Nam Sách (Hải Dương): Đưa học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên

Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05), các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đoàn thể huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin đối với nhân dân trong huyện.

Triển khai chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 đồng bộ


Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ Hải Dương về triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 kịp thời, nghiêm túc, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đảng và từng đảng viên, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Sau hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện, các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ và đảng viên của Đảng bộ Dân Đảng, Đảng bộ khối chính quyền huyện và Đảng bộ Quân sự huyện đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 22 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn 4 công việc đột phá; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 do Ban Thường vụ Huyện ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đoàn thể, các chi, đảng bộ cơ sở để tập trung chỉ đạo thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu ban hành 10 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 05. 

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 việc chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Theo đó, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn tập trung lãnh đạo Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn, khối các cơ quan, trường học của huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh được học tập đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các cơ sở đoàn luôn chủ động, sáng tạo trong triển khai và tiến hành đăng ký công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác gắn với tổ chức nhiều phong trào, nhiều hoạt động với nội dung thiết thực như: Bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới; các phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội, học tốt… 

Bên cạnh đó, các nhà trường ngoài giáo dục văn hóa cho các em học sinh còn tổ chức các buổi hoạt động tập thể, ngoại khóa tham quan các công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn trong và ngoài huyện, duy trì buổi chào cờ đầu tuần có kể chuyện về tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác... giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng… Các ban, ngành, đoàn thể huyện, các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ gắn học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị; bảo đảm theo đúng nội dung, quy trình và yêu cầu đã được đề ra. 100% đảng viên đều xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo. Trong đó, có những đơn vị tổ chức tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Chỉ thị 05 như: Nam Tân, Nam Chính, Thanh Quang, Hợp Tiến, Đồng Lạc, Phú Điền, thị trấn Nam Sách, Minh Tâm, Công an huyện, Quân sự huyện, trường THPT Nam Sách, Chi cục Thuế, Đảng bộ Dân Đảng, chi bộ Kho bạc Nhà nước, chi bộ bảo hiểm xã hội huyện...

Việc chỉ đạo các cơ quan giúp việc của Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05, hướng dẫn và dự sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ được đôn đốc trong các cuộc họp Ban chấp hành, Thường trực Huyện ủy và họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, tích cực nắm bắt tình hình thực hiện Chỉ thị 05 thông qua chế độ giao ban bí thư chi bộ nông thôn, trưởng thôn, khu dân cư hàng quý để chỉ đạo kịp thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng chỉ đạo, đôn đốc cấp uỷ cơ sở tổ chức thường xuyên báo cáo, đánh giá việc thực hiện, đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 02 năm việc thực hiện Chỉ thị 05 vào dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác, đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện tốt sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong chỉ đạo, thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05. Luôn đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước, nhất là vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để quần chúng tin tưởng noi theo.

Lựa chọn các công việc đột phá và chú trọng sinh hoạt chuyên đề

Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chọn nội dung các công việc đột phá để tập trung chỉ đạo trong quá trình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, trọng tâm là đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, gần dân, liêm khiết; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác. 

Bốn công việc đột phá được lựa chọn: 1) Tập trung nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức huyện và các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 2) Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai; Tăng cường thu gom và xử lý rác thải tại khu vực thôn, khu dân cư. 3) Tiếp tục “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 4) Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công từng cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện. Trong đó, Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu triển khai công việc thứ nhất. Phòng Tài Nguyên- Môi trường chủ trì tham mưu triển khai công việc thứ hai. Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu thực hiện công việc thứ ba. Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan liên quan thực hiện công việc thứ tư. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, ngoài bốn công việc huyện đã chọn, đăng ký thực hiện những công việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực nhất và tập trung giải quyết hiệu quả trong năm đó.

Kết quả của khảo sát đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 cho thấy: Các ban, ngành, đoàn thể huyện, các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ gắn học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị; bảo đảm theo đúng nội dung, quy trình và yêu cầu đã được đề ra. 100% đảng viên đều xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo. Trong đó, có những đơn vị tổ chức tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Chỉ thị 05 như: Nam Tân, Nam Chính, Thanh Quang, Hợp Tiến, Đồng Lạc, Phú Điền, thị trấn Nam Sách, Minh Tâm, Công an huyện, Quân sự huyện, trường THPT Nam Sách, Chi cục Thuế, Đảng bộ Dân Đảng, chi bộ Kho bạc Nhà nước, chi bộ bảo hiểm xã hội huyện... Do tích cực tổ chức thực hiện các công việc đột phá trên địa bàn huyện, đến nay một số vấn đề khó khăn, hạn chế đã được khắc phục. Một số vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân đã được tập trung giải quyết như: công tác quản lý đất đại, xử lý thu gom rác thải tại khu dân cư; tinh thần, thái độ làm việc, giải quyết các yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân được thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định; nhân dân phấn khởi, tin tưởng.

Việc sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trong toàn huyện được thực hiện nghiêm túc, nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt chuyên đề các chi bộ thuộc đảng bộ Dân Đảng, Đảng bộ Quân sự huyện tiếp tục khai thác thêm tư liệu bổ sung, tổ chức đọc câu chuyện trong các mục "Sinh hoạt tư tưởng", mục "Dân với Đảng" trong báo Nhân Dân, báo Hải Dương và một số bài đăng trên Tạp chí Cộng sản để các đảng viên thảo luận, liên hệ học tập. Các đơn vị làm tốt nội dung học tập chuyên đề hằng tháng là các Đảng bộ: thị trấn Nam Sách, trường THPT Nam Sách, Nam Trung, Quốc Tuấn, Thanh Quang, An Bình, Nam Hưng, Minh Tân, Thái Tân, Đồng Lạc, Bệnh viện Đa khoa, Quân sự huyện, Dân Đảng; các Chi bộ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo hiểm xã hội, Kho Bạc, Bảo hiểm xã hội huyện, Đài phát thanh huyện. Qua sinh hoạt học tập chuyên đề hằng tháng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, thúc đẩy mạnh mẽ việc rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, gửi gắm mong muốn của đảng viên, nhân dân đối với các cấp ủy đảng cần thực hiện triệt để hơn nữa việc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, biến chất trong nội bộ Đảng, kiên quyết đấu tranh giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn chủ quyền quốc gia… 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề của Chị thị 05 cho cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ cơ sở còn chưa đảm bảo so với yêu cầu đề ra. Việc đăng ký nội dung công việc đột phá cũng như việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức ở một số chi, đảng bộ cơ sở chậm. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Đảng bộ huyện Nam Sách tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Một là, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nề nếp, hiệu quả cao. Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề quý II, III, IV năm 2017 với chủ đề: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; về kiểm tra, giám sát và kỷ luật" gắn với các phong trào thi đua và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".
 
Hai là, gắn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào đang triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Phát huy dân chủ, tính tích cực, tự giác của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị. Khuyến khích các cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trong thực hiện Chỉ thị và nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương, tạo sự lan tỏa đến các mặt đời sống, xã hội. Tiếp tục triển khai, thực hiện các công việc đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn huyện.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định kèm theo chuẩn mực đạo đức do cơ quan, đơn vị đã công bố; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng "Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào "Làm theo gương Bác, thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn huyện.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị. Duy trì số, chất lượng các chuyên mục tuyên truyền trên sóng Đài huyện và các xã, thị trấn. Kẻ vẽ panô, áp phích, băng rôn tuyên truyền; đẩy mạnh các hoạt động sáng tác thơ, ca, kịch, tiểu phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017).

Năm là,
thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Các cán bộ được phân công phụ trách tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở cơ sở, đơn vị mình phụ trách. Trong sinh hoạt chuyên đề chi bộ mỗi quý, bố trí xuống dự sinh hoạt chuyên đề ít nhất 03 chi bộ thuộc cơ sở, đơn vị phụ trách; chủ động kiểm tra, hướng dẫn việc ghi "Sổ người tốt, việc tốt" tại chi bộ cơ sở; và thực hiện báo cáo kết quả công tác về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp theo quy định.

Bùi Thúy Hạnh
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương
Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất