Tự hào bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam
Chiến thắng 30-4 , đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, một lần nữa khẳng định sức mạnh của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, Đại thắng Mùa Xuân 1975 là một trong những chiến công hiển hách nhất. Đất nước hòa bình và ngày càng phát triển thì tầm vóc lịch sử, ý nghĩa thời đại của chiến thắng càng được khẳng định và tôn vinh. Vận dụng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, sáng tạo, Đảng ta đã đề ra đường lối lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng 30-4 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, một lần nữa khẳng định sức mạnh của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Chiến thắng vĩ đại kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 36 năm về trước đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về bồi dưỡng và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của bộ đội. Trong suốt cuộc kháng chiến cũng như trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, mặc dù Mỹ - ngụy có số lượng vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh khổng lồ và hiện đại hơn ta gấp nhiều lần nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về quân và dân ta. Có nhiều yếu tố làm nên Chiến thắng 30-4, nhưng nhân tố chính trị, tinh thần là nét đặc sắc của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 36 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thêm một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên quan tâm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao bản lĩnh, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định giữ vững định hướng chính trị, bản chất giai cấp công nhân của quân đội, đảm bảo cho quân đội ta luôn xác định rõ mục tiêu và lý tưởng chiến đấu, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, âm mưu chia rẽ quân đội với Đảng và nhân dân, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiến tới “phi chính trị hóa” quân đội thì nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội càng trở nên cấp thiết. Bất luận trong hoàn cảnh nào quân đội cũng phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội phải tiếp tục được đẩy mạnh; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và thực hiện đa dạng hóa các hình thức giáo dục phù hợp với từng đối tượng… có như vậy mới xây dựng cho quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Mặt khác, cần tiếp tục thực hiện vững chắc chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp trong quân đội. Cùng với đó phải kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, quan điểm lệch lạc, sai trái, tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí trang bị, xem nhẹ nhân tố con người, từ đó dẫn đến thiếu quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện ý chí, quyết tâm cho bộ đội.

Phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với niềm phấn khởi, tự hào về lịch sử truyền thống dân tộc, mà đỉnh cao là đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không ngừng phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

QĐND

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất