Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên Quốc hội
Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam
Xem thêm video khác