Đâu là “chính trị đích thực”?
(Ảnh minh họa)

Gần đây, các thế lực thù địch tập trung tiến công một cách trực diện vào những quan điểm cơ bản của chúng ta về chính trị của quân đội, xây dựng quân đội ta về chính trị; về đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của chúng. Chúng xuyên tạc, cắt xén nội dung chính trị của quân đội ta; giương lên ngọn cờ bảo vệ "nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ", coi đó là "tất cả" chính trị của quân đội ta và yêu cầu cần phải "bỏ hẳn cách hiểu quân đội chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản"!

Những quan điểm trên cũng không có gì là lạ, không khác với quan điểm: “Quân đội và công an chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào” mà chúng đã từng rêu rao từ rất lâu và được lặp đi lặp lại trong suốt thời gian qua. Thực chất, đó vẫn là thực hiện mưu đồ loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đối với xã hội và nhân dân Việt Nam; lái chính trị của quân đội ta sang chính trị khác. Trước khi bàn đến chính trị của quân đội ta, cũng cần thấy rõ thực chất chính trị của những người đưa ra các quan điểm trên, chính là ở chỗ đó, chứ chẳng phải là một sự "vô tư, khách quan" nào cả.

Luận điệu quân đội chỉ là "của nhân dân, của dân tộc”, nên quân đội chỉ bảo vệ "nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ" có vẻ như được dựa trên “cơ sở” thực tiễn rằng, quân đội ta có một truyền thống anh hùng gắn với vận mệnh của dân tộc, đã "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh" (họ cũng làm ra vẻ vì dân, vì nước, nhắc lại mệnh đề này!), đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc trong nhiều thập kỷ qua của lịch sử Việt Nam; rằng, quân đội ta là quân đội có quan hệ máu thịt với nhân dân, là quân đội của dân, do dân và vì dân.

Từ những cơ sở đó, cho nên, họ đặt vấn đề quân đội chỉ là "của nhân dân, của dân tộc”; chỉ bảo vệ "nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ", đó mới là “chính trị đích thực” của quân đội, chứ không cần thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái và không phải bảo vệ, trung thành với một đảng phái nào, một lực lượng chính trị nào! (thực chất, theo họ, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Đây thực sự là một thủ đoạn lừa bịp, vô căn cứ, phản động về chính trị và phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Song, nó dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin, có thể lầm tưởng rằng các quan điểm đó là phù hợp, cần thiết.

Dùng chiêu thức này, các thế lực thù địch đã trực tiếp lợi dụng và đánh vào tình cảm của nhân dân ta đối với quân đội. Từ tình yêu mến và lòng tự hào chính đáng về quân đội anh hùng đến việc cho rằng, quân đội là chỉ "của nhân dân, của dân tộc”, chỉ bảo vệ "nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ" như là sự phát triển “lô-gích tự nhiên” trong nhận thức, tình cảm của nhân dân đối với quân đội. Chúng cố tình khơi lên và đẩy đến cái sự phát triển “lô-gích tự nhiên” ấy.

Làm sao mà có thể nói rằng, quân đội chỉ là "của nhân dân, của dân tộc” một cách chung chung, không cần sự lãnh đạo của một đảng phái, lực lượng chính trị nào. Bất cứ quân đội nào thì vấn đề chính trị của quân đội cũng đều là vấn đề quan trọng hàng đầu, đó thực chất là vấn đề bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, do ai tổ chức và lãnh đạo, chiến đấu cho ai, vì ai. Chẳng cần trích dẫn kinh điển để tranh luận, nhưng bản thân họ cũng có thể hiểu (và chắc đã hiểu), tính tất yếu khách quan của việc phải có một lực lượng chính trị, một giai cấp, nhà nước tổ chức ra quân đội. Quân đội là "của nhân dân, của dân tộc", nhưng quân đội “của nhân dân, của dân tộc” ấy do ai lập nên, do ai tổ chức, rõ ràng là phải do một lực lượng chính trị nhất định.

Lịch sử nhân loại chứng tỏ rằng, con đường phát triển của các dân tộc, sự nghiệp cách mạng của nhân dân các nước bao giờ cũng do một lực lượng chính trị đại biểu cho lợi ích của dân tộc, của nhân dân dẫn dắt và lãnh đạo. Lực lượng lãnh đạo dân tộc, nhân dân ấy cũng đồng thời là lực lượng tổ chức và lãnh đạo quân đội "của nhân dân, của dân tộc”. Quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, nhà nước nhất định, của lực lượng chính trị đang đại biểu cho lợi ích quốc gia, dân tộc, đang lãnh đạo và dẫn dắt dân tộc, nhân dân trên con đường phát triển. Dù có gọi là “của nhân dân, của dân tộc” thì quân đội cũng phải do nhà nước, do một lực lượng chính trị nhất định tổ chức và nuôi dưỡng.

Bản chất chính trị-xã hội của quân đội “của nhân dân, của dân tộc” ấy nhất thiết phải mang bản chất của nhà nước, của lực lượng chính trị đã tổ chức ra nó, chịu sự lãnh đạo và phải trung thành với nhà nước, lực lượng chính trị tổ chức ra nó.

Thử hỏi, nếu nói rằng, quân đội chỉ là “của nhân dân, của dân tộc” thì quân đội ấy mang bản chất nào, mang bản chất của ai? Hay là “không có bản chất! Đây là một kiểu giọng điệu nhằm để đánh lừa người khác, chứ bản thân những kẻ rêu rao cho quan điểm trên cũng thừa hiểu, quân đội phải mang bản chất chính trị và phải phục vụ cho ai. Thực chất luận điệu quân đội chỉ là “của nhân dân, của dân tộc” là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, để một lực lượng chính trị khác sẽ nắm quân đội. Đây thực sự là luận điệu vô căn cứ, phản khoa học, rất có hại, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp xây dựng quân đội, đến sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Những kẻ rêu rao quan điểm quân đội chỉ bảo vệ "nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ", thế mới là “chính trị đích thực”, đã cố tình cắt xén chính trị của quân đội ta, cố tình tước bỏ cốt lõi trong chính trị của quân đội ta. Đúng nhiệm vụ của quân đội ta là phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; song nhiệm vụ đó bao giờ cũng gắn với bảo vệ chế độ và người tổ chức, lãnh đạo, giáo dục quân đội, đó là Đảng Cộng sản.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta đã như vậy và hiện nay vẫn như vậy. Những kẻ rêu rao quan điểm trên đã "không nhớ đến" trong lịch sử dân tộc, ông cha ta cũng đã từng nói đến bảo vệ "sơn hà" phải gắn liền với bảo vệ "xã tắc" đó sao. Họ hãy nghiên cứu kỹ thêm về lịch sử dân tộc, lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam, để hiểu thế nào là “chính trị đích thực” của quân đội ta.

Dân tộc Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sản sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội của dân, do dân và vì dân, chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp và vấn đề nhân dân, dân tộc trong cách mạng Việt Nam được thể hiện sâu sắc trong bản chất chính trị-xã hội của quân đội ta. Đưa ra luận điểm quân đội là chỉ "của nhân dân, của dân tộc”, các thế lực thù địch cố tình làm cái việc “tách” vấn đề giai cấp và vấn đề nhân dân, dân tộc trong bản chất, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội ta. Đó là quan điểm vừa phản khoa học, vừa phi lịch sử. Chúng cố làm cái việc “tách” ra đó thực chất là nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, gắn quân đội ta với chính trị khác, chính trị tư sản.

Không thể tách vấn đề giai cấp và vấn đề nhân dân, dân tộc trong bản chất, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, trong chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Quân đội ta là của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, cũng đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, nhưng chỉ có Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể làm tròn phận sự trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam theo đúng nghĩa của nó; mới có thể làm cho sự trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và với Tổ quốc, nhân dân, dân tộc gắn bó chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể thống nhất, không tách rời. Chính trị đích thực và đầy đủ của quân đội ta là thực hiện chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, biểu hiện tập trung ở nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Không thể "giả nhân, giả nghĩa" nói bừa rằng, quân đội chỉ bảo vệ "nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ", thế mới là “chính trị đích thực”, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng chính trị, đảng phái nào!./.

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng

(Nguồn: QĐND)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất