Không có quyền tự do nào là vô hạn định
(Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật - Kênh Truyền hình Quốc phòng)
Xem thêm video khác