Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Trung ương Đảng xác định phải tiếp tục đổi mới, chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
 

 

TTX


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác