Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Trưởng đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Ban và ngành Tuyên giáo qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành, tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới, những nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội; quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung và phương pháp nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đưa lại những kết quả tích cực; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Ban và ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đã chú trọng chỉ đạo các hoạt động văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản, công tác thông tin đối ngoại... nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về tình hình thế giới và trong nước, qua đó quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đạt kết quả quan trọng về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nhất là công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương khoá XII. Tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII, quy định nêu gương và sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo...

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ ra một số hạn chế của ngành Tuyên giáo trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Ban để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất