Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước  Nguyễn Minh Triết, nguyên  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Ngày 7/11/1948, tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến, Ban Thường  vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Liên chi cơ quan Trung ương tiền thân của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương ngày nay.

Ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gắn liền với quá trình phát triển của lịch sử Đảng ta, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: 70 năm qua, được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, trải qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng, dù với các tên gọi khác nhau như: Liên chi cơ quan Trung ương, song lớp lớp cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; giữ được bản lĩnh vững vàng, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, thử thách cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Sơn Minh Thắng cũng đề nghị các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất: Tập trung xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác của cán bộ đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; vinh quang bước tiếp cùng truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, viết tiếp những trang sử vàng của Đảng bộ Khối; phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối trở thành một trong những đảng bộ tiêu biểu, mẫu mực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ khối vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Khối các cơ quan Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối được Trung ương tặng Cờ và Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phấn thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước… Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với thành quả lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 70 năm qua.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối luôn đoàn kết, tích cực, từng bước kiện toàn mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiều nội dunh quan trọng mang tầm chiến lược; thể chế hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu các Đại hội Đảng đã đề ra.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm
Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Khẳng định, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một đảng bộ rất lớn, rất đặc thù, có vai trò, vị trí quan trọng; có các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương, tập trung nhiều cán bộ, tri thức, chuyên gia hàng đầu của đất nước về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng, qua đó, giúp mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc, thấm nhuần hơn chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ. Đảng bộ Khối cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tdiễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bội bộ; Đảng bộ Khối phải là đầu tàu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương .

Thứ hai, Đảng bộ Khối cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng. Hết sức coi trọng việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. 

Thứ ba, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tác phong công tác khoa học, văn minh, gần dân, kính trọng dân.

Thứ tư, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ làm công tác đảng có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy cần làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, bố trí cán bộ; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viện; nhận xét, đánh giá thật chính xác, công tâm, khách quan về cán bộ và đội ngũ cấp ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ, luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sống có nghĩa tình, yêu thương đồng chí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thứ năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 và Trung ương 8 (khóa XII) một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cần sớm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối; làm rõ mô hình tổ chức trực thuộc Đảng ủy Khối và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối với các tổ chức đảng, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Tập trung khắc phục ngay hạn chế về sức chiến đấu của tổ chức đảng, về vai trò của cấp ủy còn mờ nhạt, bị xem nhẹ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác trong Đảng bộ Khối, đáp ứng với thực tế hoạt động của các cơ quan Trung ương.

Thứ sáu, Đảng bộ Khối cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng. Các cấp ủy cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác kiểm tra; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao hơn nữa sức chiến đấu, dũng khí trong công tác kiểm tra không né tránh hoặc làm qua loa, hình thức.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm, kiên trì, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tuyên dương, khen thưởng 83 đảng viên tiêu biểu của Đảng ủy Khối.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất