Điện Biên: Xác định nội dung, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ trong học tập và làm theo Bác
Nhiều quần chúng ưu tú đã tích cực rèn luyện, phấn đấu tốt đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: Khánh Toàn)

Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, dần trở thành việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, trên cơ sở chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên, mỗi cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu, rèn luyện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ công tác của  từng cá nhân, từng phòng chuyên môn. Tập thể lãnh đạo, cấp ủy Ban Tuyên giáo xác định thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW là một nội dung quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng của cấp ủy, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách và lâu dài của toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Việc thực hiện Chỉ thị 05– CT/TW đã góp phần xây dựng Chi bộ Ban Tuyên giáo trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo tỉnh Điện Biên có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ và cơ quan hiện nay.

Trên tinh thần: "Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra", Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên được gắn kết với việc xây dựng kế hoạch đăng ký của cá nhân  trong học tập và làm theo Bác. Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan cho thấy, ý thức tự rèn luyện, của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong cơ quan đã có những chuyển biến tích cực, đã nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Hầu hết cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo đã nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đổi mới lối làm việc theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, giữ gìn đoàn kết nội bộ; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác.

Do vậy, chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa đã được nâng cao, không để những dư luận bức xúc nổi cộm xảy ra ngay từ cơ sở. Công tác tuyên giáo đã góp phần tích cực cùng với cả hệ thống chính trị làm tăng niềm tin của nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của các cấp chính quyền, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Hầu hết các cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo đều nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung, cũng như sự cần thiết phải thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW trong tình hình hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả, Ban Tuyên giáo đã xác định được những giải pháp đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của cơ quan, đó là: “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” gắn thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan lời nói phải đi đôi với việc làm, trước hết là sự nêu gương của thế hệ đi trước, của lãnh đạo với nhân viên; đảng viên phải làm gương trước quần chúng.

 
 Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (người đứng giữa)
trao danh hiệu thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cơ quan (Ảnh: Khánh Toàn)

Để thực hiện tốt các giải pháp đột phá quan trọng trong việc xác định nội dung, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ trong học tập và làm theo Bác, cấp ủy, cơ quan, và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên Ban Tuyên giáo đã lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực với nhiệm vụ trọng tâm là: “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan đăng ký xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo Bác, trước hết là thực hiện nghiêm quy định, quy chế của cơ quan, nâng cao đạo đức công vụ; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích; không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tác phong làm việc; tích cự tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng theo Quy định chung của cơ quan.

Bên cạnh đó, tại sinh hoạt chi bộ định kỳ, việc nêu gương cũng được dành thời gian hợp lý để đảng viên thảo luận trên tinh thần xây dựng, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, góp ý để sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đồng chí Bí thư chi bộ, lãnh đạo cơ quan, căn cứ vào chuẩn mực đạo đức công vụ trong học tập và làm theo Bác của cơ quan Ban Tuyên giáo, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Các tổ đảng, các phòng chuyên môn căn cứ kế hoạch cá nhân báo cáo quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức, người lao động tại cuộc họp chi bộ và cơ quan hằng tháng, để trong quá trình thực hiện kịp thời theo dõi, giúp đỡ và làm căn cứ để xét thi đua hằng năm.

Minh chứng cho những chuyển biến rõ nét, trong học tập và làm theo Bác là: Năm 2016 cán bộ trong cơ quan đạt lao động tiên tiến là 100%, có 04 đồng chí là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 04 phòng chuyên môn đạt tập thể lao động xuất sắc. Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên: Chi bộ cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt danh hiệu chi bộ trong sạch - vững mạnh; có 03 đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 19 đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ kết quả trên cho thấy, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức đã phù hợp với cơ quan, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo đẫ thực sự tạo được sức lan tỏa trong cơ quan. 
Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Tuyên giáo hiện nay, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và phát huy hiệu quả, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, bằng những nội dung hành động cụ thể treo ở trụ sở cơ quan; tên cơ sở tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cơ quan, kế hoạch đăng ký của các nhân được thực hiện bằng những việc làm cụ thể chính là động lực để cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Nguyễn Khánh Toàn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất