Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo của học Bác

Một là, nhiều địa phương đã giải quyết được những vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn. Theo báo cáo, nhiều nơi như Tiền Giang, Thái Bình, An Giang, Hà Tĩnh... đã giải quyết được căn bản một số vụ khiếu kiện kéo dài của người dân, trong đó có những vấn đề khó, nhạy cảm, liên quan đến giải tỏa, đền bù đất đai; tập trung xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, kéo dài; giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, gọn... Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo tập trung giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề cụ thể như: kê khống để nhận đền bù diện tích lúa bị thiệt hại, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người vượt cấp... Kết quả chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước đã mang lại không khí đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ cương, hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã đăng công khai bản cam kết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên báo Đồng Khởi để nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và nhiều địa phương trong cả nước đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tập trung giải quyết công việc theo hướng khẩn trương, kịp thời, sâu sát cơ sở, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được nhân dân hoan nghênh.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo và hướng dẫn đưa sinh hoạt chuyên đề nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng (mỗi cuộc sinh hoạt dành từ 30 - 45 phút cho việc sinh hoạt chuyên đề). Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành kế hoạch tổ chức diễn đàn về vai trò của chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thu được nhiều kết quả tích cực.

Bốn là, ngày càng có nhiều cách làm hay được các địa phương, đơn vị tổng kết rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 5 Hội nghị giao lưu điển hình tạo được ấn tượng tốt. Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và nhiều địa phương như Hà Nội, Hà Nam... đã tổ chức hội nghị giao lưu điển hình rất có sức thuyết phục. Quân ủy Trung ương duy trì thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, đã phát hiện hàng ngàn tấm gương sáng của cán bộ, chiến sĩ trong học tập và làm theo Bác. Nhiều địa phương, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên... tổ chức tọa đàm về đạo đức công vụ, về đổi mới lề lối, tác phong công tác; xác định kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ là nội dung đột phá; xây dựng các mô hình “gần dân, sát dân và giúp dân”... Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để từ điểm, nhân ra diện rộng. Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Do đó, trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đáng phấn khởi của năm 2017, có phần đóng góp tích cực không nhỏ của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo Bác vẫn cần tiếp tục khắc phục các hạn chế kéo dài như: việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ chưa thành nền nếp; còn nhiều cán bộ chưa thật sự gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm; công tác kiểm tra, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên còn chưa thường xuyên, chưa nghiêm khắc...

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, một số nội dung cần tiếp tục được triển khai thực hiện tốt trong năm 2018, cụ thể:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách hiệu quả, bằng cách tăng tính hấp dẫn, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền. Các địa phương, ngành cần tăng cường tổ chức tọa đàm, giao lưu điển hình để tạo sức lan tỏa từ các gương người tốt, việc tốt ra diện rộng. Ví dụ, giao lưu các gương điển hình thực hiện những việc nhỏ mà nghĩa lớn, rồi từ những tư liệu người thực, việc thực đó, tổ chức triển lãm về những gương điển hình học Bác, gương người tốt, việc tốt vào dịp 19-5, hoặc nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của địa phương, ngành hằng năm. Hội, Đoàn Thanh niên phát động các phong trào thi đua, cổ vũ các bạn trẻ làm những việc tốt theo gương Bác. Ngoài ra, có thể tổ chức một số diễn đàn, giao lưu trực tuyến, trả lời phỏng vấn trên truyền hình của Trung ương hoặc địa phương về những nội dung liên quan đến học và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình ra toàn xã hội.

Hai là, chú trọng việc làm theo của cá nhân và tập thể. Tiếp tục lựa chọn những việc cần thiết, đang bức xúc, hoặc những việc mà người dân đặc biệt quan tâm để tập trung và quyết liệt tổ chức thực hiện có kết quả. Tiếp tục gắn chặt yêu cầu và nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, nhất là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về phòng, chống suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong đó chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cũng là một cách để đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống. Đây là một việc làm hết sức khó khăn, một cuộc đấu tranh bên trong mỗi cá nhân, bên trong mỗi tập thể, nên càng đòi hỏi mỗi cá nhân, đơn vị phải nỗ lực vươn lên vượt qua chính mình.

Mặt khác, cuộc đấu tranh này đòi hỏi phải hết sức kiên trì. Kết quả của việc học Bác không thể hiện ngay lập tức, mà nó là cả quá trình, đòi hỏi sự tích lũy những thay đổi về “lượng” để trở thành những thay đổi về “chất”. Từ đó, những thói quen xấu sẽ ít dần đi, thay thế vào đó là những thói quen tốt, hình thành những tác phong, phong cách tốt… Do vậy, thước đo quan trọng nhất về việc học và làm theo Bác vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và việc góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, đặc biệt quan tâm xây dựng đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, công chức và đảng viên. Thời gian qua, một số hình ảnh cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền sách nhiễu nhân dân, thiếu trách nhiệm với công việc, tham nhũng, nói không đi đôi với làm... đã để lại nhiều tác động xấu tới tâm trạng và dư luận xã hội.

Trong bối cảnh của năm 2018, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa thành một số nội dung của chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Theo đó, học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh với lề lối, cung cách, cách thức làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương và phong cách lãnh đạo của Người bao gồm những đặc điểm quan trọng như: phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Đây cũng chính là yêu cầu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình và một số địa phương đã xác định khâu đột phá cho năm là: nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức sinh hoạt chính trị nhân 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân và 70 năm Ngày Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc… Học tập và làm theo Bác trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Năm 2018 là năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội XII với nhiều nhiệm vụ rất quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần quan trọng nhằm hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã xác định, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất