Kỳ vọng và tin tưởng những quyết sách lớn

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước phải giữ vững nguyên tắc dân chủ gắn với kỷ cương

Báo cáo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày đã bao quát toàn bộ các vấn đề trong nước vừa qua và định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới. Bản thân tôi rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư. Trong đó có 3 đột phá về thể chế, nhân lực và giao thông vận tải. Đây là 3 vấn đề rất cần cho đất nước chúng ta trong thời kỳ tới. Nếu chúng ta làm tốt thì triển vọng của đất nước trong 5 năm tới, thời gian tới sẽ diễn ra tốt đẹp đúng với mong muốn. Cũng như hơn 1.500 đại biểu về dự Đại hội XIII của Đảng, tôi rất ấn tượng và kỳ vọng vào quyết sách của Đại hội lần này để tạo ra những bước đột phá của đất nước trong thời gian tới.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu bật những kết quả khá toàn diện trên từng nội dung, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm đã được triển khai thực hiện từ những năm trước, thì nhiệm kỳ qua đã chuyển biến rõ nét, có tính đột phá. Đây là lần đầu Trung ương nhận diện và chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm căn cứ để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp tự soi, tự sửa, đồng thời để cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái trong bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị…

Đồng chí

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt

Nhiệm kỳ qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” được Đảng ta chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng và quyết liệt, với tinh thần không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra, khởi tố, truy tố và xử lý công khai, đúng quy định của pháp luật.

Việc kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bất kể lĩnh vực nào, dù người đó là ai đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước.

Đoàn đại biểu Khối các cơ quan Trung ương tham dự Đại hội XIII có 78 đại biểu, trong đó 59 đại biểu được bầu trực tiếp tại Đại hội, 15 đại biểu được chỉ định từ Đảng ủy nước ngoài (ở những địa bàn quan trọng, địa bàn có nhiều kiều bào, đông đảng viên…) và 4 đại biểu được Trung ương phân công về Đoàn. Đây là đoàn đại biểu đông nhất cả nước.

Đoàn đại biểu chúng tôi rất tâm đắc với những quyết sách lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập; những quyết sách này đã khái quát toàn diện các vấn đề của đất nước trong thời gian qua và định hướng lớn trong thời gian tới. Báo cáo đánh giá đúng những mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về nhiệm vụ đột phá, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Những quyết sách lớn, những vấn đề toàn diện mà đất nước đã đạt được trong 5 năm qua và định hướng đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển hùng mạnh đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập trong Báo cáo chính trị, theo đó, định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước phải giữ vững nguyên tắc dân chủ gắn với kỷ cương; từ đó tạo ra dân chủ rộng lớn để huy động sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương dự Đại hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương dự Đại hội.

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai: Thảo luận chi tiết, làm rõ các chủ trương lớn để áp dụng ở địa phương

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng như tôi rất ấn tượng với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày.

Báo cáo chính trị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cô đọng và súc tích. Lần đầu tiên, từ thực tiễn, báo cáo không kể lể và có tính khái quát cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua và trong 35 năm đổi mới của đất nước. Đặc biệt, tất cả các đảng viên tham dự Đại hội đều đánh giá cao 5 bài học kinh nghiệm được trình bày trong báo cáo.

Đại hội cũng đã dự thảo trong Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày, với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp. Các nhiệm vụ trọng tâm đều rất căn cơ, trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời trong quá trình thực tiễn phải đổi mới để đáp ứng thời cuộc và xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ tới. Đây là điều nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội này khi thảo luận và đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm, với hy vọng đất nước ta đến năm 2045 sẽ trở thành đất nước phát triển có thu nhập cao.

Đồng chí Dương Đức Huy.

Đồng chí Dương Đức Huy.

Báo cáo chính trị xác định rõ thời cơ cũng như nhận diện những thách thức mà đất nước phải đối mặt trong thời gian tới. Thách thức đang hiện hữu và cũng như được dự đoán trong tương lai, bởi vì mỗi một giai đoạn đều có thời cơ và thách thức riêng, đặc biệt trong bối cảnh an ninh khu vực và trên thế giới diễn biến phức tạp, trong bối cảnh kỷ nguyên số 4.0. Từ đó, chúng ta có giải pháp và có nhiệm vụ trọng tâm để chủ động, không bị bất ngờ trước mọi tình huống.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tôi và các đại biểu sẽ thảo luận chi tiết, làm rõ các chủ trương lớn để khi về địa phương áp dụng. Mỗi một địa phương phát triển sẽ góp phần phát triển đất nước phồn vinh. Chúng ta đang theo đuổi nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Đây là một trong những lĩnh vực đang rất được quan tâm. Theo đó, trong Báo cáo chính trị nêu rất rõ việc phát triển mối quan hệ hài hòa giữa Nhà nước và doanh nghiệp, cũng như với nhân dân. Từ đó, định hướng cho các doanh nghiệp, để phát triển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác, để đảm bảo hài hòa giữa Nhà nước với doanh nghiệp và với nhân dân. Chúng ta sẽ có những đổi mới về thể chế làm sao đáp ứng được nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN.

Đồng chí Hà Anh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước: Văn kiện Đại hội XIII có những điểm mới mang tính quyết sách, định hướng cho đất nước phát triển

Chúng tôi cảm thấy rất tự hào vì sự chuẩn bị cho một Đại hội rất chu đáo kỹ lưỡng. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá rất cao Tiểu ban Văn kiện đã có một sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học trong suốt một quá trình để có được 30 kỳ góp ý và hoàn chỉnh Báo cáo.

Chúng tôi thật ấn tượng với những điểm rất khúc chiết và rất mới của các văn kiện trình Đại hội lần này. Đặc biệt là báo cáo các Văn kiện mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày. Ở đó có rất nhiều điểm nhấn. Nhất là việc chúng ta đưa ra những điểm mới mang tính quyết sách, định hướng cho đất nước phát triển. Không chỉ 5 năm tới mà là giai đoạn chuẩn bị hướng tới 100 năm kỷ niệm thành lập Đảng, 100 năm kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thể nói, niềm tự hào ấy đã thôi thúc chúng tôi có một khát khao được công hiến, khát khao được thể hiện sức lực, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và cùng toàn thể nhân dân chung tay xây dựng đất nước chúng ta phồn thịnh và giàu đẹp hơn.

Đồng chí Hà Anh Dũng.

Đồng chí Hà Anh Dũng. 

Như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tôi tin tưởng rằng, ý của Tổng Bí thư đồng thời cũng là sự khẳng định của toàn Đại hội. Chưa bao giờ như lúc này, vị thế, uy tín của đất nước chúng ta đã nâng lên tầm rất cao. Đặc biệt năm 2020, một năm mà thế giới phải ứng phó với đại dịch COVID-19, thế nhưng đất nước chúng ta đã thể hiện được rất nhiều điều, phải nói là kỳ tích.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ và cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân thì uy tín và điểm sáng của Việt Nam được khẳng định rất tốt. Và đó như là một phép thử để chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới và chuẩn bị tốt hơn cho Việt Nam cất cánh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước thay mặt cho gần 38.000 đảng viên cũng như nhân dân trong tỉnh, đã và đang đem theo một kỳ vọng, một quyết tâm rất cao khi tham dự Đại hội cũng như đem theo sự mong mỏi của nhân dân vào sự thành công của Đại hội lần này.

Nhân dân Bình Phước rất tin tưởng Đại hội sẽ có những quyết sách đúng đắn. Đặc biệt là sẽ hoạch định được những phương hướng đổi mới trong giai đoạn mà đất nước chúng ta đang hội nhập sâu. Chúng ta đang có được những vị thế mà quốc tế đánh giá cao. Nhân dân Bình Phước tin tưởng hoàn toàn vào sự đổi mới ấy. Đồng thời sẽ cùng nỗ lực để đóng góp tốt nhất cho đất nước chúng ta trong thời gian tới.

Thu Hằng - Minh Thế 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất