Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá: Dự định thông qua Hội thảo, đóng góp tích cực cho việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng và kiến nghị cho việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong bối cảnh mới và trong thời gian tới là có cơ sở. Chúng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, kiểm điểm lại mình một cách cầu thị càng thấy rằng: có lúc này, lúc khác, khi tuyệt đối hoá, lúc lại xem nhẹ, đơn giản hoá. Đây là cơ hội để nghiên cứu sâu, đánh giá kỹ các giá trị của học thuyết Mác mà trong nhìn nhận, đánh giá và xử lý, chúng ta có lúc đã nhận thức chưa thoả đáng.

Tại Hội thảo lý luận ở Trung Quốc vừa qua, cả hai bên Việt Nam và Trung Quốc đều khẳng định ưu thế của Chủ nghĩa xã hội, lý luận của Mác trong giải quyết khủng khoảng. Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Trong thời gian tới, công tác lý  luận là yêu cầu cấp thiết cần phải tiến hành thường xuyên, gắn với giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác lý luận cần tiếp tục làm rõ hơn những vấn đề cốt lõi của đường lối phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trao đổi  về thành phần kinh tế trong quá trình phát triển, nhiều ý kiến tập trung về vấn đề sở hữu, nhất là sở hữu đất đai; vai trò và mối quan hệ của nhà nước trong việc giải quyết tiến bộ, công bằng xã hội cũng như phát triển kinh tế. Về vận dụng học thuyết kinh tế nào đối với nước ta, nhiều ý kiến khẳng định, chủ trương của Đảng về xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được vận dụng một cách sáng tạo học thuyết kinh tế của Mác vào điều kiện thực tiễn Việt Nam; tuy nhiên cần tiếp thu những hợp lý các lý thuyết kinh tế khác; cần tiếp tục nhận diện một cách sâu sắc, chính xác đặc điểm kinh tế, điều kiện chính trị, xã hội, văn hoá bằng phương pháp tư duy của Việt Nam trong đường lối xây dựng và phát triển đất nước./.

TH (theo VOV)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất