Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng

 

Đảng bộ Khối (ĐBK) các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tập hợp nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mỗi loại hình đều có chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động khác nhau mang nét đặc thù riêng. Đảng bộ Khối hiện có 95 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó: 45 đảng bộ cơ sở (với 250 chi bộ trực thuộc và 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở) và 50 chi bộ cơ sở ; tổng số 4.356 đảng viên.

TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới", trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy, BTG ĐUK đã tham mưu cho ĐUK kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo; trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện rất quan tâm đến công tác tư tưởng, tập trung xây dựng đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) để làm tốt công tác tuyên truyền miệng. Hiện nay, trong toàn ĐBK có 34 đ/c BCV (trong đó BCV cấp tỉnh có 31 đ/c), TTV cơ sở có 95 đồng chí, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đảm bảo theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoạt động của BCV, tuyên truyền viên tại đơn vị.

Nhìn chung, đội ngũ BCV, TTV đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. 100% các đồng chí BCV đều có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Thuận lợi rất lớn về công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối là các đồng chí BCV đều là cán bộ chủ chốt ở các Ban, Sở, Ngành của tỉnh, các đồng chí tiếp cận văn bản của Trung ương, Tỉnh và Đảng ủy Khối rất sớm và trên cơ sở đó các đồng chí đã xử lý, chọn lọc và truyền đạt thông tin từ Trung ương, Tỉnh và Đảng ủy Khối đến cơ sở được thực hiện kịp thời, thường xuyên, thông suốt; tăng cường trao đổi, đối thoại phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; lực lượng TTV trong Đảng bộ Khối (cụ thể là đồng chí phụ trách tuyên giáo cơ sở) cũng rất nhạy bén và linh hoạt, khi tiếp nhận thông tin từ BTG ĐUK các đồng chí đã chủ động xử lý, chọn lọc sao cho phù hợp loại hình cơ quan, đơn vị để phổ biến, tuyên truyền đặt biệt là công tác tuyên truyền miệng thông qua các buổi họp lệ, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, ...

Đội ngũ BCV và lực lượng TTV trong Đảng bộ Khối đã tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Tỉnh, các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Tỉnh, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung thông tin tuyên truyền bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng người nghe.

Đồng chí Tống Hoàng Khôi (thứ ba từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các cá nhân.

Đồng chí Tống Hoàng Khôi (thứ ba từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các cá nhân.

Phương thức tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó, đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ Khối nói chung.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng BCV được chú trọng. Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, kiến thức mới cho đội ngũ BCV. Tổ chức hội thi BCV giỏi, cử BCV xuất sắc dự thi cấp tỉnh. Thông qua tập huấn, hội thi, đội ngũ BCV được bồi dưỡng những kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV, nhất là phương pháp, kỹ năng khai thác, tổng hợp thông tin, diễn đạt, trình bày vấn đề, góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ BCV. Qua đó phát hiện, lựa chọn những đồng chí có khả năng để bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ BCV có chất lượng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong tình hình mới.

Đội ngũ BCV thường xuyên triển khai phổ biến, truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng thông tin, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; tăng cường giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa tiếng nói của Đảng trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ BCV, TTV trong Đảng bộ Khối vẫn còn có một vài bất cập, hạn chế:

Một là, một số cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV chưa đầy đủ, còn khoán trắng cho đồng chí phụ trách tuyên giáo cơ sở, thiếu sự kiểm tra đôn đốc thực hiện.

Hai là, do đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ nên lực lượng TTV cơ sở thường xuyên biến động, không có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, nên kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng, của lực lượng TTV còn nhiều mặt hạn chế. Phương thức tuyên truyền còn nặng một chiều, ít chú ý trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và người lao động; phương pháp truyền đạt của một số BCV, TTV chưa hấp dẫn, tính thuyết phục chưa cao.

TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN “TIÊN PHONG – TRÍ TUỆ - TRÚNG – THIẾT THỰC – THUYẾT PHỤC – TIÊN TIẾN”

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, cần tập trung đổi mới thực hiện tốt hai nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của của cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV. Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ BCV, tuyên truyền viên của ngành, cấp và đơn vị mình”.

Tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, coi công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV là một nội dung lãnh đạo quan trọng, thường xuyên; xây dựng, ban hành các quy chế và cụ thể hóa các chế độ, chính sách; nhất là việc cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, chế độ đãi ngộ, tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền miệng hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Hai là, lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng đội BCV, TTV các cấp có chất lượng cao, là lực lượng sắc sảo, nhạy bén và tinh nhuệ trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa của Đảng.

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên thực hiện tốt phương châm “6T” đó là “Tiên phong - Trí tuệ - Trúng - Thiết thực - Thuyết phục - Tiên tiến”. 

Tiên phong là không bao giờ được lạc hậu với thời cuộc; phải luôn đi đầu, định hướng, dẫn đường cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết phát huy lợi thế và thành quả đã có, vượt qua khó khăn thách thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. 

Trí tuệ là phải nắm được đặc điểm thời đại và dân tộc, biết phân tích, thâu tóm được bản chất đích thực vấn đề đặt ra, qua đó đề xuất giải pháp thiết thực, hữu hiệu để giải quyết. 

Trúng là phải bao hàm được cả trên bình diện không gian và thời gian. Trên bình diện không gian là phải phản ánh đúng sự thật về sự việc, sự kiện xảy ra; trên bình diện thời gian là phải thông tin nhanh chóng, kịp thời, không bị chậm trễ, đi sau, “chạy theo”. 

Thiết thực là luôn phải bám sát thực tiễn, sát hợp với thực tiện để nắm bắt thực tiễn, phục vụ nhu cầu của thực tiễn; không nên và không được viễn vông, xa rời thực tiễn. 

Thuyết phục là phải nắm được tâm lý, đi vào lòng người, không áp đặt, cưỡng cầu một chiều; không ngoa ngôn và cũng không ngụy ngôn. 

Tiên tiến là phải ứng dụng và sử dụng thành thạo những thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là internet, mạng xã hội vào quá trình hoạt động, tác nghiệp; biến những ưu thế tiên tiến  thành lợi thế, hành trang không thể thiếu trong  công tác tuyên truyền miệng và “nghề” tuyên giáo nói chung./.

Hương Thanh

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất