Đằng sau sự xuyên tạc bản chất chủ nghĩa xã hội là mưu đồ đen tối
Nguồn: Chương trình Nhận diện Sự thật - Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (21/4/2018)
Xem thêm video khác