Đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt đi đầu, mở đường về tư tưởng chính trị (*)

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương


 

Sáng ngày 1/8/2018, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo một số kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo từ Đại hội XII của Đảng đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; ý kiến các cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan, đồng chí Tổng Bí thư có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, đan xen cả thuận lợi, khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Trung ương Đảng và Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước phát triển, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, đạt mức tăng trưởng khá cao; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo nhiều hơn; đời sống của nhân dân được cải thiện; đối ngoại, quốc phòng, an ninh, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được tăng cường và nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực… Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực… Những kết quả quan trọng trong hơn hai năm qua đã tạo nên bước chuyển biến lớn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Lòng tin, tinh thần phấn khởi của doanh nghiệp được tăng lên. Đạt được những kết quả, thành tựu to lớn đó là công sức của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo cả nước.


2. Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn nghệ, khoa giáo (khoa học - công nghệ, môi trường, giáo dục - đào tạo, dạy nghề và một số lĩnh vực xã hội…); đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; phạm vi hoạt động rất rộng, nội dung rất phong phú thuộc hai mảng lớn là tuyên huấn và khoa giáo.

Trong thời gian vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo cả nước luôn quán triệt, bám sát đường lối, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII và cấp uỷ các cấp. Công tác tuyên giáo từ Trung ương đến cơ sở đã tham gia tích cực và có hiệu quả, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ ra chỉ thị, kế hoạch triển khai, chuẩn bị các tài liệu, tổ chức lực lượng báo cáo viên và tổ chức các lớp nhân dân, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, lý luận, thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và thông tin đối ngoại. Công tác tuyên giáo đã bám sát, tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và địa phương. Chỉ đạo và định hướng tuyên truyền về Đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương và các nghị quyết của Trung ương, về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các kỳ họp của Quốc hội; các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, cổ động cho các phong trào thi đua và các sự kiện quan trọng của đất nước. Đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề "nóng", nổi cộm và bức xúc trong xã hội. Tổ chức công tác đấu tranh phê phán nhằm uốn nắn các quan điểm, nhận thức lệch lạc và đặc biệt là phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của nhà nước. Đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức và cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo trên cả nước. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên của Ban và toàn ngành Tuyên giáo đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng nội bộ.

Nhìn tổng thể, khối lượng công việc mà Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo toàn quốc nói chung đã thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua là rất lớn, đa dạng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Chất lượng công việc về cơ bản đạt yêu cầu. Đồng chí Tổng Bí thư hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo có những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục, như công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận và truyền bá lý luận chưa được quan tâm đúng mức. Công tác thông tin, tuyên truyền miệng còn yếu, chưa sinh động, chưa kịp thời và chưa phù hợp sát với đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác thông tin, tuyên truyền và tính định hướng, quản lý báo chí, văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt thông tin trên mạng xã hội, Internet còn lúng túng, hạn chế, bất cập; phối hợp chưa tốt. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, độc hại của các thế lực thù địch còn nhiều han chế, bất cập, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp, đấu tranh chưa sắc bén, hiệu quả chưa cao.


 

3. Trong thời gian tới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, công tác tuyên giáo đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ngày càng phát triển theo chiều sâu và hướng tới chất lượng, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn; kinh tế thị trường bên cạnh những yếu tố tích cực, song cũng phức tạp, khó lường hơn; những vấn đề mới đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị ngày càng tinh vi, phức tạp; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, internet, mạng xã hội và xã hội thông tin, đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác tuyên giáo nói chung…

Đồng chí Tổng Bí thư nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo đã đề ra trong thời gian tới và nhấn mạnh bốn nội dung cần tập trung thực hiện.

Một là, phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng, linh hồn của mọi công tác của Đảng, Nhà nước ta, không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ trước mắt mà còn vì mục đích cơ bản, lâu dài. Đấy chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường chúng ta đã đi, tuyệt đối không dao động, mơ hồ. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong toàn bộ công tác tư tưởng - lý luân. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kiên định nguyên tắc lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng và phát triển sáng tạo trong tình hình mới; chống cả chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chủ nghĩa giáo điều. Kiên định, bảo vệ phải đi đôi với vận dụng đổi mới và phát triển sáng tạo; bổ sung và phát triển là để bảo vệ một cách tốt nhất, khoa học nhất chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cần phải nhận thức thật sâu sắc, nhuần nhuyễn, có phương pháp tư duy biện chứng, xem xét sự vật nhiều chiều, nhiều góc độ, không tư duy phiến diện, một chiều, cực đoan, giáo điều, khô cứng. Đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng có liên quan đến sự trường tồn, vững mạnh và phát triển của Đảng ta, chế độ ta, đất nước ta, không bao giờ được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Công tác lý luận, nghiên cứu, giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là chức năng số một của ngành Tuyên giáo. Công tác tuyên giáo phải nắm chắc những đòi hỏi, yêu cầu đó để làm tốt hơn nữa và tuyên truyền một cách sáng tạo, nắm tư tưởng và đưa tư tưởng vào quần chúng, hấp dẫn, có sức thuyết phục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần giữ vững định hướng chính trị, mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Hai là, công tác thông tin, tuyên truyền phải tập trung vào việc tăng cường, củng cố và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Trên cơ sở mục tiêu, lý tưởng, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, công tác tuyên giáo phải bằng mọi cách, mọi lực lượng, mọi phương thức để tăng cường, củng cố và giữ vững cho được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Thông qua công tác tư tưởng để cán bộ, đảng viên và nhân dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng một cách đúng đắn, không để cán bộ, đảng viên, nhân dân hoài nghi, hoang mang, dao động. Toàn ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, dự báo tình hình, tư tưởng chính trị, tâm trạng, dư luận xã hội, với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng để phát hiện báo cáo kịp thời những vấn đề phức tạp tác động đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ, tổ chức đảng những giải pháp phù hợp nhằm định hướng tư tưởng chính trị, thông tin và dư luận xã hội, góp phần bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, giải pháp, tháo gỡ những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Cả hệ thống chính trị với ngành Tuyên giáo làm nòng cốt, chủ động làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giải thích có cơ sở khoa học, thực tiễn, thuyết phục, có lý, có tình đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau để tạo đồng thuận, nhất trí cao từ trong Đảng đến các tầng lớp nhân dân, để nhân dân đồng tình, ủng hộ và quyết tâm thực hiện.

Ba là, đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng.

Trong tình hình hiện nay, khi bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, đất nước ta tiến hành đổi mới toàn diện và đồng bộ, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị đang ra sức chống phá cách mạng nước ta thì cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chống những khuynh hướng, những biểu hiện mơ hồ, lệch lạc về tư tưởng và đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta ngày càng trở nên cấp thiết.

Cần nhận rõ âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị; làm tốt hơn công tác đấu tranh tư tưởng, bảo vệ lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và nhân dân, bảo vệ mọi thành quả của cách mạng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần nhận thức đúng tình hình, thấy rõ nguy cơ cũng như âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị; giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của chúng.

Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao tính chiến đấu của Đảng; chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chống nguy cơ "diễn biến hoà bình".

Bốn là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, có trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có năng lực, trình độ chuyên môn cao và có phương thức hoạt động và phương pháp tư duy biện chứng, khoa học phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Tuyên giáo hoạt động tốt hơn.

Những người làm công tác tuyên giáo của Đảng phải thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt đi đầu, mở đường về tư tưởng chính trị, thể hiện và nâng cao quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đặc biệt là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Về một số công việc cụ thể, cần đặc biệt quan tâm đến mạng xã hội, công nghệ số, tăng cường hoạt động trong lĩnh vực này để thực hiện công tác tuyên giáo tốt hơn, nhanh hơn, sắc bén, kịp thời và hiệu quả hơn. Đối với công tác quy hoạch báo chí, cần triển khai thực hiện để sắp xếp, quản lý, định hướng và phát huy tốt hơn hoạt động báo chí.

Đồng chí Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống, kinh nghiệm phong phú của 88 năm xây dựng và phát triển, phát huy những kết quả đã đạt được, với sinh lực và khí thế mới, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

* Đầu đề do Ban Biên tập Tạp chí Tuyên giáo đặt

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất