Lào Cai: Thiết thực triển khai Nghị quyết 23 về văn học, nghệ thuật

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điể, đúc rút bài học kinh nghiệm và đề xuất bổ sung, hoàn thiện chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của cấp uỷ về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh – Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; chuyên gia cao cấp tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân tham dự và trực tiếp truyền đạt chuyên đề về “Nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, quản lý, phát triển văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay gắn với thực tiễn Lào Cai” tại hội nghị. 

Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị lĩnh vực văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai đã có sự phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh; bồi đắp tâm hồn và xây dựng con người Lào Cai cần cù, sáng tạo, vốn sống phong phú, giàu tri thức dân gian bản địa; củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu quê hương đất nước và khát vọng vươn lên. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 và Chương trình hành động số 75-CTr/TU, nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội được nâng lên rõ rệt.

 Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đã bám sát định hướng và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, của tỉnh, đoạt nhiều giải thưởng của tỉnh, của các hội chuyên ngành Trung ương với 123 giải thưởng các chuyên ngành Trung ương, 2 giải quốc tế, 47 giải thưởng văn học nghệ thuật Phansipăng, 354 giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm của tỉnh; đã đoạt 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 8 huy chương đồng, 5 giải xuất sắc, 04 giải khá trong các kỳ hội diễn, triển lãm mỹ thuật khu vực, liên hoan ảnh nghệ thuật, liên hoan âm nhạc khu vực và toàn quốc. Các văn nghệ sĩ của tỉnh không ngừng nỗ lực, sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời quảng bá hình ảnh Lào Cai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đội ngũ văn nghệ sĩ và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã xuất bản gần 300 đầu sách, trong đó riêng lĩnh vực văn học đã có trên 120 tác phẩm, lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân gian có 26 tác phẩm, kịch bản phim truyền hình có 15 tác phẩm, lý luận phê bình văn học có 6 tác phẩm, các tác phẩm còn lại thuộc lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật. Tính chuyên nghiệp trong các tác phẩm ngày càng được khẳng định. Không có biểu hiện khuynh hướng lệch lạc trong hoạt động văn học, nghệ thuật, trong sáng tác và xuất bản; không có tác phẩm đi trái với đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh nhìn chung phát triển khá toàn diện, phong phú từ sáng tác đến xuất bản, từ phong trào quần chúng đến hoạt động chuyên nghiệp, trong phối hợp tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đóng góp tích cực vào nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, phát huy vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được triển khai tích cực, mang lại những kết quả nổi bật. Việc thực hiện luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, tác phẩm được coi trọng. Việc đầu tư xây dựng các công trình thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật được quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2008 – 2018, Lào Cai đã đầu tư xây dựng 03 dự án về lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật với tổng mức đầu tư là 374,965 tỷ đồng.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết và ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất kết luận giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo tổng kết. Cụ thể hóa các nội dung phương hướng xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời gian tới đã được xác định trong báo cáo thành kế hoạch, chương trình chi tiết, báo cáo xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan để ban hành làm căn cứ triển khai thực hiện. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật phù hợp với ngành, địa phương, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đánh giá định kỳ tiến độ triển khai thực hiện.

Thế Hưng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất