Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

Thành phố Hưng Yên có 55 cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 33 Đảng bộ và 22 chi bộ với gần 6.900 đảng viên, có tới 60% cán bộ, đảng viên hưu trí; đảng viên miễn sinh hoạt là 850 đảng viên. Về loại hình, trong số 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, có 15 đơn vị sự nghiệp; 1 chi bộ chỉ có 3 đảng viên; nhiều chi bộ số đảng viên chưa tới 10 đồng chí. 

Nhiều năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố, trung tâm văn hóa – chính trị của tỉnh. 

Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng của Đảng bộ thành phố có nhiều thuận lợi như: được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; đảng viên trực thuộc Đảng bộ thành phố có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị chiếm tỷ lệ cao; hệ thống thông tin, tuyên truyền của thành phố đa dạng, phong phú, đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng gặp những khó khăn, hạn chế không nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả, chất lượng quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó, phải kể tới là số lượng tổ chức cơ sở đảng dưới 40 đảng viên có tỉ lệ cao; một số đơn vị người đứng đầu chưa quan tâm, chưa có giải pháp quyết liệt trong quá trình triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; một số đơn vị, nhất là doanh nghiệp còn coi nhẹ việc quán triệt và học tập nghị quyết; chất lượng báo cáo viên còn hạn chế, nhất là dưới cơ sở.

Đáng lo ngại hơn cả là tình trạng đảng viên, nhất là đảng viên thế hệ 8X, 9X vắng không dự học nghị quyết hoặc bỏ ra ngoài không lí do, ý thức chưa được cao dẫn tới tình trạng đi học đối phó, “sáng đông, trưa vắng”, trong khi đó chưa có chế tài đủ mạnh trong việc quản lý cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 01-ĐA/TU về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, với nhận thức và quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU để triển khai thực hiện Đề án. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì và trực tiếp là báo cáo viên tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố để triển khai Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc sớm xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện. Để khắc phục hiệu quả tình trạng “trên nóng, dưới nguội”, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu, theo dõi và đề xuất giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những đơn vị, cá nhân lơ là việc triển khai thực hiện. 

Qua theo dõi, tổng hợp tình hình, Ban Tuyên giáo Thành ủy nhận thấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai Đề án 01, Kế hoạch 13, việc khắc phục những hạn chế trong quá trình quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết vẫn chuyển biến chậm, nhất là tình trạng đầu giờ điểm danh, giữa giờ vắng nhiều, cuối giờ càng vắng. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực, kiên trì tham mưu, trực tiếp là đồng chí Bí thư, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Tháng 4/2017, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thôngbáo kết luận số 420-TB/TU về quy định xử lý việc vi phạm trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với đảng viên. Trong đó có 3 nội dung chính: cán bộ, đảng viên vắng học chỉ thị, nghị quyết của Đảng 1 lần trong năm không lí do thì thông báo với cấp ủy nơi đảng viên công tác, sinh hoạt để nhắc nhở; vắng lần thứ 2 thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm; vắng 3 lần trở lên thì cấp ủy có thẩm quyền giao cho ủy ban kiểm tra xem xét để xử lý kỷ luật theo Điều lệ Đảng, đồng thời giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trong quá trình học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện điểm danh bằng phiếu, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan chủ trì. Đồng thời quán triệt sâu sắc tới cán bộ được phân công nhiệm vụ điểm danh không cả nể, bỏ qua, phải thực hiện minh bạch, không phân biệt đảng viên hay lãnh đạo, kể cả các đồng chí lãnh đạo nếu có nhiệm vụ hay việc riêng đột xuất đều phải báo cáo đồng chí Bí thư chủ trì Hội nghị, nếu không vẫn đưa vào danh sách không có lí do. Trên cơ sở theo dõi, điểm danh, mỗi buổi học, Ban Tuyên giáo Thành ủy đều tổng hợp số lượng, danh sách đại biểu vắng mặt có lí do và không có lí do, báo cáo Thường trực cho ý kiến; Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành thông báo đảng viên vắng mặt học nghị quyết (kể cả có lí do và không có lí do) gửi về cơ sở, trong thông báo đề nghị cơ sở gửi báo cáo kiểm điểm của đảng viên về Ban Tuyên giáo Thành ủy (lưu với trường hợp vắng lần 1), đồng thời gửi danh sách này tới các đoàn thẩm định cơ sở đảng trong sạch vững mạnh để kiểm tra việc xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm trên tinh thần những đồng chí vắng 2 lần sẽ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Để nêu gương, trong năm 2017,  có 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 1 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố vắng mặt cũng được nêu tên nhắc nhở tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy. Đã có một số đảng viên bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

Đi đôi với việc xây dựng chế tài và nghiêm túc thực hiện chế tài trong quản lý cán bộ, đảng viên học tập chỉ thị, nghị quyết, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm “gỡ khó” cho cơ sở trong quá trình triển khai như chất lượng báo cáo viên, tài liệu học tập, nghiên cứu, hội trường học tập… Khâu khó thứ nhất là chất lượng chất lượng báo cáo viên, trực tiếp, đứng đầu là bí thư, tiếp đó là báo cáo viên cơ sở. 

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, Ban Tuyên giáo Thành ủy nhận thấy, bên cạnh các đảng bộ vững mạnh toàn diện, vẫn còn 17 đảng bộ và đảng bộ sự nghiệp, đồng chí bí thư cấp ủy cũng như đồng chí phụ trách công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng chưa có kinh nghiệm, nghiệp vụ quán triệt, giới thiệu nghị quyết nên gặp khó khăn không nhỏ trong việc thực hiện chủ trương bí thư cấp  ủy trực tiếp giới thiệu nghị quyết. 

Cũng trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu kiện toàn được đội ngũ báo cáo viên, chủ yếu là Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, trưởng các ban Đảng Thành ủy; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức, tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đồng thời chủ động liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp đề cương bài giảng, tài liệu học tập nghị quyết gửi sớm cho cơ sở chủ động triển khai. 

Trong công tác tổ chức học nghị quyết, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy cho hướng mở linh hoạt hơn, đối với đảng bộ phường, xã yêu cầu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết riêng, nhấn mạnh vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong suốt quá trình triển khai. Đối với các đảng bộ có từ 30 – 50 đảng viên, cho phép cấp ủy chủ động liên hệ để tổ chức hội nghị ghép nhằm giảm bớt thời gian, chi phí tổ chức cũng như tạo điều kiện để báo cáo viên có hứng thú hơn khi truyền đạt, giới thiệu những nội dung cơ bản của chỉ thị, nghị quyết. Đối với 22 đảng bộ có dưới 10 đảng viên thì tổ chức học tập thành 1 buổi song vẫn duy trì việc theo dõi, điểm danh chặt chẽ.

Với những giải pháp toàn diện và đồng bộ, từ kiên trì việc thông báo, kiên quyết yêu cầu, nhắc nhở gửi báo cáo kiểm điểm đối với cán bộ, đảng viên vắng mặt; cuối năm gửi danh sách theo dõi đảng viên và các tổ chức đảng có đảng viên vắng mặt trong các buổi học nghị quyết tới các đoàn thẩm định; đến việc nâng cao chất lượng báo cáo viên; cung cấp tài liệu học tập, nghiên cứu đầy đủ, kịp thời… công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có những chuyển biến tích cực.

Ý thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt. Điều này thể hiện rõ nét qua tỷ lệ đảng viên học tập nghị quyết rất cao (thường xuyên đạt trên 95 – 98%); những đảng viên vắng mặt, kể cả các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo, bí thư đảng ủy cơ sở đều phải báo cáo với Bí thư, Phó Bí thư Thường trực hoặc Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

Sau học tập, cán bộ, đảng viên đều có bản thu hoạch nêu rõ nhận thức của mình về các chỉ thị, nghị quyết, liên hệ với thực tiễn công tác để xác định rõ hơn chức trách, nhiệm vụ của mình trên từng cương vị, vị trí công tác. 

Những chuyển biến trong công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn thành phố Hưng Yên tuy chỉ là bước đầu song đáng để các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tìm hiểu, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bởi lẽ, đây chính là khâu đầu tiên và rất quan trọng tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc đảm bảo cho sự thành công trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở lúc sinh thời "Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết đều do đảng viên chấp hành”. 

Hoàng Thị Thanh Mai
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất