Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ BCH TW Đảng

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua danh sách nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao./.

TTX

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác