Tuyên giáo đi trước, mở đường
Các đồng chí lãnh đạo khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET) ngày 11/6.

Đầu tháng 6/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET) nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo môi trường làm việc liên thông, hiện đại, tiết kiệm và chuyên nghiệp trong ngành tuyên giáo toàn quốc.

VCNET còn là mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; nắm bắt dư luận xã hội nhanh nhạy; kịp thời định hướng dư luận xã hội và phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc. Khi hệ thống thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, đến từng cán bộ, đảng viên, người dân… sẽ góp phần tạo bước đột phá trong công tác tuyên giáo, tăng cường tính tương tác của ngành tuyên giáo và cộng đồng; thực hiện phương châm “tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “hướng mạnh về cơ sở”.

Ngành tuyên giáo, công tác tuyên giáo có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng, làm công tác vận động quần chúng, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Do vậy, yêu cầu đặt ra là công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung hướng mạnh về cơ sở, tăng cường củng cố, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân ngay từ cơ sở.

Điều này càng đặc biệt quan trọng và cần thiết, khi công tác tuyên giáo đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức, trước những diễn biến phức tạp, khó lường, những vấn đề “nóng”, nổi cộm; nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước. Cùng với đó là những tác động mạnh mẽ, đa chiều của truyền thông và mạng xã hội; các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Thực tế, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, nhất là trong tuyên truyền, vận động nhân dân thì không chỉ riêng ngành tuyên giáo, cán bộ tuyên giáo “đi trước, mở đường”, mà cần sự phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở; thực sự thấm nhuần và thực hiện tốt lời căn dặn của Bác: “Tất cả cán bộ, đảng viên, hễ những người tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của Đảng...”.

Chính những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động… ở cơ sở là những người sát dân, gần dân, hiểu dân nhất, nắm chắc tình hình ở địa phương, cơ sở để phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của nhân dân, người lao động… qua đó kịp thời tuyên truyền, vận động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền,  tổ chức đoàn thể… có biện pháp xử lý, giải tỏa kịp thời ngay từ cơ sở, sớm ổn định tình hình tư tưởng chính trị, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó ngành tuyên giáo làm nòng cốt, đi đầu, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, người lao động từ cơ sở, từ mỗi thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp…; chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, tích cực; kịp thời phản bác thông tin sai trái, xấu độc... chính là để lan tỏa cái tốt, mặt tích cực, để nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và ủng hộ, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước từ địa phương, cơ sở. Đó cũng chính là thực hiện tốt phương châm “lấy tuyên giáo cơ sở làm trọng tâm”, “đi trước, mở đường” trong chỉ đạo và hoạt động của toàn ngành tuyên giáo./.

Anh Quân (qdnd.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất