Hội thảo khoa học "Những vấn đề mới về lý luận trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

Ban tổ chức Hội thảo nhận được gần 50 bài tham luận. Các ý kiến tham gia phát biểu của các nhà khoa học đã tập trung phân tích, bước đầu làm rõ những vấn đề mới về lý luận trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và thống nhất khẳng định: Hội thảo khoa học đã phân tích, làm rõ về vị trí, ý nghĩa to lớn và sự thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng. Trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta đã xác định rõ chủ trương, đường lối lãnh đạo toàn diện trên các vấn đề, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Hội thảo khoa học đã phân tích, nhận định, đánh giá làm rõ hơn sự tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước; phân tích, chỉ rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của sự hình thành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hầu hết các tham luận đã phân tích, làm rõ sự phát triển lý luận của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển kinh tế biển; chủ trương, chính sách về vấn đề dân tộc, tôn giáo; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm phúc lợi; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ; chủ trương về chuyển đổi số; xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam.

Nhiều bài tham luận đã phân tích làm rõ hơn những vấn đề mới về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 quân đội tiến lên hiện đại; khẳng định quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”; tăng cường tiềm lực, xây dựng thế trận và lực lượng của nền quốc phòng toàn dân; mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức bảo vệ Tổ quốc; giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.Hội thảo cũng đã phân tích làm rõ hơn sự phát triển lý luận trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng; về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong xã hội và dân chủ trong Đảng.

Nhiều tham luận đã đề xuất định hướng giải pháp quán triệt, tuyên truyền, nhấn mạnh yêu cầu trong tuyên truyền cần gắn với đấu tranh phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch, khẳng định sự đúng đắn của các quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII; phát huy vai trò, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện trong thực tiễn để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

PGS. TS Dương Quang Hiển

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất