Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2019

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập nhấn mạnh, năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành hàng trăm đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật với các mảng đề tài phong phú, trong đó có các mảng sách trọng tâm phục vụ việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; phục vụ việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; sách về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên sách; về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống “chaỵ chức, chạy quyền”; sách về bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, v.v... 

Tính đến 1/12/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 500 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Tại buổi lễ công bố sách, Nhà xuất bản đã chọn lọc giới thiệu với các đồng chí và các bạn một số tác phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản, phát hành.

 Cuốn sách Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới 

Cuốn sách đã hệ thống hóa các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, từ thời kỳ đất nước bước vào đổi mới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, tháng 12/1986) đến nay. Trải qua thời gian hơn 30 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nội dung cuốn sách được chia thành hai phần: Phần I (Đại hội VI, VII, VIII, IX); Phần II (Đại hội X, XI, XII), bao gồm các bài diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị, nghị quyết, phương hướng và mục tiêu phát triển đất nước, Điều lệ Đảng và diễn văn bế mạc được trình bày trong các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Cuốn sách Mô hình hay, cách làm việc hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cuốn sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chọn lọc và giới thiệu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, sự vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, học tập, lao động của một số tập thể, cá nhân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước.

Cuốn sách Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Cuốn sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chọn lọc và giới thiệu những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 trên khắp các địa phương, đơn vị, ngành nghề, lĩnh vực trong cả nước.

Một số cuốn sách được trưng bày tại buổi lễ.

Một số cuốn sách được trưng bày tại buổi lễ.

Cuốn sách 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuốn sách gồm hơn 50 bài viết của các nhà khoa học, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 28/8/2019 nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). 

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

Cuốn sách do đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ biên, với sự tham gia nghiên cứu, biên soạn của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học uy tín, đứng đầu là Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các nhà nghiên cứu của Học viện An ninh nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Cuốn sách ra mắt cán bộ, đảng viên và Nhân dân đúng vào thời điểm cả nước sôi nổi kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2019).

Trong Lời tựa của cuốn sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Với cách trình bày khoa học dựa trên một khối tư liệu phong phú và cập nhật, cuốn sách đã hệ thống hóa di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng; tổng quan thực trạng đạo đức trong Đảng và công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong thời gian qua; luận giải yêu cầu của sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; từ đó đề xuất nhiệm vụ và các giải pháp vận dụng tư tưởng của Người nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước”.

Cuốn sách Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Cuốn sách do đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng làm chủ biên. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm soát quyền lực qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc kiểm soát quyền lực. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng thực sự là một trong những công cụ quan trọng và đóng góp tích cực vào việc phòng, chống sự tha hóa quyền lực, tham những, “lợi ích nhóm”.

Kiểm soát quyền lực đòi hỏi một hệ thống đồng bộ các giải pháp, biện pháp, nhưng trước tiên, công việc này đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của những người đứng đầu, của chính các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong hệ thống chính trị và của mỗi công dân. 

Cuốn sách Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông

Cuốn sách do tập thể tác giả: PGS. TS. Hà Minh Hồng, PGS. TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, trình bày khái quát về biển đảo Việt Nam; quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam trước thế kỷ XX; thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975; thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ năm 1976 đến năm 2017; hiện trạng Biển Đông và cơ sở pháp lý quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng về vần đề chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Cuốn sách Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước của tác giả Dương Xuân Đống trình bày một cách cụ thể và lý giải một cách sâu sắc các tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước từ thời Lý thế kỷ XI đến hết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975.

Cuốn sách Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và ứng phó của Việt Nam

Cuốn sách do Thiếu tướng, PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương làm chủ biên, tập trung phân tích các vấn đề cơ bản của các nước lớn; chiến lược và sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn trong thế giới đương đại; nguyên nhân của sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn trong giai đoạn hiện nay, nhất là sự điều chỉnh chiến lược mới của Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản và Ấn Độ; những tác động thuận và không thuận đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, nhất là sự điều chỉnh chiến lược của ba cường quốc thế giới: Trung Quốc, Mỹ và Nga.

Trên cơ sở đó, phân tích, làm rõ những vấn đề chính yếu đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta trong thời kỳ mới. Các tác giả đã đưa ra 7 nhóm giải pháp cần thực hiện tốt để Việt Nam bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vững bước tiến lên trước những tác động tích cực và tiêu cực từ sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất