Lấy ý kiến các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159 của Bộ Chính trị về việc thảo luận, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Căn cứ Hướng dẫn số 60 ngày 17/1/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng; Kế hoạch số 21 ngày 20/7/2020 của Ban Dân vận Trung ương; Hướng dẫn số 151 ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ tổ chức 4 hội nghị xin ý kiến: (1) của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam; (2) Các Hội đồng tư vấn; (3) Các tổ chức thành viên; (4) Các nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc tham gia ý kiến của đại biểu hôm nay chính là tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của toàn dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về nội dung của văn kiện: “Văn kiện Đại hội là một văn kiện rất quan trọng, vừa mang tính lý luận cao, tính thực tiễn sâu sắc và tính chính trị chỉ đạo cho lâu dài, tồn tại mãi mãi trong lịch sử của Đảng, của đất nước, do vậy phải có tầm nhìn chiến lược; phải làm cho chặt chẽ, chắc chắn, diễn đạt cho rõ ràng, không được sơ hở gây hiểu lầm. Văn kiện phải có tính quần chúng, giản dị, ai đọc cũng hiểu… viết sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra.

Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác phải lấy đó làm hồn cốt, làm gốc, không được trùng lắp, nhưng cũng không được trái, khác với Báo cáo chính trị. Trên tinh thần cầu thị và lắng nghe, những vấn đề gì, việc nào đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh, các ý kiến thống nhất cao thì đưa vào báo cáo. Còn những vấn đề đang tranh luận, mới hoặc có nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, thận trọng, khách quan”.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng nêu một số điểm mới của dự thảo Văn kiện lần này.

“Nếu trước đây ta mới chỉ ghi "xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh", thì lần này, dự thảo đề xuất "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Như vậy, đã bổ sung cả "hệ thống chính trị" bao gồm Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta bổ sung yếu tố dân chủ, gắn vận mệnh dân tộc, đất nước mình vào thời đại, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với thời đại. Xây dựng xã hội chủ nghĩa có bổ sung những nhân tố mới là khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc, phát huy ý chí để phát triển đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Văn kiện vẫn nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh. Dân chủ trong Đảng phải là nòng cốt, dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo, là những tiền đề, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Như vậy, phương châm của Đại hội lần này là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.

Từ Đại hội XI, XII, chúng ta đã xác định 3 khâu đột phá chiến lược là: thể chế, nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng. Lần này, dự thảo văn kiện tiếp tục khẳng định: thể chế là hành lang pháp lý; nguồn nhân lực vẫn là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển và gắn với đó là hạ tầng, kết cấu hạ tầng. Nhưng trong từng giai đoạn phát triển phải xác định được nội hàm của từng khâu đột phá chiến lược đó” – Đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, để Mặt trận tiếp thu gửi Ban Dân vận Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cho ý kiến góp ý vào: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam: Thực hiện các biện pháp để nhân dân tham gia xây dựng Đảng

 Trong nhiệm kỳ qua, giáo dục – đào tạo đã có bước phát triển nhưng quá chậm; lĩnh vực bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều sai sót, môi trường chưa tốt, tài nguyên còn bị vi phạm nhiều, trong đó việc xây dựng quá nhiều thủy điện gần như xuyên suốt ở cá tỉnh miền núi gây nhiều thảm họa trong mùa lũ. Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tuy đã tiếp tục hoàn thiện nhưng việc vi phạm của các cơ quan pháp quyền vi phạm pháp luật còn nhiều, đến mức phải  xử lý như ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng..

Thiếu tướng Võ Sở.

Thiếu tướng Võ Sở.

Bên cạnh đó việc xác định cơ cấu kinh tế chưa đúng, chưa thực hiện được xây dựng công nghiệp nặng, chưa có chương trình sản xuất tư liệu sản xuất. Việt Nam đang làm việc gia công phụ kiện cho nước ngoài và đang bị lệ thuộc vào họ. Các nước đầu tư vào Việt Nam sản xuất nhiều sản phẩm nhưng chủ yếu để xuất khẩu, không chyển giao công nghệ cho Việt Nam. Việc cho thuê đất rừng, các cảng lớn với diện tích lớn, có nơi liên quan đến an ninh quốc phòng vẫn diễn ra. Đổi mới giáo dục – đào tạo, khoa học chưa trở thành động lực then chốt.

Định hướng về phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025, cần đưa công nghiệp chế tạo, chế biến lên cao hơn, trong đó quan tâm sản xuất công nghiệp nặng, có sản xuất tư liệu sản xuất, hạn chế việc để lệ thuộc kinh tế nước ngoài. Cần quan tâm đến việc nâng cao đời sống nhân dân ở nông thông, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Về công tác xây dựng Đảng, cần thường xuyên kiện toàn các cấp ủy, tiếp tục nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các uỷ viên Trung ương, nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí Bí thư chi bộ.

Phải loại trừ bằng được phe nhóm trong lãnh đạo, quản lý. Kiên quyết loại bỏ những người không đủ phẩm chất từ khi đại hội hoặc trong quá trình có biểu hiện xấu khỏi tổ chức Đảng. Thực hiện các biện pháp để nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất