Chú trọng khâu đột phá trong học và làm theo Bác
Một chương trình Sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Chi bộ Sở Ngoại vụ, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ.

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến cơ bản về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và học tập các chuyên đề đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả, thu hút trên 95% cán bộ, đảng viên tham gia; triển khai thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến...

Trên cơ sở nội dung và kế hoạch thực hiện khâu đột phá của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xác định khâu đột phá của Đảng bộ Khối là: “Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị”, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể:

Một là, chỉ đạo nghiên cứu đề tài khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đề cao giải pháp nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ hiện nay" làm cơ sở ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Hai là, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, xác định, lựa chọn nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm.

Ba là, tích cực xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đồng thời, lựa chọn nội dung, tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Coi việc sinh hoạt chuyên đề là một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian qua, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường đã tiến hành họp mở rộng, thảo luận dân chủ, thống nhất nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề; giao cho các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt, phân công cán bộ, đảng viên chuẩn bị nội dung thảo luận đảm bảo yêu cầu đặt ra. Cùng với đó, Đảng ủy nhà trường đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, rèn luyện tác phong làm việc hiệu quả, đề cao trách nhiệm nêu gương, giản dị, khiêm tốn, tận tụy với công việc của cán bộ, đảng viên...

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh cũng đã chủ động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Đồng thời gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào điều kiện và nhiệm vụ cụ thể, đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp trong Khối đã chủ động xây dựng, cụ thể hóa những nội dung về trách nhiệm nêu gương; bổ sung, hoàn thiện quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Hiện nay, hầu hết các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Khối đã xác định, lựa chọn được khâu đột phá và tích cực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Khối cũng tích cực xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra các biện pháp tu dưỡng, rèn luyện cụ thể; thực hiện việc ký cam kết trách nhiệm nêu gương với 7 nội dung về: Tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chi bộ, đảng bộ cơ sở trong quá trình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện còn thiếu tính kịp thời, lúng túng trong việc xác định khâu đột phá; chưa thực sự quan tâm chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; việc gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn hạn chế; kế hoạch học tập và làm theo của tập thể cấp ủy và cá nhân cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, thiếu các biện pháp tu dưỡng, rèn luyện cụ thể…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đạt hiệu quả, trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hình thức phù hợp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; tích cực xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…/.

Hồng Liên
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất