Học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở huyện Ý Yên
Phụ nữ xã Yên Phong, huyện Ý Yên đẩy mạnh các hoạt động của hội, giúp nhau phát triển kinh tế

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TUcủa Tỉnh ủy Nam Định, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã xây dựng Kế hoạch số 09-KH/HU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); chỉ đạo việc học tập chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05 từ huyện đến cơ sở qua truyền hình trực tiếp phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nam Định. Đồng thời, đã xây dựng Kế hoạch số 16-KH/HU về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Hướng dẫn số 08-HD/HU về xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05.

Theo đó, công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đều lồng ghép đưa nội dung học tập Chỉ thị 05 và chuyên đề vào lớp tập huấn nhiệm vụ chuyên môn. Các cơ quan tuyên truyền đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan như trăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích ở khu vực trung tâm huyện đến các xã, thị trấn.  Đài Phát thanh - Truyền hình huyện đã mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Trang thông tin điện tử của huyện đã đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của huyện; sưu tầm các mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng tháng để đăng tải và thường xuyên cập nhật nội dung thực hiện Chỉ thị 05 để tuyên truyền. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tuyên truyền rộng rãi, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05 và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. 

Việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05 được triển khai nghiêm túc tại mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. 100% cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai ở đơn vị, cụ thể các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện, 01 bản gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy, 01 bản lưu tại chi bộ nơi công tác, sinh hoạt để làm cơ sở cho việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đánh giá cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ. Kết quả, 43/43 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05 gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của địa phương về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.  Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sau khi học tập chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đều đã xây dựng kế hoạch cá nhân và lưu tại chi bộ nơi sinh hoạt. Đặc biệt, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Cấp ủy các TCCS Đảng nhấn mạnh và là tiêu chí đánh giá, kiểm điểm cán bộ, đảng viên hằng năm.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ được triển khai nghiêm túc ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.  Trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung đột phá là: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở đó, chỉ đạo cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn thực hiện nội dung đột phá bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm trên, các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện thực tế để cụ thể hóa nội dung đột phá phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mình như: Thực hiện nghiêm quy định, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm cá nhân; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích. Thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp tục xác định rõ công việc mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo trong năm 2017, gồm: 1) Cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 2) Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2017 có thêm từ 5 đến 7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 3) Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ cùng với việc thực hiện 03 công việc nêu trên, lựa chọn một số công việc sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm, mang tính đột phá để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2017.

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 được chú trọng. Kết quả: 100%  cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Riêng đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đã xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, được lưu tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy và lưu tại chi bộ nơi công tác, sinh hoạt. Đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch cá nhân được báo cáo và lưu theo phân cấp quản lý cán bộ.

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều việc làm thiết thực cụ thể, cách làm hay, sáng tạo; trong đó, có trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ý Yên, có các hoạt động nổi bật của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện, Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ xã Yên Cường, Đảng bộ Yên Đồng, Yên Khang, Yên Chính... Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã cụ thể hóa kế hoạch thành các tiêu chí thi đua trong nội dung thi đua hàng năm tới các cấp hội như phát động thi đua thực hành tiết kiệm "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững", phong trào “Phụ nữ  Ý Yên thực hành tiết kiệm mua Bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe gia đình”...; đã tổ chức giúp đỡ, thăm hỏi, tặng 676 xuất quà cho hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ nhân dịp Tết Nguyên đán, trị giá trên 96 triệu đồng; tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ tổng trị giá 44,5 triệu đồng; thăm, tặng sổ tình nghĩa, tặng quà, cho 39 gia đình chính sách với tổng số tiền trên 6,8 triệu đồng. Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khóa XXIII đã quyên góp tặng quà cho 23 bệnh nhân nhi, tặng 10 ghế đá, trồng 04 cây xanh tại khuôn viên khoa sản của bệnh viện đa khoa huyện, xây mái ấm tình thương cho chị Trịnh Thị Thục, xã Yên Trị với tổng trị giá gần 54 triệu đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tiếp tục xây dựng quỹ vì phụ nữ nghèo, quỹ học bổng Hoàng Ngân, tích cực hưởng ứng quyên góp giúp đỡ phụ nữ nghèo bằng những ngày công, con giống, tiền, sức lao động..., tặng học bổng “TYM cùng em chắp cánh ước mơ”; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, các hội viên bị ảnh hưởng cơn bão số 1, ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bão lụt, hội viên bị sập nhà... với tổng số tiền trên 118 triệu đồng. Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống chính là nền tảng giúp cán bộ, hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Phong, huyện Ý Yên đẩy mạnh các hoạt động của hội, giúp nhau phát triển kinh tế, giúp hội viên phụ nữ có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống như mở lớp dạy nghề may, thêu ren thu hút hàng chục hội viên  tham gia học nghề; hỗ trợ cho chị em vay 60 triệu đồng vốn để giải quyết việc làm...

Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Cựu chiến binh Ý Yên chung tay xây dựng nông thôn mới ", với nhiều gương tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Yên Cường đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng làm đường giao thông (57B); hội viên Hội Cựu chiến binh xã Yên Phương có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, sau dồn điền đổi thửa đã chuyển đổi phương thức sản xuất cho thu nhập và hiệu quả cao như: đồng chí Tô Văn Định với mô hình trang trại hàng năm thu nhập hàng trăm triệu đồng; hội viên Hội CCB xã Yên Trị ủng hộ 43 triệu làm đường giao thông thôn xóm; hội viên Hội CCB xã Yên Lợi ủng hộ 63 triệu đồng tu sửa nghĩa trang liệt sỹ xã;  hội viên Đỗ Trọng Luận - thôn Đồng Quan, xã Yên Lợi ủng hộ 90 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn; hội viên Cù Xuân Tạo - thôn Ba Khu, xã Yên Phong ủng hộ 109 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn,...

Đảng bộ Quân sự huyện đã phát huy tính tích cực, chủ động làm mô hình học cụ để nâng cao chất lượng huấn luyện; trong đó, có mô hình sáng kiến cải tiến, máy bay điều kiển xa không người lái, phương tiện bay trinh sát đạt chất lượng tốt đã được áp dụng trong huấn luyện, diễn tập; đã tham gia hội thi và đạt giải nhất cấp toàn quân, đang được nhân rộng trong lực lượng vũ trang quân khu. Phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, phát động các phong trào hiến đất làm đường, quyên góp quỹ xây dựng nhà tình nghĩa trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, năm qua lực lượng vũ trang đã quyên góp hơn được 70 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chung tại xã Yên Bằng và tham gia hơn 1.000 ngày công tu sửa các công trình phúc lợi, góp phần cùng với nhân dân toàn huyện đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, nên công tác triển khai thực hiện còn thiếu chủ động. Việc phát hiện, nhân rộng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số địa phương, đơn vị chưa được chú trọng, chưa kịp thời; công tác biểu dương, khen thưởng chưa nhiều, chưa tạo sức lan tỏa…

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, là việc làm thường xuyên, liên tục, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tổ chức thực  hiện nội dung chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào nội dung sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và thế hệ trẻ. Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình làm tốt, phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức.

Ba là, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề; kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo việc lồng ghép, tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch học tập và bồi dưỡng chính trị trong hệ thống các trường trên địa bàn huyện.

Năm là, tổ chức sơ kết, kiểm tra, giám sát việc triển khai, học tập chuyên đề hằng năm và việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với cá nhân và tập thể; coi kết quả việc thực hiện là một tiêu chuẩn để đánh giá kết quả thi đua cuối năm./.

 Trần Mạnh Quân
 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất