Hỏi - Đáp về nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa X (Phần 2)

Câu hỏi 11: Trung ương đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nào trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học - công nghệ ?

Trả lời:

Một là, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là:

- Tiến hành cải cách giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X).

- Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và công tác quản lý giáo dục.

- Tăng cường đầu tư của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa việc huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục – đào tạo.

- Đẩy mạnh đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Định hướng, quản lý chặt chẽ việc hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Hai là, tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học – công nghệ. Cụ thể là:

- Nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học – công nghệ quốc gia và các ngành, các sản phẩm quan trọng.

- Đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao tính tự chủ cho các cơ quan nghiên cứu khoa học.

- Tiếp tục phát huy dân chủ trong nghiên cứu khoa học.

- Phát triển thị trường khoa học – công nghệ.

- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; gắn nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh, giáo dục – đào tạo.

- Có chính sách, chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc tốt hơn cho cán bộ nghiên cứu khoa học, nhất là cán bộ đầu ngành, có trình độ cao.

Câu hỏi 12: Trung ương đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nào trong lĩnh vực văn hóa, y tế, xã hội ?

Một là, thực hiện tốt nhiệm vụ tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Cụ thể là:

- Thực hiện các chính sách khuyến khích tạo việc làm, mở rộng các hình thức dạy nghề, hỗ trợ cho vay dạy nghề, học nghề, nhất là với người bị thu hồi đất, không còn đất sản xuất, lao động dôi dư do suy giảm kinh tế.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

- Xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động trong các loại hình doanh nghiệp;

- Nhà nước đầu tư và có chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cho người lao động có thu nhập thấp.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Hai là, phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cụ thể là:

- Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến Trung ương.

- Tăng cường đầu tư của Nhà nước, đồng thời xã hội hóa một cách phù hợp để huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Đào tạo đủ về số lượng và nâng cao y đức, trình độ cán bộ y tế, đấu tranh đẩy lùi các tiêu cực trong khám, chữa bệnh.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, nghiện ma túy, nhiễm HIV.

- Đổi mới, hoàn thiện chế độ bảo hiểm y tế.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính.

Ba là, phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao. Cụ thể là:

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chiến lược văn hóa, thông tin; phát triển văn hóa gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

- Tăng đầu tư của Nhà nước cho văn hóa; xã hội hóa ở các lĩnh vực phù hợp để huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa. Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, lễ hội.

- Phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc. Khuyến khích sáng tạo các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao.

- Tăng cường lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, uốn nắn, xử lý kịp thời các lệch lạc, sai phạm.

- Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, chống sự xâm nhập các sản phẩm độc hại, phản văn hóa, phản động, gây phương hại tư tưởng, đạo đức xã hội.

Câu hỏi 13: Trung ương đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nào trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường?

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, có các chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, các chương trình, dự án đầu tư.

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản, bao gồm cả tài nguyên và môi trường biển; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao các nguồn tài nguyên, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

- Xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường, chương trình, phòng chống ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu; giải quyết triệt để các “điểm đen”, “điểm nóng” về môi trường; có biện pháp tích cực hạn chế thiệt hại ở những vùng thường xảy ra thiên tai.

Câu hỏi 14: Trung ương đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nào trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại ?

Trả lời:

- Về quốc phòng, Nghị quyết nêu các giải pháp sau:

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

+ Chăm lo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong các chiến lược, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, an ninh, đối ngoại.

+ Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, củng cố "thế trận lòng dân".

+ Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, đối phó kịp thời, thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Về an ninh, Nghị quyết nêu các giải pháp sau:

+ Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn Ðảng, toàn dân về những thách thức lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

+ Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.

+ Tăng cường công tác bảo vệ Ðảng và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chống âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" và "tự diễn biến", củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

+ Tiếp tục thực hiện có kết quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

+ Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Ðảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, tận tụy phục vụ nhân dân.

- Về đối ngoại, Nghị quyết nêu các giải pháp sau:

+ Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại của Ðảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, đưa các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

+ Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác, phù hợp yêu cầu và lợi ích đất nước ta.

+ Hoàn thành các hiệp định phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Ðẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc với Lào, Cam-pu-chia theo thời gian đã thỏa thuận và xác định ranh giới thềm lục địa với các nước có liên quan phù hợp Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982; kiên quyết đấu tranh góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

+ Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại.

+ Thực hiện tốt chính sách với người Việt Nam ở nước ngoài. Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Câu hỏi 15: Trung ương đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nào trong công tác xây dựng Đảng?

Trả lời:

Nghị quyết yêu cầu phải chăm lo công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cụ thể là:

- Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị.

+ Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Xây dựng các quy chế, quy định cụ thể để quản lý cán bộ.

+ Thực hiện tốt Quyết định số 57-QĐ/TW của bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

+ Thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ.

+ Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng.

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề lớn do thực tiễn đất nước đang đặt ra; tập trung vào tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh 1991 và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI với chất lượng cao.

+ Nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, có sức thuyết phục của công tác tư tưởng.

+ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước.

+ Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

+ Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, người đứng đầu các cấp để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí.

+ Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy của Ủy ban kiểm tra các cấp. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ do cấp ủy giao, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

+ Xây dựng chiến lược công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2025.

Câu hỏi 16: Trung ương xác định những nhiệm vụ quan trọng nào cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến Đại hội XI của Đảng ?

Trả lời:

Nghị quyết xác định từ nay đến Đại hội XI cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 7 nhiệm vụ quan trọng sau đây:

- Một là, chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

- Hai là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bổ sung, phát triển cương lĩnh; tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2001 – 2010, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

- Ba là, tăng cường củng cố, phát triển những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường.

- Bốn là, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

- Năm là, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các vi phạm của báo chí, xuất bản.

- Sáu là, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên.

- Bảy là, đổi mới công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp, nhân sự Đại hội XI của Đảng.

(còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất