Đảng bộ Thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt Hà Nội học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII - Nguồn: hanoimoi.com.vn

Tiếp nối thành công trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngay sau khi Chỉ thị số 05 được ban hành, các đảng bộ, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Hà Nội đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu với Thường trực Thành ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 01-9-2016, của Thành ủy khóa XVI về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, thực hiện trong toàn Đảng bộ Thành phố, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể tới cơ sở như: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU, ngày 08-9-2016, về việc hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy trong toàn Đảng bộ Thành phố; Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 23-12-2016, về học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18 của Thành ủy Hà Nội; nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20-3-2017 về việc “siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội”; Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 08-11-2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 28-9-2016 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020. 

Cấp ủy các cấp đều xây dựng kế hoạch việc thực hiện Chỉ thị số 05, tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất trong nhận thức, thực hiện của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở các địa phương, đơn vị; tạo thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc học và làm theo Bác. Ban thường vụ các cấp, mà trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chủ trì chỉ đạo việc thực hiện. Sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp là nguyên nhân quan trọng đem lại những kết quả tích cực trong việc thực hiện chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Thành phố trong thời gian qua.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá

Gắn thực hiện Chỉ thị số 05, Kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy với thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy và 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI về phát triển du lịch Thủ đô và Nghị quyết về công tác giải phóng mặt bằng của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo.

Thành ủy Hà Nội xác định gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 03-02-2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua các hình thức phong phú, thiết thực, sinh động, các quận huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”. Các cơ quan truyền thông, báo chí của thành phố, bản tin của các cơ quan, đơn vị tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả học tập và làm theo tấm gương Bác tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. 

Tiếp tục chỉ đạo hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Thành ủy đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên cuối năm 2016 gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình 07-CTr/TU, ngày 26-4-2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”; rà soát, hoàn thiện và công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, nhất là quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác thanh tra bằng các giải pháp, như: đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt đối với một số địa bàn trọng điểm. Ban hành Quyết định số 1778-QĐ/TU, ngày 14-3-2017 về thành lập các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành kế hoạch năm 2017 trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII; tiếp tục đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư một số dự án trọng điểm của thành phố; tổ chức rà soát nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng... Thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân đã và đang được các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị quan tâm, tích cực chỉ đạo giải quyết có hiệu quả góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với việc sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 05 và Kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm: “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hoàn thiện các quy định liên quan đến đạo đức công vụ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Về lựa chọn mô hình, giải pháp, xác định khâu đột phá trong triển khai các hoạt động học và làm theo Bác ở cơ sở được các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo trong thực hiện như: xây dựng kế hoạch học tập làm theo, xây dựng trang media trực tuyến đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các quận, huyện, thị xã; tổ chức tọa đàm, thi viết về tấm gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức gặp mặt cá nhân điển hình tiên tiến, tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về học và làm theo Bác; tổ chức thao giảng chuyên đề toàn khóa và giáo dục truyền thống cách mạng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Quận Long Biên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và niêm yết công khai kế hoạch cá nhân của người đứng đầu để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát. Huyện Sóc Sơn tổ chức học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên các trường công lập; triển khai sổ ghi đảng viên tiêu biểu. Huyện Ứng Hòa phát phiếu đăng ký làm theo Bác gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố. Huyện Đông Anh tổ chức lễ báo công dâng Bác và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Khu di tích K9 (Ba Vì). Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thủ đô làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công an thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi viết, sân khấu hóa tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng cán bộ, chiến sỹ, các đơn vị trực thuộc. Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức cuộc thi viết “Học và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành đoàn Hà Nội phát động Cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm “Đường Kách Mệnh” và 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” gắn với cuộc thi “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến 100% các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trực thuộc và phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện”; mô hình “Điểm trông giữ xe đúng giá hoặc miễn phí”; mô hình “Sổ vàng làm theo lời Bác”; “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”“Nhật ký làm theo lời Bác”; nhân rộng và triển khai các tiêu chí “Chi đoàn làm theo lời Bác”“Chi đội làm theo lời Bác”“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”“Đoàn viên làm theo lời Bác” phù hợp với từng khu vực, từng khối đối tượng. 

Một số nhiệm vụ tiếp tục thực hiện 

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã nhận thức rằng, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 là thực hiện một chủ trương rất quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và là giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô, Luật Thủ đô; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố, của cơ quan, đơn vị.

Với mục tiêu và tinh thần nêu trên, trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XVI của Đảng bộ Thành phố, là nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ. Chú trọng việc xây dựng và phát triển văn hoá, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam, của người Hà Nội thanh lịch, văn minh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh việc làm theo đạo đức, phong cách của Bác; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, lệch lạc về quan điểm, đường lối và 27 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cá nhân khi xây dựng kế hoạch thực hiện cần lựa chọn những công việc cụ thể phù hợp vị trí công tác, chức trách được giao. 

Hai là, thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa, chuyên đề 2017 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong sinh hoạt ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội; Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức việc thực hiện bằng nhiều hình thức cụ thể tùy theo nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị mình.

Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu và lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các cấp. Xác định đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu, nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”. Chú trọng biểu dương khen thưởng đối với người lao động ở cơ sở, những việc làm nhỏ, bình dị, gần gũi với quần chúng nhân dân, hạn chế khen cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Năm là, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở tất cả các cấp. Hằng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, phê bình, đôn đốc, nhắc nhở đơn vị, cá nhân thực hiện chậm, thiếu chủ động, sáng tạo, không tốt, sai phạm. Triển khai đồng bộ ở tất cả các tầng lớp nhân dân, chú trọng hơn nữa đối với thế hệ trẻ, thanh niên công nhân, thanh niên nông dân, trong các doanh nghiệp, các đơn vị không có tổ chức đảng.

Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, Thủ đô Hà Nội sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Phấn đấu đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn, to lớn hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố./.

Thái Sơn

Nguồn: Tạp chí Cộng sản

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất