Thủ đoạn chống phá VN của các thế lực thù địch trên không gian mạng
Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật (Kênh Quốc phòng Việt Nam)
Xem thêm video khác