Tiền Hải (Thái Bình): Làm theo lời Bác dặn

Tiền Hải là một huyện ven biển, có trên 23 km bờ biển. Là địa bàn chiến lược có tầm quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng đối với tỉnh Thái Bình nói riêng, đối với vùng duyên hải Bắc Bộ nước ta nói chung. Huyện có 35 xã, thị trấn, dân số khoảng 23 vạn người; có 18% dân số theo đạo Công giáo, bằng 1/3 tổng số giáo dân của tỉnh. Đảng bộ huyện Tiền Hải có trên 10.000 đảng viên, sinh hoạt ở 69 tổ chức cơ sở Đảng, gồm: 35 Đảng bộ xã, thị trấn, 12 đảng bộ cơ quan; 22 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; có tổng số 374 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

'

Bác Hồ về thăm xã Nam Cường, huyện Tiền Hải ngày 26/3/1962 (ảnh tư liệu)

Bác Hồ đã 5 lần về thăm Thái Bình; trong đó, ngày 26/3/1962, với thành tích quai đê lấn biển, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải vinh dự được đón Bác về thăm, căn dặn nhiều điều. Trong 56 năm qua (1962 - 2018), những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình và mong muốn của Bác đã khắc sâu trong tâm trí của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Tiền Hải, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, những năm qua, thực hiện chủ trương của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện uỷ Tiền Hải đã có nhiều việc làm sáng tạo nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Tiền Hải đã ban hành nhiều kế hoạch, quyết định và bộ tiêu chí đánh giá thi đua xét gương điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác. Các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận tổ quốc huyện và 5 tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức hàng trăm hội nghị chuyên đề, tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, đoàn viên, các chức sắc tôn giáo, hướng dẫn cho các tập thể và cá nhân đăng ký thi đua. Sau gần 2 năm thực hiện, đã có nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn đăng ký xây dựng gương điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2017, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 374 gương điển hình, trong đó có 209 tập thể, 165 cá nhân với nội dung cụ thể trên các lĩnh vực.

 

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai các  chuyên đề hằng năm với nhiều hình thức, phong phú, đa dạng gắn với các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước, địa phương, của ngành để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt đảng bộ, chi bộ được thực hiện nền nếp theo định hướng trong bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Nghị quyết 422-NQ/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, trong đó có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đối với các tổ chức cơ sở Đảng. Bước đầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" ở huyện Tiền Hải đã thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố và tăng cường, phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục đổi mới; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng ngày càng có hiệu quả. Hằng năm, các cấp, các ngành đã sơ kết, tổng kết và kịp thời tổ chức khen, thưởng, nêu gương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

 

Bên cạnh những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải đã chọn các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tạo thành những điểm nhấn có sức lan tỏa rộng, như: năm 2012 và 2017 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm, 55 năm ngày Bác về thăm Nam Cường - Tiền Hải; các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Nhớ ơn Bác” tại khu tưởng niệm xã Nam Cường và triển lãm thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, văn nghệ chào mừng; tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống báo, đài phát thanh truyền huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức Hội thi  “Giáo viên dạy giỏi tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Tiền Hải năm 2015... Đó là những đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thiết thực; tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng, góp phần giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị: các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Hơn 10 năm học tập và làm theo Bác, kinh tế của huyện có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; năm 2015, tổng giá trị sản xuất tăng 12,37%; năm 2016, tổng giá trị sản tăng 12,87%. Các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng khá, thương mại dịch vụ phục vụ hiệu quả sản xuất và đời sống nhân dân; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có thêm 3 xã đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới toàn huyện lên 26 xã. Công tác quản lý tài nguyên môi trường được tăng cường. Chất lượng giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực. Các chương trình mục tiêu y tế, công tác khám chữa bệnh được thực hiện có hiệu quả. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với tiêu chí “Xã chuẩn văn hóa nông thôn mới” được đẩy mạnh. Các chính sách đối với người và gia đình có công; chính sách xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố và nâng cao.

 

Từ thực tiễn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực như: Phong trào xây dựng cánh đồng mẫu cấy một loại giống có bao tiêu sản phẩm tiêu biểu là các xã Nam Thắng, Nam Chính, Đông Hoàng, Đông Quý. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiêu biểu là thị trấn Tiền Hải, các xã Tây Giang, Tây Lương, Vũ Lăng, Tây Phong, Nam Cường. Phong trào thực hiện nếp sống văn hoá, tiêu biểu là xã Đông Lâm, Nam Cường, Nam Thanh, Nam Thắng, Tây Giang, Vũ Lăng. Các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đã tập trung thực hiện cải cách hành chính, hạn chế phiền hà cho người dân và các doanh nghiệp tiêu biểu là: Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, Chi cục Thuế Tiền Hải, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm hành chính công huyện Tiền Hải...

 

Từ các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy đã xuất hiện những gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân…Đến hết năm 2015, huyện Tiền Hải đã có 61 tập thể và cá nhân điển hình đã được các cấp khen thưởng, điển hình như: Đồng chí Trương Văn Mão trên 70 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng - đảng viên thuộc Đảng bộ xã Tây Lương với lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 3 tác phẩm thơ về Bác là: “Trường ca Hồ Chí Minh” năm 2011; “Di chúc của Bác con tạc thành thơ” năm 2013 và tập thơ "Hồ Chí Minh tiểu sử bằng thơ" năm 2015. Tập thơ gồm 7 chương dài 350 trang được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cấp phép in và phát hành 1.000 cuốn. Đảng ủy xã Tây Lương và đồng chí Trương Văn Mão đã tổ chức chương trình ra mắt tập thơ vào ngày 22/12/2015. Anh Trần Đại Nghĩa xã Đông Hoàng là một nhân tố mới điển hình của nông dân Tiền Hải, sáng tạo trong lao động sản xuất. Anh đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy cấy không động cơ, giá thành rẻ, tiện lợi, tiết kiệm sức lao động, phù hợp với mọi địa hình đồng ruộng, được nông dân nhiều địa phương trên cả nước đến đặt hàng. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND huyện mua hỗ trợ mỗi xã trong huyện 1 máy cấy để nhân rộng trong toàn huyện...Cùng đó, còn hàng trăm điển hình tiêu biểu khác trên các lĩnh vực thể, hiện sâu sắc việc học và làm theo Bác từ những công việc thiết thực… tạo sự lan tỏa sâu rộng, là động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị huyện.

 

Từ những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: việc học tập, quán triệt triển khai và tuyên truyền về nội dung Chỉ thị 05 cùng các chuyên đề hàng năm phải được tiến hành nghiêm túc, sâu rộng. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; phát huy vai trò người đứng đầu trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các hoạt động phải diễn ra thường xuyên nhưng cần chọn thời điểm thích hợp làm cao trào, tránh trùng lặp, kéo dài gây nhàm chán, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, cơ quan đơn vị, tránh hình thức. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động. Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng việc phát hiện điển hình tiên tiến, nhân tố mới để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo Bác.

 

Khắc ghi Lời Bác dạy, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải đã ban hành và triển khai kế hoạch số 57-KH/HU ngày 25/1/2018: xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm cũng như cách thức tổ chức thực hiện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2018. Trong đó, coi trọng việc tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, coi đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần nhân rộng những tấm gương điển hình, gương người tốt, việc tốt, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, góp phần xây dựng quê hương Tiền Hải ngày càng giàu đẹp./.

Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất