“Nâng cao chất lượng giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội”
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Thiếu tướng, PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài vô cùng đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách và thời đại Hồ Chí Minh. 

Trong quá trình triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị đã chủ động triển khai nghiên cứu, biên soạn tài liệu và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với từng đối tượng, lồng ghép với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong từng cơ quan, đơn vị. Gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, với việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp trong toàn quân theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả”.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong quân đội đã có nhiều hình thức, nội dung, biện pháp sáng tạo trong giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo Bác, đạt được những kết quả bước đầu, thiết thực góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng chính trị, đổi mới tư duy, đổi mới cách  nghĩ, cách làm việc thiết thực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, học viên, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng.

Nâng cao chất lượng giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một vấn đề cần thiết, hoạt động cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tọa đàm khoa học hôm nay là hoạt động thiết thực để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Ban Tổ chức buổi tọa đàm đã nhận được 46 tham luận khoa học của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, các đồng chí tướng lĩnh quân đội, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ hơn, sâu sắc hơn các nội dung: Thứ nhất, một số vấn đề về lý luận, thực tiễn giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội. Thứ hai, thực trạng, kinh nghiệm giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trong quân đội. Thứ ba, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội những năm tới; đề xuất những kiến nghị hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội nói chung và ở từng cơ quan, đơn vị, từng đối tượng nói riêng.

Các tham luận khoa học dưới nhiều góc độ, nhiều cách tiếp cận, nhưng đều bám sát chủ đề, mục đích, yêu cầu, đảm bảo đúng định hướng chính trị tư tưởng. Các đại biểu đã luận giải vấn đề khá đa diện, phong phú, giàu tính gợi mở, có giá trị cao về mặt thực tiễn và lý luận. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm quý trong tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nhằm góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục các chuyên đề toàn khóa và hằng năm để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Kết luận tọa đàm khoa học, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh, trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước ta có những thời cơ mới, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục các chuyên đề góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc học và làm theo Bác. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; không ngừng tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. 

Thứ hai, gắn chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; phát huy vai trò, chức năng làm tham mưu của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân; tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; xung kích trong đấu tranh chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, gương mẫu trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. 

Thứ ba, thường xuyên đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức giáo dục chính trị nói chung, giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng theo hướng thiết thực, cụ thể, sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, từng đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, để việc học tập và làm theo Bác luôn là việc làm tự giác, thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thứ tư, quan tâm làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt. Chú trọng khen thưởng, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, gian khổ… Kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị thi đua phấn đấu học tập, rèn luyện để ngày càng có nhiều hơn nữa các điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, góp phần làm cho phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng. 

Thứ năm, định kỳ, tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; rút ra những kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện, để việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ, là động lực thúc đẩy toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất