Thi đua yêu nước tạo động lực phát triển kinh tế xã hội


Đó là những chia sẻ của đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương với Tạp chí Tuyên giáo xoay quanh nội dung này.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
PV: Có thể thấy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018, các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xin đồng chí chia sẻ thêm về điều này?
Đồng chí Trần Thị Hà: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 là tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Với tinh thần đó, các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là 3 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Cụ thể hơn, phong trào thi đua của các bộ, ban, ngành Trung ương tập trung vào việc tham mưu ban hành cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh sản xuất, phát triển văn hóa xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các ban và cơ quan của Đảng chú trọng đổi mới tổ chức các phong trào thi đua hướng vào việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, chương trình, đề án của Đảng, nâng cao trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong các tổ chức đảng và đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Các doanh nghiệp với các phong trào thi đua khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng động sáng tạo tìm kiếm thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai các phong trào thi đua của Trung ương phù hợp với địa phương bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường nông thôn, xây dựng Đảng và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều địa phương đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đầu tư phát triển công trình phúc lợi cơ sở hạ tầng, tăng tỷ lệ cơ giới hóa vào đồng ruộng, góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.


PV: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đã được vận dụng sáng tạo trong các phong trào hiện nay như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Trần Thị Hà: Trước hết, cần phải khẳng định, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 70 năm qua vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa thực tiễn. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước.
Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, đặc biệt là từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được soi sáng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đề ra khẩu hiệu thi đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhiều phong trào được phát động và thực hiện có hiệu quả như: “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “5 xung kích, 4 đồng hành”, “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “5 không, 3 sạch”,  “Vì Trường Sa thân yêu”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Và gần đây nhất, cả nước đang tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả ba phong trào lớn như đã nêu ở trên.
Nhìn chung, nhờ vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước trong nhiều năm qua đã luôn bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực.


Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến
PV: Từ những kết quả đã đạt được, theo đồng chí, phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua đã có sự đổi mới như thế nào?
Đồng chí Trần Thị Hà: Rõ ràng, trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước đã có những bước chuyển biến tích cực, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập hợp các tầng lớp nhân tham gia. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đã có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát sao việc thực hiện, triển khai phong trào thi đua. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã chủ động phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Có thể nhận thấy sự đổi mới của phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua thể hiện trên một số mặt sau:
Một là, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, là yếu tố quan trọng để các phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng gắn với thực tiễn và đời sống xã hội. Các phong trào thi đua có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Cùng với các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thi đua nước rút, ngắn ngày, thi đua cao điểm, đột phá hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc của từng bộ, ban, ngành, địa phương cũng đã được tích cực triển khai, ngày càng nâng cao tính thiết thực và hiệu quả hơn.
Hai là, khắc phục tính hình thức, kêu gọi hô hào chung chung, trong những năm qua, các phong trào thi đua luôn được đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, về người lao động trực tiếp và gắn kết chặt chẽ với lợi ích của người lao động nên đã tạo được động lực thi đua to lớn từ cơ sở, từ quần chúng nhân dân, từ đó làm cho các phong trào thi đua phát huy được vai trò, vị trí và thực sự đem lại những con số, kết quả có thể đo, đếm được.
Ba là, thông qua các phong trào thi đua, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua. Việc xây dựng điển hình được thực hiện từ cơ sở và đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng.
PV: Như đồng chí đã khẳng định, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua. Ngành thi đua, khen thưởng quan tâm đến vấn đề này như thế nào?
Đồng chí Trần Thị Hà: Trong những năm qua, cơ quan chuyên trách về thi đua, khen thưởng các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đã tham mưu cho các bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và tổ chức nhiều hoạt động động viên, tạo hiệu ứng lan tỏa từ những điển hình tiên tiến như tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh, tổ chức gặp mặt, giao lưu; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình các cấp xây dựng nhiều tin bài, chuyên mục, phim phóng sự, phát hành tập san, thi viết về các gương điển hình tiên tiến.
Hằng năm, các bộ, ban, ngành, địa phương giới thiệu từ 5 - 10 điển hình để các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Chỉ tính riêng năm 2017, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp giới thiệu cho các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền 483 tập thể, cá nhân tiêu biểu của 71 bộ, ngành, địa phương. Các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương đã tăng thời lượng, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục giới thiệu gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến như chuyên mục “Những việc làm vì dân” (Báo Nhân dân), “Việc tử tế” (Đài Truyền hình Việt Nam), “Những bông hoa đẹp” (Đài Tiếng nói Việt Nam), “Bình dị mà cao quý” (Báo Quân đội nhân dân), “Tấm lòng vàng” (Báo Lao động), “Gương sáng noi chung” (Thông tấn xã Việt Nam)…
Có thể khẳng định rằng, các hoạt động tuyên truyền đã góp phần biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, xã hội, qua đó kịp thời khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa các đại biểu điển hình tiên tiến trong thi đua ái quốc.

PV: Theo đồng chí, cần làm gì để khắc phục tình trạng bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng ở một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, thậm chí có trường hợp được khen nhưng thành tích chưa tiêu biểu, chưa thực sự lan tỏa?
Đồng chí Trần Thị Hà: Có thực tế việc bình xét, công nhận danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng ở một số bộ, ban, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ, cá biệt có trường hợp được khen thưởng nhưng chưa phát huy, giữ vững và thực sự lan tỏa.
Để khắc phục tình trạng này, theo tôi, cần chú trọng một số nội dung sau: Thứ nhất, thi đua và khen thưởng phải gắn kết chặt chẽ với nhau, từ kết quả của phong trào thi đua để lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu để đề nghị khen thưởng. Thứ hai, cần lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn để xem xét đề nghị khen thưởng cho phù hợp, coi đây là tiêu chí quan trọng trong việc bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng. Thứ ba, khen thưởng phải công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và có tính giáo dục, nêu gương. Trước khi đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân phải lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của từng bộ, ban, ngành, địa phương. Thứ tư, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; khuyến khích việc phát hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu thông qua các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời.
5 bài học kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua yêu nước
PV: Xin đồng chí chia sẻ một số kinh nghiệm để triển khai, thực hiện phong trào thi đua yêu nước thực sự thiết thực, hiệu quả?
Đồng chí Trần Thị Hà: Từ thực tiễn triển khai phong trào thi đua yêu nước, có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn. Đó là:
Một là, phong trào thi đua phải thường xuyên được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để tạo đồng thuận cao trong xã hội. Phải kiên trì và thực hiện tốt phương châm “cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua, khen thưởng”.
Hai là, phải thường xuyên thông tin, tuyền truyền các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Gắn công tác tuyên truyền với nêu gương, giao lưu, trao đổi, học tập, nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, ở các cấp, các ngành và trong quần chúng nhân dân.
Ba là, các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt phải gắn với lợi ích của người lao động để tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.
Bốn là, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua nhằm đánh giá đúng hiệu quả của phong trào, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phát triển nhân tố mới, cách làm hay để nhân rộng; qua đó biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Năm là, cần quan tâm tới việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng vì đây là đội ngũ trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng.


PV: Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục đi vào cuộc sống, thực sự là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào những thành công trong những tiến trình đổi mới hội nhập của đất nước thì công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào những giải pháp nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Trần Thị Hà: Trong thời gian tới, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào cuộc sống, cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm phải sửa đổi các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng cụ thể đối với từng đối tượng.
Thứ ba, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả xã hội tham gia các phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.
Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Các cơ quan làm thi đua, khen thưởng các cấp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông mở chuyên trang, chuyên mục để kịp thời tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” nhằm tạo sự lan tỏa trong xã hội.
Thứ năm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, nhất là trong việc bình xét từ cơ sở, phát hiện nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” để khen thưởng. Có nhiều biện pháp để có nhiều kênh thông tin trước khi quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thi đua, khen thưởng để đảm bảo việc khen thưởng được kịp thời, chính xác, đúng người, đúng thành tích.
Thứ sáu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng chuyên nghiệp, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, thông qua tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
PV: Xin trân trọng cám ơn đồng chí!

Thu Hằng (thực hiện)

Bài đăng trên Tạp chí Tuyên giáo số 5/2018

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất