Bình Định thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa XII
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng báo cáo kết Hội nghị Trung ương lần thứ 11.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo các nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11.

Theo đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 11 diễn ra từ ngày 7 đến 12/10 tại Thủ đô Hà Nội, để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình KT-XH năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII).Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kết quả Hội nghị để nhanh chóng phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng thời, các cấp, các ngành, địa phương, báo cáo viên các cấp cần tiếp tục có nhiều hình thức tuyên truyền,vận động hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Huỳnh Huyện

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất