Thái Bình gắn học và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Trong năm 2017, Thái Bình đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng; trong đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. 

Phát huy sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp

Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình xác định đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như của mỗi địa phương, đơn vị, nên đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp; đặc biệt là hướng mạnh về cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đợn vị. Trong triển khai thực hiện, Thái Bình đã cụ thể hóa những việc cần tập trung thực hiện theo từng tháng, từng quý; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ. Song song với học tập chuyên đề, hằng năm, cấp ủy các cấp yêu cầu mỗi tổ chức, cá nhân thường xuyên bổ sung vào tiêu chí rèn luyện và mục tiêu phấn đấu trong từng kỳ sinh hoạt, lựa chọn những vấn đề cần thiết, bức xúc để tập trung giải quyết. Cụ thể, tập trung vào các vấn đề trọng tâm là: 1) Đổi mới việc quán triệt, triển khai nghị quyết. Tăng cường nắm tư tưởng, dư luận xã hội, cung cấp thông tin và định hướng thông tin. 2) Thực hiện đổi mới đồng bộ công tác cán bộ; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 3) Tập trung giải quyết tồn tại, bức xúc nảy sinh ở từng ngành, địa phương, cơ sở. 4) Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu. 5) Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai, thực hiện Chỉ thị 05

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 ở đơn vị mình, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân. Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 được các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều lực lượng tham gia. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trong tuyên tuyền, chú trọng gắn tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, với các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo Thái Bình, Đài Truyền hình Thái Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05 với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp; đăng tải thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các địa phương; kịp thời thông tin, phản ánh quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 ở các cấp, các ngành...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng các gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác để nhân rộng trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đảng cũng quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực trong việc học và làm theo Bác. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Đại hội cấp mình và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng xe, các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Nhìn chung, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai các chương trình, mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị đã được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc. Các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã xác định được từng nội dung cụ thể gắn với từng nhiệm vụ trong học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thành một nội dung quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Việc tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ

Các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo chủ đề trong Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời, xác định đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 4 khóa XII. Nội dung các đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn là những vấn đề phù hợp đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị xã hội; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

Trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng chuyên đề của từng năm gắn với lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả; cuối năm báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước gắn việc rèn luyện của mình với nội dung Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm, cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát; xác định đây là tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Cùng với quy định thời gian sinh hoạt chi bộ định kỳ từ ngày 3 - 5 hằng tháng, phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể về dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, Ban chỉ đạo 94, của tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, chống các quan điểm sai trái trong văn học - nghệ thuật; thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cả 3 cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản (Báo Thái Bình phát hành báo in hằng ngày; Đài PTTH tỉnh tăng thời lượng phát sóng phát thanh và truyền hình; Ban Tuyên giáo biên soạn Tổng quan báo chí hằng ngày).

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, ban cán sự đảng, đảng đoàn đã rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống; trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công. Đồng thời, đã nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá”. Trong thực hiện, đã hoàn thiện các quy định, chính sách liên quan đến đạo đức công vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 1446-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu đã cụ thể hóa bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị...

Cấp ủy, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc phân công nhiệm vụ, đồng thời quy định rõ trách nhiệm gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; quy định cụ thể về công tác tiếp công dân định kỳ hằng tháng; trong đó cấp tỉnh 1 lần, cấp huyện 2 lần, cấp cơ sở 4 lần/tháng. Chỉ đạo quyết liệt hơn công tác cải cách hành chính; công khai mọi quy trình, thủ tục và trách nhiệm của cán bộ công chức trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; xử lý kiên quyết, kịp thời những sai phạm, thiếu sót, tắc trách của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; hạn chế những bức xúc của người dân và các doanh nghiệp.

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã tạo ra những hiệu quả tích cực, đảm bảo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng, trực tiếp góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Năm 2017, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 11%. Nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay, Thái Bình đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 2-2017, toàn tỉnh có 186 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã, phường, thị trấn có nước sạch phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Thái Bình cũng vẫn còn một số hạn chế. Ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 chưa mạnh, chưa tạo thành phong trào lôi cuốn rộng rãi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tự giác tham gia; chưa xác định rõ nét, cụ thể cách gắn kết thực hiện Chỉ thị 05 với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Việc nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa kịp thời, ít điển hình cá nhân là lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, Nhà nước. Việc tổ chức, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng, khắc phục khuyết điểm còn chậm...

Trong thời gian tới, đviệc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao hơn, các cấp đảng của tỉnh Thái Bình tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 05; chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành việc làm thường xuyên và tự giác của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hai là, các ấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong ngành, địa phương, cơ quan đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Bác. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực, những nội dung đã đăng ký; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan phải trực tiếp lãnh đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầy đủ các nội dung đã được đề ra trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết để đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; đồng thời định hướng những nhiệm vụ cần thực hiện theo từng giai đoạn nhất định, đảm bảo việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục lựa chọn, kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là tấm gương của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chú trọng công tác tự phê bình và phê bình theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi đó là một nội dung quan trọng để xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Ngô Thị Kim Hoàn
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất