Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Cán bộ phường Vĩnh Trại tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW lồng ghép trong chương trình Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh vào sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc làm tốt việc quán triệt học tập và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của các huyện, thành phố, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ; tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên đã lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị. 

Một số đơn vị đã có cách làm chủ động, sáng tạo trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, như : Huyện ủy Chi Lăng đã chủ động xây dựng tài liệu “Đề cương những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để các chi, đảng bộ cơ sở học tập khi chưa có tài liệu của Trung ương; Huyện ủy Lộc Bình đã xây dựng mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo cấp uỷ đảng các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký những nội dung đột phá toàn khoá, trong đó nêu rõ biện pháp, lộ trình thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phối hơp thực hiện...

Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đa dạng và phong phú hơn về hình thức, như : Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn, các buổi tọa đàm... Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên duy trì đưa tin, bài tuyên truyền trên website của ngành, tổ chức chiếu phim tư liệu, tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Tác phẩm mới” cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có chất lượng viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.... Qua đó tạo không khí phấn khởi, tích cực hưởng ứng học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào ngành giáo dục và đào tạo được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và yêu câu giáo dục, đào tạo. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo cán bộ, giảng viên lồng ghép, liên hệ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Qua gần một năm thực hiện có thể nhận thấy việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện có hệ thống và sát với thực tiễn đã tạo điều kiện để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW đi vào chiều sâu, cụ thể, có hiệu quả, bước đầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền nếp ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong năm 2017, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Tỉnh tiếp tục đề ra các nhiệm vụ để tập trung thực hiện như:

Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh”; các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020, gắn với việc học tập và làm theo nội dung chuyên đề năm 2017.

Hai là: Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và các quy định khác của Đảng.

Ba là: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các văn nghệ sỹ tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu của tỉnh gửi dự thi Trung ương vào tháng 12 năm 2017.

Bốn là: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện những nội dung đột phá toàn khóa và năm 2017 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đăng ký. Cuối năm, sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và đề ra kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

Năm là: Chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt của cơ sở trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Sáu là: Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Vương Văn Hòa
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất