Phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đôHai năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ TP Hà Nội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động từ sự bất ổn, khó lường về chính trị, kinh tế thế giới; những khó khăn nội tại của Thủ đô và đất nước; thiên tai, dịch bệnh; sự chống phá của các thế lực thù địch…

Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả tám chương trình công tác, bốn nghị quyết chuyên đề, 21 chỉ thị, năm nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá, 16 chỉ tiêu và 14 định hướng trọng tâm phát triển của thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 từng bước đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng củng cố các cơ sở đảng yếu kém, gắn với giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; ban hành và thực hiện nhiều quy định về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tư tưởng, kiểm tra - giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, củng cố lòng tin của người dân với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Kinh tế Thủ đô vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm. Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích và 8,1% về dân số của cả nước, nhưng Hà Nội đóng góp 16,46% về GDP, 19,05% về thu ngân sách và 5,51% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ rệt. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện nhanh và rõ nét.

Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại; công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển và quản lý đô thị, đất đai trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quan tâm đầu tư. Công tác xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống của nông dân Thủ đô được quan tâm, thực hiện quyết liệt và đạt kết quả toàn diện, nổi bật.

Văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, dẫn đầu cả nước trên nhiều tiêu chí. Khoảng cách về đời sống giữa đô thị và nông thôn tiếp tục được thu hẹp; giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng và quân sự địa phương được tăng cường; công tác đối ngoại được mở rộng; vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao trong nước và quốc tế.

Đạt được những kết quả toàn diện trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. Thành ủy tiếp tục coi trọng đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo; vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong từng quý, từng năm; đề cao tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém, không né tránh việc khó và các thách thức; quyết liệt chỉ đạo khắc phục; chủ động dự báo, đánh giá, phân tích những vấn đề, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, rủi ro và xây dựng kế hoạch khắc phục, không để bị động; xử lý kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những phức tạp phát sinh từ thực tiễn hằng ngày của Thủ đô.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn một số hạn chế, khuyết điểm sau: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố tuy đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp so với tiềm năng, lợi thế đang có. Quy hoạch, phát triển hạ tầng, xây dựng và quản lý đô thị mặc dù được xác định là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ, nhưng một số mục tiêu và chỉ tiêu còn khó khăn; một số dự án bị chậm triển khai, nhất là các công trình trọng điểm… Văn hóa - xã hội phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng của Thủ đô; chưa tạo được chuyển biến rõ nét về văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức và người dân; nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị có mặt còn yếu kém. Về công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra những vụ việc nổi cộm, bức xúc, điểm nóng; cấp ủy cấp trên trực tiếp chậm có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời, hiệu quả. Công tác vận động quần chúng có nơi, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu. Chuyển biến về cải cách hành chính ở một số đơn vị còn chậm.

Đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16, thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó làm cơ sở xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của địa phương, đơn vị trong thời gian tới, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố để có giải pháp tập trung thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; những chỉ tiêu mới đạt kết quả thấp hoặc dự báo khó hoàn thành. Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tám chương trình công tác của Thành ủy đã đề ra với các nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 22-KL/TW, ngày 7-11-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, khoa học, hiệu quả và thực chất; trong đó, phải làm tốt công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tình hình cơ sở; định hướng kịp thời và đúng đắn tư tưởng, dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở và ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thứ ba, tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, tận dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0; phấn đấu tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 2018-2020 là 11,32%. Chú ý khai thác các tiềm lực, động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp. Thực hiện các giải pháp tăng cường xuất khẩu; tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch. Phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

Thứ tư, phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; cần phải tập trung, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, nhất là các khó khăn chủ quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm. Gấp rút hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và phân khu đô thị còn lại, quy hoạch và kế hoạch đầu tư xây dựng các đô thị vệ tinh, các quy hoạch cải tạo khu chung cư cũ, khu nhà ở xã hội tập trung, nhà ở tái định cư; siết chặt việc quản lý các quy hoạch, giảm thiểu việc điều chỉnh các quy hoạch, nhất là các điều chỉnh gây tăng dân số và áp lực hạ tầng trong khu vực nội đô.

Thứ năm, tiếp tục duy trì “tính bền vững” đối với các xã, huyện đã được công nhận nông thôn mới và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu vượt kế hoạch đã đề ra; quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Thứ sáu, phát triển văn hóa, xã hội, tạo chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện hiệu quả hai bộ quy tắc ứng xử ở các cơ quan và nơi công cộng trên địa bàn. Tiếp tục phát triển, giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ và an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Thứ bảy, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Thứ tám, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là cấp cơ sở và cấp chi bộ. Thực hiện quyết liệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7 (khóa XII) và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức.

Tiếp tục tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp; hoàn thiện việc xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực. Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tạo đồng thuận trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của Thủ đô nhiệm kỳ 2015-2020.

Những kết quả toàn diện đã đạt được trong thời gian qua là động lực tiếp tục cổ vũ, động viên to lớn các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục vững tin, phấn khởi tiếp bước trên con đường của mình trong thời gian tới. Với tinh thần đó, thành phố đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Quan trọng nhất là luôn chủ động, sáng tạo, tận tụy, đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng nặng nề, khó khăn của thành phố trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

HOÀNG TRUNG HẢI 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất