Dấu ấn 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 Năm 2006, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra chủ trương: “Sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đảng, đặc biệt là các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở Trung ương và các địa phương gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, đảm bảo tinh gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả”. Trước đó, Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cũng yêu cầu: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục hạn chế của doanh nghiệp nhà nước, trong đó có nguyên nhân là chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, do các cấp ủy doanh nghiệp còn phân tán, trực thuộc nhiều khối, ban, bộ, ngành và tỉnh ủy, thành ủy địa phương trên cả nước. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần có một tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X chủ trương: “Tổ chức lại bảy đảng bộ khối các cơ quan Trung ương hiện nay thành hai đảng bộ khối trực thuộc Trung ương là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương”. Trên cơ sở đó, ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW về việc lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm các tổ chức đảng từ các đảng bộ doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương, đảng ủy cơ quan, bộ, ngành và một số địa phương chuyển về. Đây là các đảng bộ đã và đang thực hiện vai trò lãnh đạo các doanh nghiệp có vị trí then chốt trong nền kinh tế, như: dầu khí, điện, than, khoáng sản, viễn thông, xi măng, thép, xây dựng, lương thực, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải .v.v. 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cùng với đó, Văn phòng Trung ương có Văn bản thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định: “Việc lập tổ chức đảng công ty mẹ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là nhằm tạo điều kiện để Trung ương nắm công tác đảng, công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị toàn ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt có vị trí then chốt trong nền kinh tế; tổ chức đảng này sẽ thực hiện cả chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng các tập đoàn, tổng công ty”(1). Ngoài chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương còn tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác đảng, công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được quy định rõ trong Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X và đã được bổ sung tại Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Khi thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 31 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 29 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; 2 đảng bộ cơ quan với trên 47.000 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 2 đảng bộ cơ quan và 36 đảng bộ doanh nghiệp với 1.148 tổ chức cơ sở đảng, 156 đảng bộ bộ phận, 5.742 chi bộ trực thuộc và 87.586 đảng viên. Trong Khối gồm: 9 tập đoàn kinh tế, 20 tổng công ty, 6 ngân hàng, 1 tổ chức tài chính nhà nước với tổng số 930 doanh nghiệp trực thuộc,với gần 1 triệu người lao động.

TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC, ĐẠO ĐỨC VÀ CÁN BỘ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong suốt 15 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã nghiêm túc triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị. Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quảcác chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tập trung kiện toàn mô hình tổ chức đảng trực thuộc theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; quy chế mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐTV/HĐQT, TGĐ/GĐ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị; thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.

Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, 15 năm qua đã kết nạp 63.631 đảng viên mới, bình quân kết nạp trên 4.242 đảng viên mới/năm, đồng thời thực hiện nghiêm việc sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Công tác quy hoạch được các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện thường xuyên, đúng quy định, làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Việc kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được chú trọng. Trong giai đoạn 2010 - 2020 đã có hơn 3.000 cán bộ, đảng viên được cử đi học cao cấp lý luận chính trị, gần 7.000 cán bộ, đảng viên được cử đi học trung cấp lý luận chính trị, trên 71.000 đảng viên dự bị,cấp ủy viên cơ sở được học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị... Các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên. 

Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối; quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương; quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, trong doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% trở xuống. Tham gia với Ban Tổ chức Trung ương trong việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi, bổ sung quy định về mô hình tổ chức đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương. Chủ động ký quy chế phối hợp công tác với 9 ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn cơ quan Trung ương, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy coi trọng và tăng cường; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Nhà nước và các cơ chế kiểm soát, giám sát nội bộ của doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Giai đoạn 2007 - 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 70.500 lượt tổ chức đảng và 224.068 lượt đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 20 tổ chức đảng và 325 đảng viên; thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng cấp dưới và 3.122 đảng viên. Lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. 

Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối được chú trọng và đổi mới, phát huy dân chủ, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các doanh nghiệp trong Khối thực hiện nghiêm túc việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, công khai, minh bạch tài chính, phân phối lợi nhuận; tổ chức hàng nghìn cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiều tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng ký kết hợp tác theo chủ trương“Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

Hoạt động Văn phòng cấp ủy chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của cấp ủy. Công tác văn thư lưu trữ, quy trình soạn thảo, ban hành xử lý văn bản ngày càng được chuẩn hóa. 

Các cấp ủy quan tâm, chú trọng lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối. Từ khi được thành lập đến nay, Đoàn Khối luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên với 29.799 công trình với tổng giá trị thực hiện hàng nghìn tỷ đồng; có 15.712 sáng kiến, đề án, đề tài khoa học được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị làm lợi gần 1.000 tỷ đồng; đã giới thiệu 55.610 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 35.376 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao giải Nhất Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương 2021 cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao giải Nhất Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương 2021 cho tác giả, nhóm tác giả.

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

 Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng trong Khối đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. 

Nhìn lại những mốc chính trong chặng đường 15 năm qua cho thấy, kết quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã khẳng định hiệu quả, có mức tăng trưởng tốt. Năm 2010, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đạt 949.329 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 95.955 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 148.095 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đạt 1.486.591 tỷ đồng, tăng 56,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 162.861 tỷ đồng, tăng 69,7%; nộp ngân sách nhà nước đạt 254.908 tỷ đồng, tăng 72,1% (so với năm 2010). Trong 2 năm 2020-2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, nhưng Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch - vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, thực hiện cổ phần hóa 9 công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty, 3 ngân hàng thương mại nhà nước; thoái vốn tại 174/544 doanh nghiệp thu về trên 37.249 tỷ đồng. Sau cổ phần hóa, hầu hết doanh nghiệp có nhiều đổi mới, bộ máy gọn, nhẹ; tài chính minh bạch; tiết kiệm chi phí; tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh được coi trọng. Nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới đã được triển khai đưa vào sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả thiết thực, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều doanh nghiêp trong Khối đã hoàn thành đạt và vượt tiến độ nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế vùng miền hoặc những dự án có ý nghĩa về chính trị và hiệu quả xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đủ khả năng làm, tiêu biểu là các công trình viễn thông, các nhà máy thủy điện, khai thác dầu khí, các công trình cung cấp điện ra các đảo, các công trình hạ tầng giao thông, cảng biển, đường sắt, hàng không có yêu cầu cao về qui mô, công nghệ như: đóng các giàn khoan lớn, công nghệ truyền dẫn vệ tinh Vinasat, công nghệ cơ giới hóa đồng bộ khai thác than, công nghệ xử lý nước thải chế biến cao su, làm chủ những công nghệ hiện đại, đội tàu bay dân dụng thế hệ mới,... đã được đưa vào vận hành, sản xuất đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank (bên phải) trao tặng 25 tỷ đồng hỗ trợ mua vaccine  phòng COVID-19.

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank (bên phải) trao tặng 25 tỷ đồng hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19.

Các ngân hàng thương mại nhà nước là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc thực thi chính sách tiền tệ, dẫn dắt thị trường, tạo lập mặt bằng lãi suất; cung cấp vốn cho nền kinh tế và cho việc thực hiện nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, góp phần phát triển kinh tế đất nước. 

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đảm bảo việc làm, thu nhập cho trên 1 triệu người lao động, đồng thời nêu cao trách nhiệm xã hội, tình cảm công đồng, tiên phong thực hiện công tác an sinh xã hội, các chương trình xoá đói, giảm nghèo theo chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Giai đoạn 2010-2021, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã giành 37.196 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cho 54/62 huyện nghèo trên cả nước. Đặc biệt là trong 2 năm phòng chống dịch bệnh Covid-19 (2020 - 2021), các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 69 nghìn tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vắc xin với số tiền hơn 3 ngàn 100 tỷ đồng.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có ưu điểm, có tồn tại, hạn chế, thậm chí là có tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm, vi phạm, song nhìn chung phải khẳng định là dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vượt qua các khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đã ra sức chung tay xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối có được những thành quả như ngày hôm nay. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, bổ sung nguồn cán bộ chủ chốt cho các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương. Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2015; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020; 3 Cờ thi đua của Chính phủ (2012, 2013, 2017); 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2013, 2020) và nhiều hơn thế nữa là những danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các đảng bộ, doanh nghiệp thuộc Khối.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ

  Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ phát triển của Đảng bộ Khối đều gắn với bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo nên những dấu ấn hết sức quan trọng: (1) từ 2007-2010 là giai đoạn mới ra đời, tiếp nhận, kiện toàn các tổ chức đảng, xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy; (2) từ 2011-2015 là giai đoạn thực hiện chủ trương tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành; (3) từ 2016-2020 là giai đoạn tập trung cao tiếp tục tái cơ cấu, cổ phần hóa, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, đề cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng doanh nghiệp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Quy định 69 của Ban Bí thư; (4) từ 2021 đến nay là giai đoạn cùng cả nước tập trung phòng chống đại dịch Covid-19, củng cố, phục hồi kinh tế, làm nền tảng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển sau đại dịch.

Thực tiễn 15 năm xây dựng và phát triển của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý.

Một là, luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, trước hết là các chủ trương, quy định về công tác đảng trong doanh nghiệp nhà nước và quy định về tổ chức, hoạt động của Đảng ủy Khối.

Hai là, không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo, vận dụng đúng các quy định hiện hành, nhất là về mô hình tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, kịp thời tổng hợp, cập nhật những vấn đề phát sinh, những vướng mắc, bất cập, chủ động đề xuất, báo cáo xin ý kiến Trung ương và cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét kịp thời tháo gỡ hoặc bổ sung, sửa đổi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Ba là, phát huy truyền thống của các đảng bộ và sức mạnh tổng hợp của các doanh nghiệp trong Khối, thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn ở cơ quan; Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương; qua đó khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập do Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp và mô hình đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp.

Bốn là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, quy chế làm việc đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối; gắn với không ngừng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Năm là, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, đầy đủ năng lực, trình độ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONGTÌNH HÌNH MỚI

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII, được Trung ương xác định đó là, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập. Trong đó, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung vào những lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh; lành mạnh hoá tài chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động nhiều chiều từ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để giữ vững vai trò, vị trí nòng cốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm kỳ này, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định mục tiêu chủ yếu, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển. Phấn đấu đến năm 2025, các doanh nghiệp nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; có 1-2 ngân hàng thương mại trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á và có ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài; tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.

Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ về cổ phần hóa và thoái vốn. Để hiện thực hóa tầm nhìn, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã chọn đột phá, lộ trình cụ thể, phù hợp điều kiện thực tiễn, nhằm huy động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là đất đai, khoa học - công nghệ, văn hóa, con người, tài chính. Song song phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực quản trị, đội ngũ trí thức và nguồn cán bộ chủ chốt, các cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ; đổi mới sáng tạo; phát huy sức mạnh, hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, ý chí, lòng tự hào, khát vọng, sức mạnh của mỗi người lao động vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chủ trì điểm cầu tại Petrolimex.

Đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chủ trì điểm cầu tại Petrolimex.


Trước mắt, để nắm bắt cơ hội bứt phá, phù hợp xu thế tất yếu khách quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành và chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị. Đây là yêu cầu cấp bách, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng; là công cụ thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, sức cạnh tranh, vị thế dẫn dắt trong nền kinh tế, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia trên ba trụ cột:

Kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Đảng ủy Khối xác định, chuyển đổi số thành công nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự chuyển đổi nhận thức, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu. Đi nhanh, đi trước giúp dễ thu hút nguồn lực. Đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã phổ biến thì nguồn lực trở nên khan hiếm, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Theo đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã phân công lãnh đạo chủ chốt trực tiếp phụ trách công tác chuyển đổi số. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị trong Khối xác định sớm lộ trình, bước đi phù hợp và tận dụng tối đa cơ hội để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

Với quyết tâm chính trị cao, hành động cụ thể, lộ trình đạt mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 tuy rõ ràng nhưng còn không ít khó khăn. Phá bỏ rào cản để tiến lên bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, có sự hỗ trợ đắc lực của khoa học- công nghệ sẽ tạo đột phá. Áp lực thay đổi đặt ra yêu cầu buộc cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa bảo đảm nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp, đơn vị phát triển vững mạnh, hiệu quả; giữ vững vị trí then chốt, dẫn dắt nền kinh tế, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, tự tin hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế.

*

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối ôn lại những ký ức về chặng đường đã qua, thêm tin yêu và tự hào về những thành tựu, những đóng góp, truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng bộ và các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị Khối Doanh nghiệp Trung ương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, thích ứng, đổi mới và phát triển vừa là bài học, vừa là truyền thống tốt đẹp đang trở thành nguồn lực nội sinh tiếp tục tạo động lực động viên cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

Nguyễn Long Hải

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương


(1) Công văn số 2060-CV/VPTW, ngày 25/4/2007 của Văn phòng Trung ương Đảng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất