới” do Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức

 

Ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy còn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức thành phố; tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị trực tuyến cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, báo cáo sơ kết 01 năm, 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành Hướng dẫn  thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch tập thể, kế hoạch cá nhân đăng ký rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung các giải pháp thực hiện những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

 

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nhân rộng những cách làm hay, tập thể tích cực, cá nhân tiên tiến, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng và thực hiện Kế hoạch  biên soạn và phát hành tập sách “Những chuyện kể về gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - tập 6 và Kế hoạch biên soạn tập sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” - tập 2; phối hợp với Học viện Cán bộ thành phố tổ chức Hội thảo khoa học "Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Cách mệnh” với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các cuộc thi viết về những gương tập thể, cá nhân làm theo lời Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; qua đó giới thiệu được nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ tinh thần nêu gương, trách nhiệm, mình vì mọi người, nói đi đôi với làm, tận tụy với công việc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, có tính thuyết phục, sức lay động và lan tỏa trong nội bộ Đảng và trong xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyển chọn các gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tham gia triển lãm nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội; xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng, đó là Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch hoạt động năm của các ngành, các cấp; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; với Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 55-QĐ về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên... Qua đó, phát huy vai trò của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

 

Kịp thời và nghiêm túc, các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã quán triệt, triển khai trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về Chỉ thị 05, Kế hoạch số 03, Kế hoạch số 54-KH của Ban Thường vụ Thành ủy và các kế hoạch, hướng dẫn hằng năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và nhân dân Thành phố.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo Bác

 

 

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hướng dẫn, cung cấp tài liệu học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, chuyên đề năm 2017, chuyên đề năm 2018 cho các tổ chức đảng trong Đảng bộ Thành phố. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05; kết quả thực hiện Chỉ thị 05; cách thức tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với định hướng chủ đề từng năm, với nhiệm vụ chính trị, với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII…

 

Trên cơ sở đó, các cơ quan truyền thông tiếp tục xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tổ chức các cuộc thi để tìm, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng việc tổ chức kể chuyện dưới cờ hàng tuần, tập trung giới thiệu những gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; thực hiện tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo và nhân dân thành phố; tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 

 Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và truyền thông, Đài truyền hình, Đài tiếng nói nhân dân Thành phố, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Văn hóa, Văn nghệ, các cơ quan báo chí Thành phố... chủ động tổ chức thiết kế về nội dung, hình thức, hình ảnh, vận hành, quảng bá, đối tượng truy cập, tính bảo mật, độ an toàn; cách thức tổ chức tuyên truyền, quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên “Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các ấn phẩm, tác phẩm của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu viết về Người; các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác Hồ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Đại học Quốc gia , Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Sở Ngoại vụ, Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của Thành phố và Chi bộ Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố lãnh đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động Thành phố và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

 

 

Trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng đã luôn chú trọng tự phê bình và phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Trên cơ sở hướng dẫn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động triển khai nghiên cứu, học tập và làm theo sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2021 và triển khai, quán triệt trong tất cả tổ chức đảng; chọn các nội dung của các chuyên đề trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong nhân dân. Sau học tập các chuyên đề năm, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về những nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, thông tin thời sự.

 

 

Đối với việc biểu dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Kế hoạch về tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy nghiêm túc thực hiện việc tổ chức biểu dương ở cấp mình và lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất đề nghị biểu dương cấp Thành phố. Thành phố đã tổ chức thành công Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017. Đã có 402 gương (162 tập thể, 240 cá nhân), trong đó 154 gương được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, 248 gương nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Chương trình được truyền hình trực tiếp, các phương tiện truyền thông kịp thời đưa tin, góp phần tạo sự lan tỏa những kết quả tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố.

 

Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất