Hưng Yên: Hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, khu phố
Ảnh minh họa

Đây là giải pháp quan trọng được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 theo tinh thần Đề án số 04 – ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố, gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố.

Thời gian qua, cùng với việc quán triệt, tuyên truyền Đề án số 04 – ĐA/TU, 10/10 huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện; chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy, phòng nội vụ tham mưu cấp ủy hướng dẫn cụ thể hóa ban hành mẫu quy chế phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố để thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ. Đồng thời, huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục cụ thể hóa mẫu quy chế phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng thôn, khu phố. Cùng với việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các huyện, thành ủy đã tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thô, khu phố.

Đến nay, toàn tỉnh có 999/1.039 chi bộ đã ban hành quy chế phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, khu phố, đạt 96,15%. Việc xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố được căn cứ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và theo quy định tại Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo đánh giá, việc thực hiện quy chế phối hợp đã đạt được một số kết quả quan trọng. Bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố đã phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung có liên quan đến công việc của thôn, khu phố trước khi họp cấp ủy, chi bộ để ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn, khu phố. Sau khi nghị quyết của chi bộ thôn, khu phố được ban hành, bí thư chi bộ thôn, khu phố căn cứ vào nghị quyết của chi bộ để chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội và phân công các đồng chí cấp ủy viên trong chi bộ phối hợp với trưởng thôn, khu phố để chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tổ chức thực hiện.

Bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố cơ bản nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp đã xây dựng trên cơ sở tôn trọng và đoàn kết, chủ động bàn bạc các công việc của thôn để giải quyết kịp thời, như chỉ đạo công tác dồn thửa, đổi ruộng, xây dựng nông thôn mới, công tác chỉ đạo sản xuất, xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa và thường xuyên phối hợp trong tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trong phạm vi thôn, khu phố.

Chi bộ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã chuyển mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, vì dân phục vụ. Hằng năm, chi bộ căn cứ kế hoạch của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của xã, phường, thị trấn để chỉ đạo tổ dân vận của thôn triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan và đúng quy định. Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bí thư chi bộ (tổ trưởng tổ dân vận) thường xuyên phối hợp với trưởng thôn (tổ phó tổ dân vận) chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhờ đó năm gần đây những vụ việc có liên quan đến đơn thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài trong nhân dân cơ bản được giải quyết, đã góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng nguồn quy hoạch đội ngũ kế cận trưởng, phó thôn, khu phố được cấp ủy cơ sở và chi bộ quan tâm. Cấp ủy chi bộ đã căn cứ vào quy chế làm việc của chi bộ, quy chế phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố để giới thiệu quần chúng ưu tú là trưởng, phó thôn, khu phố chưa phải là đảng viên đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khi có đủ điều kiện xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng.

Thông qua thực hiện quy chế phối hợp đã giúp bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, từ đó bàn biện pháp thống nhất cùng thực hiện. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố đã góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương nâng cao mối quan hệ phối hợp công tác, đảng ủy xã, phường, thị trấn sẽ khẩn trương, đôn đốc các chi bộ trực thuộc chưa xây dựng quy chế phối hợp để sớm ban hành; thường xuyên rà soát việc thực hiện quy chế phối hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cùng với đó là thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố theo Kế hoạch số 88 – KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Hữu Chất

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất