Tạo sức lan tỏa trong tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan toả sâu rộng, gắn với tuyên truyền, kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời gắn với các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của đất nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nghiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở.

Theo đó, 5 nội dung lớn trong công tác tuyên truyền gồm: 

Một là, tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn, sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. 

Hai là, tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

Ba là, tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 3 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. 

Bốn là, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng. 

Năm là, phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc Trung ương, các học viện, nhà trường cần căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp như: toạ đàm, hội thảo khoa học, nói chuyện chuyên đề, phát động các phong trào thi đua, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác; các hoạt động văn hoá - thể thao... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử; các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn và phát hành sách, tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đại biểu các bộ, ngành Trung ương đã báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo về công tác chuẩn bị, phối hợp trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xác định thời gian, địa điểm tổ chức Lễ Kỷ niệm; tư liệu, hiện vật liên quan đến Di chúc của Bác Hồ để trưng bày triển lãm với đông đảo công chúng; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương cần kịp thời, có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của Ban Tuyên giáo Trung ương...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng biểu dương công tác chuẩn bị của các ban, bộ, ngành Trung ương, trong đó thể hiện rõ nét là tinh thần chủ động lên kế hoạch, thực hiện triển khai các hoạt động từ sớm.

Về công việc cụ thể trong thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:

Thành phố Hà Nội cần sớm xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019) trình Ban Bí thư xem xét.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, trong đó tập trung các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thành tựu của Đảng, đất nước qua 50 năm thực hiện Di chúc; các chuyên mục gương “người tốt”, “việc tốt”, các điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản bác quan điểm sai trái trên phương tiện truyền thông; giữ vai trò chủ đạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc ý nghĩa và giá trị lịch sử mà Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trước lúc Người đi xa; thực hiện bộ tem kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại 4 điểm cầu trên cả nước thiết thực, hiệu quả, sinh động, ý nghĩa; tổ chức phát sóng phim tài liệu, phóng sự 50 năm Di chúc của Bác và 50 năm Ngày mất của Người vào dịp Quốc Khánh 2/9, trong khung giờ phù hợp...

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các bộ, ngành trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ, thông tin trao đổi kinh nghiệm và sớm xây dựng kế hoạch trình Ban Tuyên giáo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt.

Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10/2019, cao điểm trong quý III/2019./.

Một số hoạt động chính:

Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người tại Hà Nội (do Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện);

Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại 4 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế;

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện);

Triển lãm cấp quốc gia tranh ảnh, tư liệu về Di chúc Bác Hồ;

Xây dựng phim tài liệu;

Hội nghị trực tuyến toàn quốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”vào dịp 2/9/2019 tại điểm cầu Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước (do Ban Bí thư chủ trì, tổ chức)...

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất